40
1 Ko e fakahā ʻae ongolelei. 5 Ko e malanga ʻa Sione Papitaiso. 9 Ko e malanga ʻae kau ʻaposetolo 12 Ko e palōfita ʻi he māfimafi ʻae ʻOtua, 18 Pea mo ʻene lelei lahi taha, 26 ʻOku ne fakafiemālieʻi ʻae kakai.
‌ʻOku pehē ʻe homou ʻOtua, “Mou fakafiemālieʻi, mou fakafiemālieʻi ʻa hoku kakai. “Lea fakafiemālie ki Selūsalema, pea kalanga kiate ia, kuo ngata ʻene tau, kuo fakamolemole ʻene hia: he kuo fai ʻae totongi ke liunga ua kiate ia mei he nima ʻo Sihova ʻi heʻene hia kotoa pē.”
¶ Ko e leʻo ʻo ia ʻoku kalanga ʻi he toafa,
“Teuteu ʻae hala ʻo Sihova, fakatonutonu ʻae hala lahi ʻi he toafa maʻa hotau ʻOtua.”
‌ʻE hakeakiʻi ʻae ngaahi luo kotoa pē,
pea ʻe holoki ʻae ngaahi moʻunga meʻe tafungofunga kotoa pē:
pea ʻe fakatonutonu ʻae pikopiko,
pea ʻe fakatokalelei ʻae ngaahi potu ʻoku tokakovi:
Pea ʻe fakahā ʻae nāunau ʻo Sihova,
pea ʻe mamata ki ai ʻae kakai kotoa pē:
he kuo folofola pehē ʻae fofonga ʻo Sihova.” Naʻe pehē ʻe he leʻo, “Kalanga.”
Pea naʻa ne pehē, “Ko e hā te u kalanga ʻaki?”
“Ko e mohuku ʻae kakano kotoa pē,
pea ko e nāunau kotoa pē ʻo ia ʻoku tatau mo e fisi ʻoe ngoue.
‌ʻOku fakaʻaʻau ke mōmoa ʻae mohuku,
ʻoku mae ʻae fisiʻiʻakau:
koeʻuhi ʻoku angi ki ai ʻae matangi ʻa Sihova:
tā ko e moʻoni ko e mohuku ʻae kakai.
‌ʻOku fakaʻaʻau ke mōmoa ʻae mohuku,
ʻoku mae ʻae fisiʻiʻakau:
ka e tolonga ʻo taʻengata ʻae folofola ʻa hotau ʻOtua.”
 
¶ ʻA koe, ʻoku ʻomi ʻae ongoongolelei ki Saione, ʻalu hake koe ki he moʻunga māʻolunga;
ʻa koe, ʻoku ʻomi ʻae ongoongolelei ki Selūsalema,
hiki hake ho leʻo ʻi he mālohi;
hiki hake ia ʻoua ʻe manavahē;
ke ke pehē ki he ngaahi kolo ʻo Siuta, “Vakai ki homou ʻOtua!”
10 Vakai, ʻe hāʻele mai ʻae ʻEiki ko Sihova ʻi he mālohi,
pea ʻe pule hono nima moʻona:
vakai, ʻoku ʻiate ia hono totongi,
pea ʻoku ʻi hono ʻao ʻa ʻene ngāue.
11 Te ne fafanga ʻene fanga sipi ʻo hangē ko e tauhi:
te ne tānaki ʻae fanga lami ʻaki hono nima,
pea fua ʻakinautolu ʻi hono fatafata,
pea tataki fakafiemālie ʻakinautolu ʻoku feitama.
 
12 Ko hai kuo ne fua ʻae ngaahi vai ʻi hono ʻaofi nima,
pea fuofua ʻae langi ʻaki ʻae hanga,
pea fakakātoa ʻae efuefu ʻoe fonua ʻi he meʻa fuofua,
pea kuo fakamamafa ʻae ngaahi moʻunga ʻi he meʻa fakamamafa,
pea mo e ngaahi tafungofunga ʻi he meʻa fakatatau?
13 Ko hai kuo ne fakahinohino ʻae Laumālie ʻo Sihova,
pea hoko ko ʻene akonaki ke fakahinohino ia?
14 Ko hai naʻa na fakakaukau mo ia,
koeʻuhi ke ne fakapotoʻi ia,
pe ako kiate ia ʻi he hala ʻoe fakamaau,
pe ko hai naʻa ne akonakiʻi ia ʻi he ʻilo,
pea fakahā kiate ia ʻae hala ʻoe ʻiloʻilo?
15 Vakai, ʻoku tatau ʻae ngaahi puleʻanga mo e tulutā ʻoe ipu vai,
pea ʻoku lau ia ʻo hangē ko e efuefu iiki ʻoe meʻa fakatatau:
vakai, ʻoku ne toʻo hake ʻae ngaahi motu ʻo hangē ko e meʻa siʻi ʻaupito.
16 Pea ʻoku siʻi ʻa Lepanoni ke tutu,
pea ʻoku siʻi ʻae fanga manu ʻi ai ki ha feilaulau tutu.
17 ‌ʻOku hangē ko e meʻa noa pe ʻae ngaahi puleʻanga kotoa pē ʻi hono ʻao;
pea ʻoku lau ia kiate ia ko e siʻi hifo ʻi he meʻa noa pe, mo e vaʻinga.
18 Pea te mou fakatatau kia hai ʻae ʻOtua?
Pe ko e hā ha fakatātā te mou fakatatau kiate ia?
19 ‌ʻOku haka ʻe he tangata tufunga ha tamapua,
pea ko e tufunga koula ʻoku ʻufiʻufi ia ʻaki ʻae koula,
pea ʻoku ne ngaohi ʻae kahoa fihifihi ʻaki ʻae siliva
20 Ko ia ʻoku lahi ʻene masiva pea ʻoku ʻikai haʻane feilaulau, ʻoku ne fili ha ʻakau ʻe ʻikai popo;
ʻoku ne kumi kiate ia ha tufunga poto ke fokotuʻu ha tamapua kuo tā ʻaia ʻe ʻikai ueʻi.
 
21 Kuo taʻeʻilo ʻekimoutolu?
Naʻe ʻikai te mou fanongo?
ʻIkai kuo fakahā kiate kimoutolu mei he kamataʻanga?
ʻIkai kuo mou ʻilo talu mei he ʻai ʻae tuʻunga ʻo māmani?
22 Ko ia ia ʻoku ʻafio ʻi he takatakai ʻo māmani,
pea ko e kakai ʻoku nofo ai ʻoku tatau kiate ia mo e fanga heʻe;
ko ia ia ʻoku ne fofola ʻae ngaahi langi ʻo hangē ko e puipui,
pea folahi ia ʻo hangē ko e fale fehikitaki ke nofo ai:
23 Ko ia ʻoku ne fakahifo ki lalo ʻae houʻeiki ke ʻikai;
ʻoku ne ngaohi ʻae kau fakamaau ʻoe fonua ko e vaʻinga.
24 ‌ʻIo, ʻe ʻikai tō ʻakinautolu;
ʻio, ʻe ʻikai tūtuuʻi ʻakinautolu:
ʻio, ʻe ʻikai aka ʻi he kelekele honau tefito:
pea te ne ifi kiate kinautolu, pea te nau mae,
pea ʻe ʻave ʻakinautolu ʻe he ʻahiohio ʻo hangē ko e veve.
 
25 “ʻOku pehē ʻe he tokotaha māʻoniʻoni,
Pea te mou fakatatau au kia hai, pe teu tatau mo hai?
26 Hiki hake homou mata ki ʻolunga,
pea vakai pe ko hai kuo ne fakatupu ʻae ngaahi meʻa ni,
ʻaia ʻoku ne lau mo taki kituʻa honau tokolahi;
ʻoku ne ui ʻakinautolu kotoa pē ʻi honau hingoa ʻi he lahi ʻo hono māfimafi,
koeʻuhi ʻoku mālohi ia ʻi he māfimafi,
ʻoku ʻikai ha taha ʻoku taʻehāmai.
27 Ko e hā ʻoku ke pehē, ʻe Sēkope,
pea ke pehē, ʻE ʻIsileli,
“Kuo fufū hoku hala meia Sihova,
pea kuo taʻetokanga ʻa hoku ʻOtua ki hoku fakamaau?”
28 ¶ “ʻIkai naʻa ke ʻilo?
ʻIkai naʻa ke fanongo,
ko Sihova ko e ʻOtua taʻengata ia,
ko e Tupuʻanga ʻoe ngaahi ngataʻanga ʻo māmani, ʻoku ʻikai pongia ia,
pea ʻoku ʻikai vaivai?
ʻOku taʻefaʻaʻiloʻi ʻa ʻene ʻilo.
29 ‌ʻOku ne foaki ʻae mālohi ki he vaivai;
pea kiate kinautolu ʻoku ʻikai haʻanau mālohi ʻoku ne fakatupu ʻae mālohi.
30 ‌ʻIo ʻe pongia ʻae fānau tupu pea vaivai,
pea ʻe hinga ʻaupito mo e kau talavou:
31 Ka ko kinautolu ʻoku tatali kia Sihova ʻe fakafoʻou honau mālohi;
te nau puna hake ʻaki ʻae kapakau ʻo hangē ko e fanga ʻikale;
te nau lele ka e ʻikai vaivai;
pea te nau ʻeveʻeva, kā ʻe ʻikai pongia.”