Tongan Bible (Revised West Version) ʻIsaia 41
41
1 ʻOku ako ʻe he ʻOtua ki hono kakai, ʻi heʻene ʻaloʻofa ki hono siasi, 10 Mo ʻene ngaahi talaʻofa, 21 Pea ki he vaʻinga ʻoe ngaahi tamapua.
“ʻAe ngaahi motu, mou fakalongo pē ʻi hoku ʻao;
pea tuku ke fakafoʻou ʻe he kakai honau mālohi:
tuku ke nau haʻu ke ofi;
pea toki tuku ke nau lea:
ke tau ʻunuʻunu ke ofi ki he fakamaau.
Ko hai naʻa ne fokotuʻu ʻae tangata māʻoniʻoni mei he potu hahake,
ʻo ui ia ki hono vaʻe,
pea foaki ʻae ngaahi puleʻanga ʻi hono ʻao,
pe ngaohi ia ke pule ki he ngaahi tuʻi?
Naʻa ne foaki ʻakinautolu ʻo hangē ko e efu ki heʻene heletā,
pea hangē ko e veve kuo vilingia ki heʻene kaufana.
Naʻa ne tulia ʻakinautolu,
pea ʻalu fiemālie pe;
ʻio, ʻi he hala naʻe ʻikai fou ai hono vaʻe.
Ko hai kuo ngāue mo fai ia,
ʻo ne ui ʻae toʻutangata mei he kamataʻanga?
Ko au ko Sihova, ko e ʻuluaki pea mo e kimui; ko au ia.
 
Naʻe mamata ʻe he ngaahi motu, pea manavahē;
naʻe manavahē ʻae ngaahi ngataʻanga ʻo māmani,
ʻonau ʻunuʻunu mai, pea haʻu.
Naʻe tokoni taki taha ki hono kaungāʻapi;
pea pehē taki taha ki hono tokoua, “Ke ke lototoʻa.”
Ko ia naʻe tokoni ʻae tufunga ʻakau ki he tufunga koula,
pea mo ia ʻoku fakamolemole ʻaki ʻae hamala ʻaia naʻa ne taaʻi ki he fakalalango,
ʻo pehē, “Kuo ʻosi” hono teu ki he fakahoko:
pea ne fakamaʻu ia ʻaki ʻae ngaahi faʻo, ke ʻoua naʻa ngaue ia.
Ka ko koe, ʻE ʻIsileli, ko ʻeku tamaioʻeiki,
ʻE Sēkope ʻa koe kuo u fili,
ko e hako ʻo ʻEpalahame ko hoku kāinga.
‌ʻA koe kuo u toʻo mei he ngataʻanga ʻo māmani,
pea ui mei he kau tangata tuʻu ki muʻa ʻi ai,
pea kuo u pehē kiate koe, ‘Ko koe ko ʻeku tamaioʻeiki;’ kuo u fili koe, ka naʻe ʻikai liʻaki koe.
10 ‌ʻOua naʻa ke manavahē; he ʻoku ou ʻiate koe:
ʻoua ʻe loto vaivai; he ko au ko ho ʻOtua,
te u fakamālohi koe;
ʻio, te u tokoni koe;
ʻio, te u poupou hake koe ʻaki ʻae nima toʻomataʻu ʻo ʻeku angatonu.
11 Vakai, ko kinautolu kotoa pē naʻe ʻita kiate koe te nau mā pea puputuʻu:
te nau hangē ko e meʻa noa pe; pea ʻe ʻauha mo kinautolu ʻoku fai kovi kiate koe.
12 Te ke kumi ʻakinautolu, ka e ʻikai ʻiloʻi ʻakinautolu,
ʻio, ʻakinautolu naʻe fai mo koe:
ko kinautolu ʻoku tauʻi koe te nau hangē ko e meʻa noa pe,
pea hangē ha meʻa ʻoku ʻikai.
13 He ko au ko Sihova ko ho ʻOtua teu puke ho nima toʻomataʻu,
ʻo pehē kiate koe, ‘ʻOua ʻe manavahē;
te u tokoni koe.’
14 ‌ʻOua naʻa manavahē ʻa koe, ko e kelemutu ko Sēkope,
pea mo kimoutolu ʻae kau tangata ʻo ʻIsileli;
ʻOku pehē ʻe Sihova, ko ho huhuʻi,
ko e tokotaha māʻoniʻoni ʻo ʻIsileli, te u tokoni kiate koe.
15 Vakai, te u ngaohi kiate koe ha meʻa haha foʻou ʻoku māsila pea nifo:
te ke haha ʻae ngaahi moʻunga,
pea taaʻi ke iiki,
pea ngaohi ʻae ngaahi tafungofunga ʻo hangē ko e veve vilingia.
16 Te ke tuiʻi ʻakinautolu,
pea ko e matangi te ne puneekina ʻakinautolu,
pea ko e ʻahiohio te ne vetekina ʻakinautolu:
pea te ke fiefia ko e ʻia Sihova,
pea vikiviki ʻi he tokotaha māʻoniʻoni ʻo ʻIsileli.
17 ‌ʻOka kumi ʻe he masiva mo e paea ʻae vai, pea ʻoku ʻikai ia,
pea ʻoku vaivai honau ʻelelo ʻi he fieinu,
Ko au ko Sihova te u fanongo kiate kinautolu,
Ko au ko e ʻOtua ʻo ʻIsileli ʻe ʻikai te u liʻaki ʻakinautolu.
18 Te u fakaava ʻae ngaahi vaitafe ʻi he ngaahi potu māʻolunga,
pea mo e ngaahi matavai ʻi he ngaahi teleʻa:
te u ngaohi ʻae toafa ko e anovai,
pea mo e fonua mōmoa ko e ngaahi matavai.
19 Teu tō ʻi he toafa ʻae sita, ʻae ʻakau ko e sita, pea mo e maile, pea mo e ʻakau lolo;
te u tō fakataha ʻi he toafa lala ʻae ʻakau ko e fea, pea mo e paini, pea mo e ʻakau ko e pokasi:
20 Koeʻuhi ke nau mamata, pea ongoʻi, pea tokanga, pea ʻilo fakataha,
ko e nima ʻo Sihova kuo ne fai ʻae meʻa ni,
pea kuo fakatupu ia ʻe he tokotaha māʻoniʻoni ʻo ʻIsileli.
21 ‌ʻOku pehē ʻe Sihova, “Fakahā hoʻomou meʻa;”
ʻoku pehē ʻe he Tuʻi ʻo Sēkope, “ʻOmi hoʻomou lea mamafa.”
22 “Tuku ke nau ʻomi ia, pea fakahā kiate kimautolu pe ko e hā ʻe hoko:
tuku ke nau fakahā ʻae ngaahi meʻa muʻa, pe ko e hā ia,
ke mau fifili ki ai, pea ʻilo mo hono fakamoʻoni ʻo ia;
pe fakahā kiate kimautolu ʻae ngaahi meʻa ʻe haʻu ʻamui.
23 Fakahā ʻae ngaahi meʻa ʻe hoko ʻamui,
ke mau ʻilo ko e ngaahi ʻotua ʻakimoutolu:
ʻio, fai lelei, pe fai kovi,
ke mau ilifia,
pea mamata fakataha ki ai.
24 Vakai, ʻoku siʻi hifo ʻakimoutolu ʻi he meʻa ʻoku ʻikai,
pea ko hoʻomou ngāue ko e meʻa noa pe:
ʻoku fakalielia ia ʻaia ʻoku ne fili ʻakimoutolu.
 
25 “Kuo u fokotuʻu ha tokotaha mei he potu tokelau, pea ʻe haʻu ia:
talu mei he hopo ʻae laʻā te ne ui ki hoku huafa:
pea te ne molomoloki ʻae houʻeiki ʻo hangē ko e lahe kuo hakaluku,
pea hangē ʻoku molomoloki ʻe he tangata ngaohi ipu ʻae ʻumea.
26 Ko hai kuo ne fakahā mei he kamataʻanga, ke mau ʻilo ia?
Pea ʻi muʻa, ke mau pehē ai, ‘ʻOku moʻoni ʻae meʻa ni?’
Ko e moʻoni, ʻoku ʻikai ha tokotaha naʻe tomuʻa tala ia,
ko e moʻoni, ʻoku ʻikai ha taha naʻe fakahā ia,
ʻio, naʻe ʻikai ha tokotaha te ne fanongo ki hoʻomou ngaahi lea.
27 Ne u fuofua pehē ki Saione, ‘Vakai, vakai kiate kinautolu:’
pea ne u foaki ki Selūsalema ha tokotaha ʻoku ʻomi ʻae ongoongolelei.
28 He naʻaku mamata, ka naʻe ʻikai ha tangata;
ʻio, ʻiate kinautolu, pea naʻe ʻikai ha fakahinohino, pea ʻi heʻeku ʻeke kiate kinautolu, naʻe ʻikai te nau tali ʻaki ha momoʻi lea.
29 Vakai, ko e vaʻinga kotoa pē ʻa ʻenau ngāue:
ko e matangi mo e vaʻinga ʻa ʻenau ngaahi tamapua kuo haka.