Tongan Bible (Revised West Version) ʻIsaia 31
31
1 ʻOku fakahā ʻe he palōfita ʻae vale mo e tuʻutāmaki ʻoe faʻaki ki ʻIsipite kae liʻaki ʻae ʻOtua. 6 ʻOku ne enginaki ke liliu. 8 ʻOku ne fakahā ʻae hinga ʻo ʻAsilia.
‌ʻE malaʻia ʻakinautolu ʻoku ʻalu hifo ki ʻIsipite ke kumi ʻae tokoni;
pea faʻaki ki he fanga hoosi,
mo falala ki he ngaahi saliote, koeʻuhi ʻoku nau tokolahi;
pea ʻi he kau tangata heka hoosi, koeʻuhi ʻoku nau mālohi ʻaupito;
ka ʻoku ʻikai te nau vakai ki he tokotaha māʻoniʻoni ʻo ʻIsileli,
pe kumi kia Sihova!
Ka ʻoku ne poto foki mo ia, pea te ne fakahoko mai ʻae kovi,
pea ʻe ʻikai fakafoki ʻene ngaahi folofola: ka te ne tuʻu hake ki he fale ʻoe fai kovi,
pea kiate kinautolu ʻoku tokoni ki he kau fai kovi.
Ko eni, ko e tangata pe ʻae kau ʻIsipite, ka ʻoku ʻikai ko e ʻOtua;
pea ko e kakano pe ʻa ʻenau fanga hoosi, ka ʻoku ʻikai ke laumālie.
ʻOku mafao atu ʻe Sihova hono nima, ʻe hinga ia ʻaia naʻe tokoni,
pea ko ia naʻe maʻu ʻae tokoni ʻe tō ki lalo,
pea te na vaivai fakataha.
He kuo folofola pehē ʻe Sihova kiate au,
“ʻO hangē ko e ngungulu ʻoe laione mo e laione mui ʻi heʻene kai,
ʻoka fakataha ʻae kau tauhi kotoa pē ke fai mo ia,
ʻe ʻikai te ne manavahē ki honau leʻo,
pe fakavaivai ia koeʻuhi ko honau tokolahi:
ʻe pehē ʻae hāʻele hifo ʻa Sihova ʻoe ngaahi kautau ke fai ʻae tau, maʻa e moʻunga ko Saione, pea mo hono tafungofunga.
‌ʻO hangē ko e puna ʻae fanga manu, ʻe fakahaofi pehē ʻe Sihova ʻoe ngaahi kautau ʻa Selūsalema:
ʻi heʻene maluʻi te ne fakamoʻui ia;
pea ʻi heʻene hāʻele atu te ne fakahaofi ia.”
Tafoki ʻakimoutolu kiate ia ʻaia kuo angatuʻu ʻaupito ki ai ʻae fānau ʻa ʻIsileli. Pea ʻi he ʻaho ko ia ʻe liʻaki ʻe he tangata kotoa pē ʻene ngaahi tamapua siliva, pea mo ʻene ngaahi tamapua koula, ʻaia kuo ngaohi ʻe homou nima kiate kimoutolu ko e angahala.
¶ “Pea ʻe toki tō ʻae tangata ʻAsilia ʻi he heletā, kae ʻikai ʻo ha tangata mālohi;
pea ʻe kai ia ʻe he heletā, kae ʻikai ʻo ha tangata meʻa vale:
ka te ne hola mei he heletā,
pea ʻe vaivai ʻene kau talavou.
Pea ʻi he manavahē te ne ʻalu ki hono potu mālohi,
pea ʻe manavahē hono ngaahi houʻeiki ki he fuka,”
ʻoku pehē ʻe Sihova, ʻaia ʻoku ʻi Saione ʻene afi,
pea ʻoku ʻi Selūsalema ʻene ngotoʻumu vela.