43
1 ʻOku fakafiemālieʻi ʻe Sihova ʻae siasi ʻaki ʻene ngaahi talaʻofa. 8 ʻOku ne tala ki he kakai ke nau fakamoʻoni ki heʻene māfimafi. 14 ʻOku ne fakahā kiate kinautolu ʻae fakaʻauha ʻa Papilone, 18 Pea fakamanavahē ʻa ʻene fakamoʻui ʻa hono kakai. 22 ʻOku ne valoki ʻae kakai ʻi heʻenau kovi lahi.
Ka ko eni, ʻoku pehē ʻe Sihova ʻaia naʻa ne ngaohi koe, ʻE Sēkope,
pea ko ia naʻe fakafuofua koe, ʻE ʻIsileli,
“ʻOua ʻe manavahē: he kuo u huhuʻi koe,
kuo u ui koe ʻaki ho hingoa;
ʻoku ʻaʻaku koe.
‌ʻOka ke ka ʻalu ʻi he vai, teu ʻiate koe;
pea ʻi he ngaahi vaitafe, ʻe ʻikai te ke melemo ai:
ʻoka ke ka ʻalu ʻi he afi, ʻe ʻikai te ke vela;
pea ʻe ʻikai ʻalu hake ʻiate koe ʻae ulo afi.
He ko au ko Sihova ko ho ʻOtua,
ko e tokotaha māʻoniʻoni ʻo ʻIsileli,
ko ho Fakamoʻui:
naʻaku foaki ʻa ʻIsipite ko ho huhuʻi,
ʻa ʻItiopea mo Sipa maʻau.
Ko e meʻa ʻi hoʻo mahuʻinga ʻi hoku ʻao, ko ia naʻa ke ongoongolelei ai,
pea kuo u ʻofa kiate koe:
ko ia te u foaki ʻae kau tangata koeʻuhi ko koe,
pea mo e kakai koeʻuhi ko hoʻo moʻui.
‌ʻOua ʻe manavahē: he ʻoku ou ʻiate koe:
te u ʻomi ho hako mei hahake,
pea tānaki ko e mei he lulunga;
Te u pehē ki he tokelau, ‘Tukuange,’
pea ki he potu tonga, ‘ʻOua ʻe taʻofi:’
ʻomi hoku ngaahi foha mei he mamaʻo,
mo hoku ngaahi ʻofefine mei he ngaahi ngataʻanga ʻo māmani;
‌ʻIo, ʻakinautolu kotoa pē ʻoku ui ʻaki hoku huafa:
he kuo fakatupu ia ke u ongoongolelei ai:
naʻaku fakafuofua ia,
ʻio, naʻaku ngaohi ia.”
 
Omi ʻae kakai kui ʻoku mata,
pea mo e tuli ʻoku telinga.
Ke tānaki fakataha ʻae ngaahi puleʻanga kotoa pē,
pea ke fakataha ʻae kakai:
ko hai ʻiate kinautolu te ne fakahā ʻae meʻa ni,
pea fakahā kiate kitautolu ʻae ngaahi meʻa muʻa?
Tuku ke nau ʻomi ʻa ʻenau kau fakamoʻoni, koeʻuhi ke nau tonuhia:
pe tuku ke nau fanongo, pea pehē, “Ko e moʻoni ia.”
 
10 ‌ʻOku pehē ʻe Sihova, “Ko ʻeku kau fakamoʻoni ʻakimoutolu,
pea ko ʻeku tamaioʻeiki ʻaia kuo u fili:
koeʻuhi ke mou ʻilo pea tui kiate au,
pea ʻilo pau ko au ia:
naʻe ʻikai ha ʻOtua kuo fakatupu ʻi muʻa ʻiate au,
pea ʻe ʻikai ha taha kimui.
11 Ko au, ʻio ko au, ko Sihova;
pea ʻoku ʻikai mo ha fakamoʻui ka ko au pe.
12 Kuo u fakahā, pea kuo u fakamoʻui, pea kuo u fakahinohino,
ʻi he ʻikai ha ʻotua kehe ʻiate kimoutolu:
ko ia ʻoku pehē ʻe Sihova, “ko ʻeku kau fakamoʻoni ʻakimoutolu,
Ko au pe ko e ʻOtua.”
13 ‌ʻIo, ʻi he teʻeki ai ʻae ʻaho ko au ia,
pea ʻoku ʻikai ha taha te ne faʻa fakamoʻui mei hoku nima:
te u ngāue, pea ko hai te ne taʻofi au?
14 ¶ ʻOku pehē ʻe Sihova, ko homou huhuʻi, ko e tokotaha māʻoniʻoni ʻo ʻIsileli; Ko e meʻa ʻiate kimoutolu kuo u fekau ki Papilone, pea kuo ʻomi ki lalo honau houʻeiki, pea mo e kakai Kalitia, ʻaia ʻoku ʻi he ngaahi vaka ʻenau tangi. 15 Ko au ko Sihova, ko homou tokotaha māʻoniʻoni, ko e Tupuʻanga ʻo ʻIsileli, ko homou Tuʻi.
16 ‌ʻOku pehē ʻe Sihova, ʻaia ʻoku ngaohi ʻae ʻaluʻanga ʻi he moana,
pea mo e hala ʻi he ngaahi vai lahi;
17 ‌ʻAia ʻoku ʻomi ʻae saliote mo e hoosi,
ʻae kongakau mo e mālohi:
te nau tokoto fakataha, ʻe ʻikai te nau tuʻu ki ʻolunga:
kuo nau ʻauha, kuo fuʻifuʻi ʻakinautolu ʻo hangē ko e filo ʻoe maama.
18 “ʻOua naʻa mou manatu ki he ngaahi meʻa muʻa,
pe tokanga ki he ngaahi meʻa motuʻa.
19 Vakai, te u fai ha meʻa foʻou;
ʻe tupu hake ni ia;
pea ʻikai te mou ʻilo ia?
ʻIo, te u ngaohi ha hala ʻi he potu lala,
mo e ngaahi vaitafe ʻi he toafa.
20 ‌ʻE fakaʻapaʻapa kiate au ʻae fanga manu ʻoe vao,
ʻae talākoni mo e ngaahi lulu:
koeʻuhi ʻoku ou foaki ʻae vai ʻi he potu lala, mo e vaitafe ʻi he toafa,
ke ʻatu ʻae inu ki hoku kakai kuo u fili.
21 Kuo u ngaohi ʻae kakai ni maʻaku;
te nau fakahā hoku ongoongolelei.
22 Ka naʻe ʻikai te ke ui kiate au, ʻE Sēkope;
ka kuo ke fiu ʻiate au, ʻE ʻIsileli.
23 ‌ʻOku teʻeki te ke ʻomi ʻae fanga lami ʻo hoʻo ngaahi feilaulau tutu;
pea teʻeki ai te ke fakaʻapaʻapa ʻaki hoʻo ngaahi feilaulau.
Naʻe ʻikai te u fekau ke ke tauhi au ʻaki ha meʻa foaki,
pe fakaongosia koe ʻi he ʻomi ʻae meʻa namu kakala.
24 ‌ʻOku teʻeki te ke fakatau maʻaku ʻae ʻakau namu kakala ʻaki ha paʻanga,
pea ʻoku teʻeki te ke fakamākona au ʻaki ʻae ngako ʻo hoʻo ngaahi feilaulau;
ka kuo ke taʻomia au ʻaki hoʻo ngaahi hia,
kuo ke fakafiuʻi au ʻi hoʻo ngaahi fai kovi.
25 Ko au, ʻio ko au ia, ʻaia ʻoku tāmateʻi hoʻo ngaahi hia koeʻuhi ko au,
pea ʻe ʻikai te u manatu hoʻo ngaahi angahala.
26 Fakamanatuʻi au:
ke tau fefakamaauʻaki:
fai hoʻo fakamatala,
koeʻuhi ke ke tonuhia.
27 Kuo fai hala hoʻo ʻuluaki tamai,
pea kuo talangataʻa kiate au hoʻo kau akonaki.
28 Pea kuo fakalieliaʻi ʻe ho ngaahi houʻeiki hoku fale tapu,
ko ia te u tuku ʻa Sēkope ki he malaʻia,
pea ko ʻIsileli ki he valoki.”