34
1 Ko e ngaahi tautea ʻoku tautea ʻaki ʻe he ʻOtua ʻae ngaahi fili ʻa hono siasi. 11 Ko e ʻauha ʻo hono ngaahi fili. 16 Ko hono moʻoni ʻoe kikite ni.
Haʻu ke ofi, ʻakimoutolu ʻae ngaahi puleʻanga, ʻo fanongo; pea fakafanongo, ʻakimoutolu ʻae kakai:
tuku ke fanongo ʻa māmani,
mo ia kotoa pē ʻoku ʻi ai;
ʻa māmani, mo e ngaahi meʻa kotoa pē ʻoku tupu mei ai.
He ʻoku ʻi he ngaahi puleʻanga kotoa pē ʻae tuputāmaki ʻa Sihova,
mo hono houhau lahi ʻoku ʻi honau ngaahi kongakau kotoa pē:
kuo ne fakaʻauha mālie ʻakinautolu,
kuo ne tukuange ʻakinautolu ke tāmateʻi.
Mo ʻenau mate foki ʻe lī kituʻa,
pea ʻe ʻalu hake ʻae namuhāhā mei honau ʻangaʻanga,
pea ʻe molū ʻo vai ʻae ngaahi moʻunga ʻi honau toto.
Pea ʻe vela ʻo vai ʻae ngaahi kautau kotoa pē ʻoe langi,
pea ʻe tākai ʻae ngaahi langi ʻo hangē ko e takainga pepa:
pea ʻe tō ki lalo ʻa honau tokolahi,
ʻo hangē ko e ngangana ʻoe lau mei he vaine, pea tatau mo e fiki ʻoku tō mei he ʻakau ko e fiki.
He kuo toʻo ʻa ʻeku heletā ʻi he langi:
Vakai, ʻe ʻalu hifo ia ki Itumia,
pea ki he kakai ʻo hoku houhau, ke totongi.
Kuo fonu ʻae heletā ʻa Sihova ʻi he toto,
kuo pani ia ʻi he ngako, pea ʻi he toto ʻoe fanga lami mo e fanga kosi,
ʻi he ngako ʻoe kofuua ʻoe fanga sipitangata:
he ʻoku ʻia Sihova ʻae feilaulau ʻi Posela,
pea mo e tāmateʻi lahi ʻi he fonua ko Itumia.
Pea ʻe ʻalu hifo mo kinautolu ʻae fanga liimi,
mo e fanga pulu fakataha mo e fanga pulu tangata;
pea ʻe konā honau fonua ʻi he toto,
pea ʻe koloaʻia ʻae kelekele ʻi he ngako.
He ko e ʻaho ia ʻoe houhau ʻo Sihova,
pea ko e taʻu ʻoe ngaahi totongi kiate ia ʻoku fakahaofi ʻa Saione.
Pea ʻe liliu ʻae ngaahi vaitafe ʻo ia ko e pulu,
pea mo e efu ʻo ia ko e sulifa,
pea ko e fonua ko ia ʻe hoko ko e pulu vela.
10 ‌ʻE ʻikai fuʻifuʻi ia ʻi he pō pe ʻi he ʻaho;
ʻe ʻalu hake taʻengata ʻae kohu mei ai:
ʻe lala ia mei he toʻutangata ki he toʻutangata;
ʻe ʻikai fou ai ha taha ʻo taʻengata pea taʻengata.
11 Ka e maʻu ia ʻe he komolaniti pea mo e pitane;
ʻe nofo ai ʻae lulu mo e leveni:
pea te ne falō ki ai ʻae afo ʻae fakaʻauha,
pea mo e fua ʻoe fakaʻosiʻosi.
12 Te nau ui honau houʻeiki ki he puleʻanga, ka e ʻikai ha taha ʻi ai,
pea ko e meʻa noa pe hono houʻeiki kotoa pē.
13 Pea ʻe tutu ʻae ʻakau talatala ʻi hono ngaahi fale fakaʻeiʻeiki,
ko e ʻakau veli mo e ʻakau talatala ʻi hono ngaahi kolo:
pea ʻe hoko ia ko e nofoʻanga ʻoe fanga talākoni,
pea ko e potu ʻoe fanga lulu.
14 ‌ʻE fetaulaki ʻae manu fekai ʻoe toafa mo e manu fekai ʻoe motu,
pea ʻe tangi ʻae sataia ki hono toko ua;
pea ʻe mālōlō ai ʻae lulu ʻoku tangi,
pea ʻilo ai moʻona ha mālōlōʻanga.
15 ‌ʻE ngaohi ʻi ai ʻe he motuʻa lulu hono pununga,
pea fakatō, pea fōfoaʻi, pea tānaki ki hono malumalu:
ʻe tānaki foki ʻi ai ʻae ngaahi volita, taki taha mo hono hoa.
16 Kumi ʻakimoutolu ʻi he tohi ʻa Sihova, pea lau;
ʻe ʻikai ha taha ʻi he ngaahi meʻa ni ʻe taʻehoko,
ʻe ʻikai masiva ha taha ʻi hono hoa:
he kuo fekau ia ʻe hoku ngutu,
pea ko hono laumālie kuo tānaki ʻe ia ʻakinautolu.
17 Pea kuo ne talotalo ʻe ia maʻanautolu,
pea ko hono nima kuo vaheʻi ia kiate kinautolu ʻaki ʻae afo:
te nau maʻu ia ʻo lauikuonga,
pea te nau nofo ai mei he toʻutangata ki he toʻutangata.