42
1 Ko e ngāue ʻa Kalaisi, kuo teu ʻaki ia ʻae angavaivai mo e loto maʻu. 5 Ko e talaʻofa ʻae ʻOtua kiate ia. 10 Ko e enginaki ke fakamālō ki he ʻOtua koeʻuhi ko e ongoongolelei. 17 ʻOku ne valoki ʻae kakai ʻi heʻenau taʻetui.
“Vakai ki heʻeku tamaioʻeiki, ʻaia ʻoku ou poupou;
ʻaia kuo u fili, pea ʻoku fiefia ʻiate ia hoku laumālie;
kuo u tuku hoku laumālie kiate ia:
te ne fakahā ʻae fakamaau ki he ngaahi Senitaile.
‌ʻE ʻikai te ne tangi,
pe hiki hake hono leʻo,
pe fakaongo atu ia ʻi he hala.
‌ʻE ʻikai te ne fesiʻi ha kaho kuo volu,
pe tāmateʻi ʻae maama ʻoku kohu:
te ne ʻomi ʻae fakamaau ki he moʻoni.
‌ʻE ʻikai te ne vaivai pe manavasiʻi,
kaeʻoua ke ne fokotuʻu ʻae fakamaau ʻi māmani:
pea ʻe tatali ʻae ngaahi motu ki heʻene fono.”
‌ʻOku pehē ʻe he ʻOtua ko Sihova,
ʻaia naʻa ne fakatupu ʻae ngaahi langi, pea folahi atu ia;
ko ia naʻe mafola atu ʻae fonua, pea mo ia ʻoku tupu ai;
ko ia ʻoku foaki ʻae mānava ki he kakai ʻi he funga ʻo ia, mo e laumālie kiate kinautolu ʻoku ʻeveʻeva ʻi ai:
“Ko au ko Sihova naʻaku ui koe ʻi he māʻoniʻoni,
pea te u puke ho nima,
pea tauhi koe,
pea foaki koe ko e fuakava ʻoe kakai,
ko e maama ki he ngaahi Senitaile;
Ke fakaʻā ʻae mata ʻoe kui,
ke ʻomi ʻae kau pōpula mei he fale fakapōpula,
pea ko kinautolu ʻoku nofo ʻi he poʻuli mei he fale fakapōpula.
 
“Ko au ko Sihova:
ko hoku huafa ia:
pea ko hoku nāunau ʻe ʻikai te u foaki ki ha taha,
pe ko hoku fakamālō ki he ngaahi tamapua kuo tongi.
Vakai, kuo hoko ʻae ngaahi meʻa muʻa,
pea ʻoku ou fakahā ʻae ngaahi meʻa foʻou:
ʻi he teʻeki ke hoko ʻoku ou fakahā ia kiate kimoutolu.
10 Hiva kia Sihova ʻaki ʻae hiva foʻou,
pea mo hono fakamālō mei he ngataʻanga ʻo māmani,
ʻakimoutolu ʻoku ʻalu hifo ki he tahi,
pea mo ia kotoa pē ʻoku ʻi ai;
ʻae ngaahi motu, mo e kakai ʻoku nofo ai.
11 Tuku ke hiki hake honau leʻo ʻe he toafa mo e ngaahi kolo,
ʻae ngaahi nofoʻanga ʻoku ʻi Keta:
tuku ke hiva ʻae ngaahi kakai ʻoe maka,
tuku ke nau kalanga mei he tumutumu ʻoe ngaahi moʻunga.
12 Tuku ke nau ʻatu ʻae ongoongolelei kia Sihova,
pea fakahā hono fakamālō ʻi he ngaahi motu.
13 ‌ʻE hāʻele atu ʻa Sihova ʻo hangē ko e tangata mālohi ʻaupito,
te ne ueʻi hono houhau ʻo hangē ko e tangata ʻoku toʻa lahi:
te ne kalanga,
ʻio, ʻo kalanga mālohi,
te ne lavaʻi hono ngaahi fili.
 
14 “Kuo fuoloa mo ʻeku fakalongo pe;
naʻaku nofo pe, ʻo taʻofi au:
ka te u tangi ni ʻo hangē ha fefine langā; te u fakaʻauha mo maumauʻi hifo fakataha.
15 Te u ngaohi ke lala ʻae ngaahi moʻunga mo e potu tafungofunga,
pea fakamōmoa ʻae ngaahi ʻakau iiki;
pea te u ngaohi ʻae ngaahi vaitafe ko e ngaahi motu,
pea te u fakamōmoa mo e ngaahi anovai.
16 Pea te u ʻomi ʻae kui ʻi he hala naʻe ʻikai te nau ʻilo;
te u tataki ʻakinautolu ʻi he ngaahi hala naʻe ʻikai te nau ʻilo ki ai:
te u ngaohi ʻae poʻuli ko e maama ʻi honau ʻao,
mo e ngaahi meʻa pikopiko ke totonu.
Ko e ngaahi meʻa ni te u fai kiate kinautolu,
ka e ʻikai liʻaki ʻakinautolu.
 
17 “ʻE fakafoki ki mui ʻakinautolu,
ʻe mā lahi, ʻakinautolu ʻoku falala ki he ngaahi tamapua kuo tongi,
ʻakinautolu ʻoku pehē ki he ngaahi fakatātā kuo haka,
‘Ko homau ʻotua ʻakimoutolu.’
18 “Fanongo, ʻakimoutolu ʻoku tuli;
pea sio, ʻakimoutolu ʻoku kui,
koeʻuhi ke mou ʻā.
19 Ko hai ʻoku kui, ka ko ʻeku tamaioʻeiki?
Pe tuli, ʻo hangē ko ʻeku talafekau ʻaia naʻaku fekau?
Ko hai ʻoku kui ʻo hangē ko ia ʻoku haohaoa,
pea kui ʻo hangē ko e tamaioʻeiki ʻa Sihova?
20 ‌ʻOku ke mamata ki he ngaahi meʻa lahi, ka ʻoku ʻikai te ke tokangaʻi ia;
ʻo fakaava ʻae telinga, ka ʻoku ʻikai te ke fanongo.
21 ‌ʻOku fiemālie lahi ʻa Sihova koeʻuhi ko ʻene māʻoniʻoni ʻaʻana; te ne hakeakiʻi ʻae fono,
pea ngaohi ke ongoongolelei ia.
22 Ka ko e kakai eni kuo faʻao ʻenau ngaahi meʻa, pea kuo vetea ʻakinautolu;
kuo moʻua ʻakinautolu kotoa pē ʻi he ngaahi luo,
pea kuo fufū ʻakinautolu ʻi he ngaahi fale fakapōpula:
ʻoku pau ke pōpula ʻakinautolu, pea ʻe ʻikai ha taha ke fakamoʻui;
kuo faʻao ʻakinautolu, pea ʻoku ʻikai pehē ʻe ha taha, ‘Ke toe ʻomi.’
23 Ko hai ʻiate kimoutolu te ne tokanga ki he meʻa ni?
Ko hai te ne fakafanongo pea ongoʻi ʻi he kuonga ʻe hoko mai?
24 Ko hai naʻe tuku ʻa Sēkope ke vetea,
pea mo ʻIsileli ki he kau kaihaʻa?
ʻIkai ko Sihova, ʻaia kuo tau fai hala ki ai?
He naʻe ʻikai te nau fie ʻeveʻeva ʻi hono ngaahi hala,
pea naʻe ʻikai te nau talangofua ki heʻene fono.
25 Ko ia kuo ne lilingi kiate ia ʻae kakaha ʻo hono houhau,
pea mo e mālohi ʻoe tau:
pea kuo ne tutu ia ʻo takatakai, ka naʻe ʻikai te ne faʻa ʻilo;
pea naʻe vela ia, ka naʻe ʻikai tokanga hono loto ki ai.”