25
1 Ko hono toko fiha ʻoe kau hiva, pea mo ʻenau ngāue. 8 Ko e vahevahe foki ʻakinautolu ki he lakanga ngāue ʻe uofulu ma fā.
Naʻe vahevahe foki ʻe Tevita mo e houʻeiki pule ʻoe ngaahi faʻahinga, ha niʻihi ke ngāue fakataha mo e ngaahi foha ʻo ʻAsafi, mo Hemani, pea mo Situtuni, ʻakinautolu naʻe hiva ʻaki ʻae ngaahi haʻape, mo e ngaahi ūtete, pea mo e ngaahi ukamea pakihi: pea ko hono lau eni ʻoe kau ngāue ʻo fakatatau ki he anga ʻo ʻenau ngāue: Mei he ngaahi foha ʻo ʻAsafi: ko Sakuli, mo Sosefa, mo Nitania, mo ʻAsalela ko e ngaahi foha ʻo ʻAsafi ʻi he pule ʻa ʻAsafi, ʻakinautolu naʻe hiva ʻo hangē ko e fekau ʻae tuʻi. Meia Situtuni: ko e ngaahi foha ʻo Situtuni; ko Katalia, mo Sili, Sisaia, mo Hesapea, mo Matitia, ko e toko ono naʻe puleʻi ʻe heʻenau tamai ko Situtuni, ʻakinautolu naʻe hiva ʻaki ʻae haʻape, ke ʻatu ʻae fakafetaʻi mo e ongoongolelei kia Sihova. Meia Hemani: ko e ngaahi foha ʻo Hemani: ko Pukia, mo Matania, mo ʻUsili, mo Supaeli, mo Selimoti, mo Hanania mo Hanani, mo Iliati, mo Kitaliti, mo Lomanitiesa, mo Sosipikasa, mo Maloti, mo Hotili, pea mo Mehesioti: Ko kinautolu ni kotoa pē ko e ngaahi foha ʻo Hemani ʻae tangata kikite ki he tuʻi, ʻi he ngaahi folofola ʻae ʻOtua, ke ʻiate kinautolu ʻae hiki hake ʻoe meʻalea. Pea naʻe foaki ʻe he ʻOtua kia Hemani ʻae ngaahi foha ʻe toko hongofulu ma fā, mo e ʻofefine ʻe toko tolu. Naʻe puleʻi ʻakinautolu ni kotoa pē ʻe heʻenau tamai ke fai ʻae hiva ʻi he fale ʻo Sihova ʻaki ʻae ngaahi meʻa ukamea pakihi, mo e ngaahi ūtete, pea mo e ngaahi haʻape, ʻi he ngāue ʻoe fale ʻoe ʻOtua, ʻo tatau mo e fekau ʻae tuʻi kia ʻAsafi, mo Situtuni, pea mo Hemani. Pea pehē, ko hono tokolahi ʻokinautolu, ʻoka lau fakataha mo honau kāinga naʻe akoʻi ʻi he ngaahi hiva kia Sihova, ʻakinautolu naʻe poto lahi ai, ko e toko uangeau mo e valungofulu ma valu.
¶ Pea naʻa nau fai ʻae talotalo ko e lakanga ki he lakanga, ko e siʻi mo e lahi, ko e akonaki pea mo ia naʻe akonekina. Pea ko eni naʻe tō mai ʻae fuofua talotalo kia ʻAsafi maʻa Sosefa: ko hono ua kia Ketalia, pea ko ia mo hono kāinga mo hono ngaahi foha, ko e toko hongofulu ma ua: 10 Ko hono tolu kia Sakuli, mo hono ngaahi foha, mo hono kāinga, ko e toko hongofulu ma ua: 11 Ko hono fā kia Isili, mo hono ngaahi foha, mo hono kāinga, ko e toko hongofulu ma ua: 12 Ko hono nima kia Nitania, mo hono ngaahi foha, mo hono kāinga, ko e toko hongofulu ma ua: 13 Ko hono ono kia Pukai, mo hono ngaahi foha, mo hono kāinga, ko e toko hongofulu ma ua: 14 Ko hono fitu kia Sisalela, mo hono ngaahi foha mo hono kāinga, ko e toko hongofulu ma ua: 15 Ko hono valu kia Sisaia, mo hono ngaahi foha, mo hono kāinga, ko e toko hongofulu ma ua: 16 Ko hono hiva kia Matania, mo hono ngaahi foha, mo hono kāinga, ko e toko hongofulu ma ua: 17 Ko hono hongofulu kia Simi, mo hono ngaahi foha, mo hono kāinga, ko e toko hongofulu ma ua: 18 Ko hono hongofulu ma taha kia ʻAsalili, mo hono ngaahi foha, mo hono kāinga, ko e toko hongofulu ma ua: 19 Ko hono hongofulu ma ua kia Hasapea, mo hono ngaahi foha, mo hono kāinga, ko e toko hongofulu ma ua: 20 Ko hono hongofulu ma tolu kia Supaeli, mo hono ngaahi foha, mo hono kāinga, ko e toko hongofulu ma ua: 21 Ko hono hongofulu ma fā kia Matitia, mo hono ngaahi foha, mo hono kāinga ko e toko hongofulu ma ua: 22 Ko hono hongofulu ma nima kia Selimoti, mo hono ngaahi foha, mo hono kāinga, ko e toko hongofulu ma ua: 23 Ko hono hongofulu ma ono kia Hanania, mo hono ngaahi foha, mo hono kāinga, ko e toko hongofulu ma ua: 24 Ko hono hongofulu ma fitu kia Sosipikasa, mo hono ngaahi foha, mo hono kāinga, ko e toko hongofulu ma ua: 25 Ko hono hongofulu ma valu kia Hanani, mo hono ngaahi foha, mo hono kāinga, ko e toko hongofulu ma ono: 26 Ko hono hongofulu ma hiva kia Maloti, mo hono ngaahi foha, mo hono kāinga, ko e toko hongofulu ma ua: 27 Ko hono uofulu kia Iliati, mo hono ngaahi foha, mo hono kāinga, ko e toko hongofulu ma ua: 28 Ko hono uofulu ma taha kia Hotili, mo hono ngaahi foha, mo hono kāinga, ko e toko hongofulu ma ua: 29 Ko hono uofulu ma ua kia Kitaliti mo hono ngaahi foha, mo hono kāinga, ko e toko hongofulu ma ua: 30 Ko hono uofulu ma tolu kia Mehesioti, mo hono ngaahi foha, mo hono kāinga, ko e toko hongofulu ma ua: 31 Ko hono uofulu ma fā kia Lomanitiesa, mo hono ngaahi foha, mo hono kāinga, ko e toko hongofulu ma ua.