Tongan Bible (Revised West Version) 1 Meʻa Hokohoko 26
26
1 Ko e vahevahe ʻoe kau leʻo matapā. 13 Ko e tufaki ʻae ngaahi matapā ʻi he fai ʻae talotalo. 20 Ko e tauhi ʻe he kau Livai ʻae ngaahi koloa. 29 Ko e kau matāpule mo e kau fakamaau.
Pea koeʻuhi ko e ngaahi lakanga ʻoe kau leʻo matapā: naʻe mei he kau Kohate ʻa Mesilimia ko e foha ʻo Kole, ʻi he ngaahi foha ʻo ʻAsafi. Pea ko e ngaahi foha eni ʻo Mesilimia ko e ʻuluaki fānau ko Sakalia, mo Sitaeli ko hono toko ua, mo Sepatia ko hono toko tolu, pea mo Satinieli ko hono toko fā. Mo ʻElami ko hono toko nima, mo Sihohanani ko hono toko ono, mo Ilionei ko hono toko fitu. Pea ko e ngaahi foha foki ʻo ʻOpeti-Itomi, ko e ʻuluaki fānau ko Simaia, mo Sihosapati ko hono toko ua, ko Soa ko hono toko tolu, mo Saka ko hono toko fā, mo Netanili ko hono toko nima, Ko ʻAmieli ko hono toko ono, mo ʻIsaka ko hono toko fitu, mo Piulitei ko hono toko valu: he naʻe fakamonūʻia ia ʻe he ʻOtua. Naʻe fanauʻi foki ʻae ngaahi foha ki hono foha ko Simaia, ʻaia naʻe pule ʻi he fale kātoa ʻo ʻenau tamai: he ko e kau tangata mālohi mo toʻa lahi ʻakinautolu. Pea ko e ngaahi foha eni ʻo Simaia ko Otini, mo Lefaeli, mo ʻOpeti, mo Elisapati, pea ko hono kāinga ʻoʻona ko e kau tangata mālohi, ʻa Elihu, mo Simakia. Ko e ngaahi foha ʻakinautolu kotoa pē ʻo ʻOpeti-ʻItomi: ko kinautolu mo ʻenau ngaahi foha, mo honau kāinga, ko e kau tangata faʻa fai mo mālohi ki he ngāue, ko e toko onongofulu ma ua meia ʻOpeti-itomi. Pea naʻe maʻu ʻe Mesilimia ʻae ongo foha ʻe toko ua mo e kāinga, ko e kau tangata mālohi, ko e toko hongofulu ma valu. 10 Naʻe maʻu foki ʻe Hosa, ʻaia naʻe ʻoe fānau ʻa Melali, ʻae ngaahi foha: ko e lahi ʻi ai ʻa Simili, (he neongo naʻe ʻikai ko e ʻuluaki fānau ia naʻe ngaohi ia ʻe heʻene tamai ke tuʻukimuʻa:) 11 Ko Hilikia ko hono toko ua, mo Tepalia ko hono toko tolu, mo Sakalia ko hono toko fā: ko hono kātoa ʻoe ngaahi foha mo e kāinga ʻo Hosa ko e toko hongofulu ma tolu.
12 ¶ naʻe vahevahe kiate kinautolu ni ʻae kau leʻo matapā, ki he kau tangata naʻe ʻeiki hake, pea naʻe fehangaʻaki ʻa honau ngaahi nofoʻanga leʻo ke tauhi ʻi he fale ʻa Sihova. 13 Pea naʻa nau fai ʻae talotalo, ko e lahi pea ko e siʻi, ʻo fakatatau pe mo e fale ʻo ʻenau ngaahi tamai, ki he ngaahi matapā kotoa pē. 14 Pea ko e vahenga fakahahake naʻe tō kia Silimia. Pea naʻa nau fai ʻae talotalo maʻa Sakalia ko hono foha, ko e tangata poto ʻi he fakakaukau; pea naʻe tō ʻa hono vahenga ʻaʻana ki he feituʻu tokelau. 15 Kia ʻOpeti-ʻItomi ki he potu tonga pea ki hano ngaahi foha ʻoʻona ʻae fale ʻo ʻAsupimi. 16 Pea naʻe tō mai ʻae vahenga kia Supimi mo Hosa ki he feituʻu lulunga, fakataha mo e matapā ko Saleketi ʻi he potu hala ʻoku hake ki ʻolunga, pea naʻe fehangaʻaki ʻae nofoʻanga leʻo ki he nofoʻanga leʻo ʻe taha. 17 Naʻe ʻi he feituʻu hahake ʻae Lau Livai ʻe toko ono, ki he tokelau ʻae toko fā ʻi he ʻaho taki taha, ki he feituʻu tonga ko e toko fā ʻi he ʻaho taki taha, pea ʻi he potu ki ʻAsupimi ko e tautau toko ua. 18 Ki Paʻapaʻa ki lulunga, ko e toko fā ʻi he hala, pea ko e toko ua ʻi Paʻapaʻa. 19 Ko hono ngaahi vahevahe ia ʻoe kau leʻo matapā ki he ngaahi foha ʻo Kole, pea ki he ngaahi foha ʻo Melali.
20 ¶ Pea ʻi he kau Livai, naʻe pule ʻa ʻAhisa ki he ngaahi koloa ʻi he fale ʻoe ʻOtua, pea ki he ngaahi koloa ʻoe ngaahi meʻa naʻe fakatapui. 21 Ko kinautolu ni ko e ngaahi foha ʻo Latani: ko e ngaahi foha ʻoe tangata Kesomi ko Latani, ko e tuʻukimuʻa ʻi he ngaahi tamai, ʻio, ʻo Latani ko e tangata Kesomi, ko Sehieli. 22 Pea ko e ngaahi foha ʻo Sehieli eni ko Sitami, mo Soeli ko hono tokoua, ʻaia naʻe pule ki he ngaahi koloa ʻoe fale ʻo Sihova. 23 ‌ʻOe kakai ʻAmilami, mo e kakai ʻIsa, ko e kakai Hepeloni, mo e kakai ʻUsili: 24 Pea ko Sipueli ko e foha ʻo Kesomi, ko e foha ʻo Mōsese, naʻe pule ia ki he ngaahi koloa. 25 Pea ko hono kāinga ʻia ʻEliesa: ko hono foha ʻoʻona ko Lihapea, mo Sesaia ko hono foha ʻoʻona, mo Solami ko hono foha ʻoʻona, mo Sikili ko hono foha ʻoʻona, mo Silomiti ko hono foha ʻoʻona. 26 Pea ko e Silomiti ko ia mo hono ngaahi kāinga naʻe pule ki he ngaahi koloa ʻoe meʻa naʻe fakatapui, ʻaia naʻe fakatapui ʻe Tevita ko e tuʻi, mo e houʻeiki ʻoe ngaahi tamai, ʻae ngaahi ʻeiki pule ki he ngaahi toko afe, mo e ngaahi teau, pea mo e houʻeiki naʻe pule ki he kautau. 27 Naʻa nau faʻa fakatapui mei he koloa naʻe maʻu ʻi he ngaahi tau, ke tokoni ʻaki ʻae fale ʻo Sihova. 28 Pea mo ia kotoa pē naʻe fakatapui ʻe Samuela. ko e tangata kikite, mo Saula ko e foha ʻo Kisi, mo ʻApina ko e foha ʻo Nea, mo Soape ko e tama ʻa Seluia: mo ia kotoa pē naʻe fakatapui ha meʻa, naʻe puleʻi ia ʻe Silomiti, pea mo hono ngaahi kāinga. 29 Pea ʻoe kakai ʻo ʻIsa, naʻe tuku ʻa Kinania mo hono ngaahi foha ki he ngāue ʻituʻa ʻi ʻIsileli, ʻio, ko e kau matāpule mo e kau fakamaau. 30 Pea ʻoe kakai Hepeloni naʻe matāpule ʻa Hasapea pea mo hono kāinga, ko e kau tangata toʻa, pea ko e toko taha afe ma fitungeau, ʻiate kinautolu ʻo ʻIsileli ʻi he kauvai mai ki heni ʻo Soatani ki lulunga, ʻi he ngāue ʻa Sihova, pea ʻi he ngāue ʻae tuʻi. 31 Pea ʻi he kakai Hepeloni naʻe ʻeiki hake ʻa Selisa, ʻio, ʻiate kinautolu ʻo Hepeloni, ʻo fakatatau mo e ngaahi toʻutangata ʻo ʻenau ngaahi tamai. Naʻe kumi ʻakinautolu ʻi hono fāngofulu taʻu ʻoe pule ʻa Tevita, pea naʻe ʻilo ʻiate kinautolu ʻae kau tangata mālohi lahi mo toʻa ʻi Sesa ʻo Kiliati. 32 Pea ko hono kāinga, ko e kau tangata toʻa, naʻe toko ua afe ma fitungeau, ko e kau tuʻukimuʻa ʻi he ngaahi tamai, ʻaia naʻe fakanofo ʻe he tuʻi ko Tevita, ke pule ki he faʻahinga ʻo Lupeni, mo e faʻahinga ʻo Kata, mo hono vaheua ʻoe faʻahinga ʻo Manase, ʻi he meʻa kotoa pē naʻe kau ki he ʻOtua, mo e meʻa kotoa pē naʻe kau ki he tuʻi.