27
1 Ko e ngaahi ʻeikitau ʻe toko hongofulu ma ua ki he māhina taki taha. 16 Ko e houʻeiki ʻoe ngaahi faʻahinga ʻe hongofulu ma ua. 23 Ko e taʻofi ʻae lau hake ʻae kakai. 25 Ko e kau matāpule niʻihi ʻa Tevita.
Pea ko eni, ʻo hangē ko hono lau hake ʻae fānau ʻa ʻIsileli, ko kinautolu naʻe tuʻukimuʻa ʻi he kau mātuʻa, mo kinautolu naʻe ʻeiki pule ki he ngaahi toko afe mo e ngaahi teau, mo ʻenau kau matāpule ʻaia naʻe fai ʻae ngāue ki he tuʻi ʻi hono anga ʻoe ngaahi lakanga, ʻakinautolu naʻe hū mai mo ʻalu atu taki taha ʻi hono māhina ʻi he ngaahi māhina kotoa pē ʻoe taʻu, ko hono lau fakakātoa ʻoe lakanga taki taha, ko e toko ua mano mo e fā afe. Naʻe pule ki he ʻuluaki lakanga ʻi he ʻuluaki māhina ʻa Sasopeami ko e foha ʻo Sapitieli: pea ʻi hono lakanga ʻoʻona naʻe ai ʻae toko ua mano mo e fā afe. Naʻe ʻoe fānau ʻa Pelesi ia pea ko e ʻeiki lahi ia ki he ngaahi ʻeiki pule kotoa pē ʻoe kautau ʻi he ʻuluaki māhina. Pea naʻe pule ki he lakanga ʻi hono ua ʻoe māhina ʻa Totei ko e tangata ʻAhoia, pea naʻe pule foki ki hono lakanga ʻoʻona ʻa Mikiloti: pea naʻe ʻi hono lakanga ʻoʻona foki ʻae toko ua mano mo e fā afe. Ko hono toko tolu ʻoe ʻeiki pule ʻoe kautau ki hono tolu ʻoe māhina, ko Penaia ko e foha ʻo Sihoiata, ko e tangata naʻe ʻeiki: pea naʻe ʻi hono lakanga ʻoʻona ʻae toko ua mano mo e fā afe. Ko eni ia ʻae Penaia ʻaia naʻe toʻa lahi ʻi he “Toko Tolungofulu,” pea ʻeiki hake ʻi he “Toko Tolungofulu:” pea naʻe ʻi hono lakanga ʻoʻona ʻa hono foha ko ʻAmisapati. Ko hono toko fā ki hono fā ʻoe māhina, ko ʻAsaeli ko e tokoua ʻo Soape, mo Sepatia ko hono foha naʻe hoko mo ia: pea naʻe ʻi hono lakanga ʻoʻona ʻae toko ua mano mo e fā afe. Pea ko hono toko nima ʻoe ʻeiki ki hono nima ʻoe māhina, ko Samuti ko e tangata Isila: pea naʻe ʻi hono lakanga ʻoʻona ʻae toko ua mano mo e fā afe. Pea ko hono toko ono ki hono ono ʻoe māhina, ko Ila ko e foha ʻo Ikesi ko e tangata Tikoa: pea naʻe ʻi hono lakanga ʻoʻona ʻae toko ua mano mo e fā afe. 10 Pea ko hono toko fitu ki hono fitu ʻoe māhina, ko Helesi ko e tangata Piloni mei he fānau ʻa ʻIfalemi: pea naʻe ʻi hono lakanga ʻoʻona ʻae toko ua mano mo e fā afe. 11 Ko hono toko valu ki hono valu ʻoe māhina, ko Sipikei ko e tangata Husa, mei he kakai Sela: pea naʻe ʻi hono lakanga ʻoʻona ʻae toko ua mano mo e fā afe. 12 Ko hono toko hiva ki hono hiva ʻoe māhina, ko ʻApiesa ko e tangata ʻAnitoti, ʻoe kakai Penisimani: pea naʻe ʻi hono lakanga ʻoʻona ʻae toko ua mano mo e fā afe. 13 Ko hono toko hongofulu ki hono hongofulu ʻoe māhina, ko Mehelei ko e tangata Nitofa, ʻoe kakai Sela: pea naʻe ʻi hono lakanga ʻoʻona ʻae toko ua mano mo e fā afe. 14 Ko hono toko hongofulu ma taha ʻoe māhina, ko Penaia ko e tangata Pilatoni, ʻoe fānau ʻa ʻIfalemi: pea naʻe ʻi hono lakanga ʻoʻona ʻae toko ua mano mo e fā afe. 15 Ko hono toko hongofulu ma ua ki hono hongofulu ma ua ʻoe māhina ko ʻElitai ko e tangata Nitofa, ʻoe kakai Otinili: pea naʻe ʻi hono lakanga ʻoʻona ʻae toko ua mano mo e fā afe. 16 Pea ko e ngaahi ʻeiki foki ki he ngaahi faʻahinga ʻo ʻIsileli: ko e ʻeiki ʻi he faʻahinga ʻo Lupeni, ko ʻEliesa ko e foha ʻo Sikili: pea ki he faʻahinga ʻo Simione ʻa Sifatia ko e foha ʻo Meaka: 17 Ki he faʻahinga ʻo Livai, ʻa Hasapea ko e foha ʻo Kimueli: ʻoe faʻahinga ʻo ʻElone, ʻa Satoki: 18 ‌ʻOe faʻahinga ʻo Siuta, ʻa Elihu ko e kāinga ʻo Tevita: ē faʻahinga ʻo ʻIsaka, ʻa Omili ko e foha ʻo Mikaeli: 19 ‌ʻOe faʻahinga ʻo Sepuloni, ʻa Isimaia ko e foha ʻo ʻOpataia: ʻoe faʻahinga ʻo Nafitali, ʻa Selimoti ko e foha ʻo ʻAsilieli: 20 ‌ʻOe fānau ʻa ʻIfalem, ko Hosea ko e foha ʻo ʻAsasia: ʻoe vahe ua ʻoe faʻahinga ʻo Manase, ʻa Soeli ko e foha ʻo Pitaia: 21 ‌ʻOe vahe ua ʻoe faʻahinga ʻo Manase ʻaia naʻe nofo ʻi Kiliati, ko Ito ko e foha ʻo Sakalia: ʻoe faʻahinga ʻo Penisimani, ʻa Seesieli ko e foha ʻo ʻApina: 22 ‌ʻOe faʻahinga ʻo Tani, ʻa Esalili ko e foha ʻo Silohami. Ko kinautolu eni naʻe ʻeiki hake ʻi he ngaahi faʻahinga ʻo ʻIsileli.
23 ¶ Ka naʻe ʻikai ke lau ʻe Tevita ʻae kakai mei hono uofulu taʻu ʻo ʻenau motuʻa ʻo fai hifo: he koeʻuhi naʻe pehē ʻe Sihova ke ne fakatokolahi ʻa ʻIsileli ke hangē ko e ngaahi fetuʻu ʻoe langi. 24 Naʻe kamata lau ʻae kakai ʻe Soape ko e tama ʻo Seluia, ka naʻe ʻikai te ne faʻa fakaʻosi ia, koeʻuhi naʻe tō ai ʻae houhau ki ʻIsileli ʻi he meʻa ko ia; pea naʻe ʻikai tohi ʻa hono lau ki he tohi fakamatala meʻa ʻoe tuʻi ko Tevita.
25 ¶ Pea naʻe pule ʻa ʻAsimaveti ko e foha ʻo ʻAtieli ki he ngaahi koloa ʻae tuʻi: pea naʻe pule ʻa Sihonatani ko e foha ʻo ʻUsia ki he ngaahi feleoko ʻi he ngaahi tokangangoue, pea ʻi he ngaahi kolo, pea ʻi he ngaahi potu kakai siʻi, pea ʻi he ngaahi fale tau: 26 Pea naʻe pule ʻa Eseli ko e foha Kilupi kiate kinautolu naʻe ngāue ʻi he tō ngoue ʻi he ngaahi tokangangoue: 27 Pea naʻe pule ki he ngaahi ngoue vaine ʻa Simi ko e tangata Lama: pea naʻe pule ki he fua ʻoe ngaahi ngoue vaine ʻaia naʻe tuku ki he ngaohi ʻoe uaine, ʻa Sapiti ko e tangata Safani: 28 Pea naʻe pule ʻa Peali-Hanani ko e tangata Kiteli, ki he ngaahi ʻakau ko e ʻolive mo e ngaahi ʻakau ko e Sukamino, ʻaia naʻe tupu ʻi he ngaahi potu tokalelei: pea naʻe pule ʻa Soasi ki he ngaahi fale tukunga lolo. 29 Pea naʻe pule ʻa Sitilei ko e tangata Saloni, ki he fanga manu naʻe fafangaʻi ʻi Saloni: pea naʻe pule ʻa Safati ko e foha ʻo ʻAtilai ki he fanga manu naʻe fafangaʻi ʻi he ngaahi potu talalo: 30 Naʻe pule foki ʻa Opili ko e tangata ʻIsimeʻeli ki he fanga kāmeli: pea naʻe pule ki he fanga ʻasi ʻa Setia ko e tangata Melonoti: 31 Pea naʻe pule ki he fanga sipi ʻa Sasisi ko e tangata Hekaʻā. Ko kinautolu kotoa pē eni naʻe pule ki he koloa kotoa pē naʻe ʻo Tevita ko e tuʻi. 32 Pea ko Sonatane foki ko e tuʻasina ʻa Tevita, ko e tangata fai fakakaukau, mo poto lahi ia, pea ko e tangata tohi pea naʻe nofo ʻa Sehieli ko e foha ʻo Hikimoni fakataha mo e ngaahi foha ʻoe tuʻi: 33 Pea ko ʻAhitofeli ko ia ia naʻe fai fakakaukau maʻae tuʻi: pea ko e takanga ʻoe tuʻi ko Husai ko e tangata ʻAliki: 34 Pea naʻe hoko mo ʻAhitofeli ʻa Sihoiata, ko e foha ʻo Penaia, mo ʻApiata: pea ko Soape ko e pule lahi ia ki he kautau ʻoe tuʻi.