32
1 Ko e ngaahi tāpuaki ʻoe puleʻanga ʻa Kalaisi. 9 ʻOku fakahā ʻae fakaʻauha. 15 ʻOku fakaʻilo ʻe hoko ʻae fakamoʻui.
Vakai ʻe pule ha tuʻi ʻi he māʻoniʻoni,
pea ʻe pule mo e ngaahi houʻeiki ʻi he fai angatonu.
Pea ʻe ʻi ai ʻae tangata ʻo hangē ko e toitoiʻanga mei he matangi,
mo e hūfanga mei he afā;
pea hangē ko e ngaahi vaitafe ʻi he potu mōmoa,
ʻo hangē ko e malumalu ʻo ha maka lahi ʻi he fonua ʻoku puhengia.
Pea ʻe ʻikai nenefu ʻae mata ʻokinautolu ʻoku ʻaa,
pea ʻe fakafanongo ʻae telinga ʻokinautolu ʻoku ongo.
Pea ko e loto ʻoe ʻohonoa ʻe tokanga pea maʻu ʻae ʻilo,
pea ko e ʻelelo ʻoku leʻoleʻovale ʻe lea vave mo totonu.
‌ʻE ʻikai toe ui ʻae angakovi ko e angalelei,
pe pehē ko e faʻa foaki ʻaia ʻoku manumanu.
He ko e tangata vale te ne lea vale,
pea ʻe ngāue kovi hono loto,
ke fai kākā,
pea lea hala kia Sihova,
ke fakamaha ʻae laumālie ʻoe fiekaia,
pea taʻofi ʻe ia ʻae inu mei he fieinua.
Ko e ngaahi meʻa ngāue ʻoe angakovi ʻoku kovi:
ʻoku ne fakakaukau kovi ke fakafihi ʻae masiva ʻaki ʻae lea loi,
pea ke mioʻi ʻae lea totonu ʻae masiva ʻi he fakamaau.
Ka ko e angalelei ʻoku ne fakakaukau ki he ngaahi meʻa lelei;
pea ʻi he ngaahi meʻa lelei ʻe fokotuʻumaʻu ia.
Mou tuʻu hake, ʻakimoutolu ʻae kau fefine ʻoku nofo fakafiemālie; fanongo ki hoku leʻo,
ʻakimoutolu ʻae ngaahi ʻofefine taʻetokanga; fakafanongo ki heʻeku lea.
10 Te mou ongosia ʻi he ngaahi ʻaho mo e taʻu lahi, ʻakimoutolu ʻae kau fefine taʻetokanga:
koeʻuhi ʻe ʻikai hoko ʻae ngaohi ʻoe vaine,
ʻe ʻikai hoko hono tānaki.
11 Ke tetetete, ʻakimoutolu ʻae kau fefine ʻoku fakafiemālie;
ke mamahi, ʻakimoutolu ʻoku taʻetokanga:
vete homou kofu, fakatelefua ʻakimoutolu,
pea nonoʻo ʻae tauangaʻa ki homou noʻotanga vala.
12 Te nau lāunga koeʻuhi ko e mata ʻoe huhu, pea ki he ngaahi ngoue lelei,
pea ki he vaine fua.
13 ‌ʻE tupu hake ʻae ngaahi ʻakau talatala mo e talatalaʻāmoa ʻi he fonua ʻo hoku kakai;
ʻio, ʻi he ngaahi fale fakafiefia kotoa pē ʻi he kolo ʻoe fiefia:
14 Koeʻuhi kuo liʻaki ʻae ngaahi fale fakaʻeiʻeiki;
ko e kolo ʻoe tokolahi kuo siʻaki;
ʻe hoko ʻae ngaahi puke mo e ngaahi fale māʻolunga ko e ngaahi ʻana ʻo taʻengata,
ko e fiefiaʻanga ʻoe fanga ʻasi kaivao,
ko e keinangaʻanga ʻoe fanga manu;
15 Kaeʻoua ke huaʻi hifo kiate kitautolu ʻae laumālie mei ʻolunga,
pea hoko ʻae toafa ko e ngoue faʻa fua,
pea lau ʻae ngoue faʻa fua ko e vao ʻakau.
16 Pea ʻe toki nofo ʻae fakamaau ʻi he toafa,
pea nofo ʻae māʻoniʻoni ʻi he ngoue faʻa fua.
17 Pea ko e ngāue ʻoe māʻoniʻoni ko e melino ia;
pea ko e fua ʻoe māʻoniʻoni ko e fiemālie mo e nofo lelei ʻo taʻengata.
18 Pea ʻe nofo ʻa hoku kakai ʻi he nofoʻanga ʻoe melino,
pea ʻi he ngaahi fale tuʻumaʻu,
pea ʻi he ngaahi mālōlōʻanga ʻoe fiemālie;
19 Ka e tō ʻae ʻuha maka, pea ʻe fakahinga ʻae vao ʻakau;
pea ʻe fakamoʻulaloa ʻaupito ʻae kolo.
20 ‌ʻOku monūʻia ʻakimoutolu ʻoku tūtuuʻi ʻi he veʻe vai kotoa pē,
pea fekau atu ki ai ʻae vaʻe ʻoe pulu mo e ʻasi.