33
1 Ko e houhau ʻoe ʻOtua ki he ngaahi fili ʻae siasi. 13 Ko e monūʻia ʻoe angafakaʻotua.
Ke malaʻia ʻa koe ʻoku ke fakamālohi, ka naʻe ʻikai fakamālohiʻi koe;
ʻa koe ʻoku fai kākā, ka naʻe ʻikai ke kākaaʻi koe!
ʻOka ke ka tuku hoʻo fakamālohi, ʻe toki fakamālohiʻi koe;
pea ka ʻosi hoʻo fai kākā, ʻe toki kākaaʻi koe.
 
‌ʻE Sihova, ke ke ʻaloʻofa kiate kimautolu; kuo mau tatali kiate koe:
ke ke hoko ko homau mālohi ʻi he pongipongi kotoa pē,
ʻio, ko homau fakamoʻui ʻi he kuonga ʻoe mamahi.
‌ʻI he longoaʻa ʻoe tokolahi naʻe hola ʻae kakai;
ʻi hoʻo tuʻu hake ʻaʻau, naʻe veteki ʻae ngaahi puleʻanga.
Ka e tānaki hoʻomou koloa ʻoe vete ʻo hangē ko e tānaki ʻe he ʻunufe:
ʻo hangē ko e fehōpoaki ʻoe ngaahi heʻe te ne lele kiate kinautolu.
Kuo hiki hake ʻa Sihova; he kuo ʻafio ia ʻi ʻolunga:
kuo ne fakafonu ʻa Saione ʻaki ʻae fakamaau mo e angatonu.
Pea ʻe hoko ʻae poto mo e ʻilo ko e mālohi ʻo ho kuonga, mo e mālohi ʻoe fakamoʻui:
ko e manavahē kia Sihova ko ʻene koloa ia.
Vakai, ko ʻenau kau toʻa, ʻe tangi ʻituʻa:
ʻe tangi mamahi ʻae kau faifekau ʻoe melino.
Kuo vaoa ʻae ngaahi hala motuʻa,
kuo ʻikai ha tangata fononga:
kuo ne maumauʻi ʻae fuakava,
kuo ne fehiʻa ki he ngaahi kolo,
ʻoku ʻikai te ne manavahē ki ha tangata ʻe taha.
‌ʻOku mamahi ʻae fonua pea vaivai:
kuo mā ʻa Lepanoni, kuo tā hifo ia:
ʻoku tatau mo e potu vao ʻa Saloni; pea ʻoku fakangangana ʻae ngaahi fua ʻo Pesani mo Kameli.
10 ‌ʻOku pehē ʻe Sihova, “te u tuʻu hake ni:
te u hiki hake ni au ki ʻolunga,
pea ʻe hakeakiʻi ni au.
11 Te mou tuituʻia ko e kafukafu,
te mou fanauʻi ko e veve:
ko hoʻomou mānava, ʻo hangē ko e afi, te ne fakaʻauha ʻakimoutolu.
12 Pea ʻe tutu ʻae kakai ʻo hangē ko e vela ʻoe lahe:
ʻo hangē ko e ʻakau talatala kuo tutuʻu ke vela ʻi he afi.
13 Fanongo, ʻakimoutolu ʻoku mamaʻo, ki he meʻa kuo u fai;
pea ʻilo mo kimoutolu ʻoku ofi, ki hoku mālohi.”
14 ‌ʻOku manavahē ʻae kau angahala ʻi Saione;
kuo pukea ʻi he ilifia ʻae kau mālualoi.
“Ko hai ʻiate kitautolu ʻe nofo ʻi he afi fakaʻauha?
Ko hai ʻiate kitautolu ʻe nofo ʻi he vela taʻengata?”
15 Ko ia ʻoku ʻeveʻeva ʻi he māʻoniʻoni,
mo lea totonu;
ko ia ʻoku fehiʻa ki he koloa ʻoe fakamālohi,
ʻoku tupeʻi hono nima mei he puke ʻae koloa ʻoku maʻu taʻetotonu,
ʻoku tāpuni hono telinga mei he fanongo ki he toto,
pea fakamohe hono mata ke ʻoua naʻa mamata ki he kovi;
16 ‌ʻE nofo ia ʻi he māʻolunga:
ko hono potu ungaʻanga ko e ngaahi kolo maka māʻolunga:
ʻe foaki kiate ia ʻae mā;
pea te ne maʻu moʻoni ʻe ia ʻene vai.
17 ‌ʻE mamata ho mata ki he tuli ʻi hono nāunau:
ʻe sio ia ki he fonua ʻaia ʻoku mamaʻo atu.
18 ‌ʻE fakalaulauloto ʻa ho loto ki he ilifia.
Kofaʻā ʻae tangata tohi?
Kofaʻā ia ʻae tangata fakamamafa meʻa?
Kofaʻā ia naʻe lau ʻae ngaahi fale māʻolunga?
19 ‌ʻE ʻikai te ke mamata ki he kakai ʻoku lili,
ha kakai ʻoe lea ʻilongataʻa ʻoku ʻikai te ke faʻa ongoʻi;
ʻo ha ʻelelo leʻo vale, ʻoku ʻikai te ke faʻa ʻilo.
20 Vakai ki Saione, ko e kolo ʻo ʻetau ngaahi kātoanga mamalu:
ʻe mamata ho mata ki Selūsalema ko e nofoʻanga fiemālie,
ko e fale fehikitaki ʻe ʻikai veteki;
ʻe ʻikai hiki ʻo taʻengata ha pou ʻe taha ʻi ai,
pea ʻe ʻikai motu hano afo ʻe taha ʻoʻona.
21 Ka e ʻiate kitautolu ʻa Sihova nāunauʻia,
ko e potu ʻoe ngaahi vaitafe laulahi mo e ngaahi mangamangaʻi vai;
ʻaia ʻe ʻikai ʻalu ʻi ai ha vakafokotuʻu mo e ngaahi fohe,
pea ʻe ʻikai ʻalu ʻi ai ha vaka lahi.
22 He ko Sihova ko hotau fakamaau,
ko Sihova ko hotau fai fono,
ko Sihova ko hotau tuʻi;
te ne fakamoʻui ʻakitautolu.
 
23 Kuo tukuange hoʻo ngaahi maea;
naʻe ʻikai te nau fakatuʻumaʻu honau fanā,
naʻe ʻikai te nau faʻa fofola ʻae lā:
ʻi he kuonga ko ia ʻe tufa ʻae koloa lahi,
ʻe ʻave ʻe he ketu ʻae koloa ʻi he vete.
 
24 Pea ʻe ʻikai pehē ʻe kinautolu ʻoku nofo ai, “ʻOku ou mahaki:”
ʻe fakamolemole ʻae hia ʻokinautolu ʻoku nofo ai.