Si Biblia Galacia 0
^
Galacia
Sayan-Saya tamo' a Mabistan Patanda'
Say Ipatanda' na ni Pablo ket Mangibwat kona ni Cristo
Saray Pupangulo, Nitandudo' ray Pangingipatanda' na ni Pablo
Matkap a Sinurnang naya si Pedro ni Pablo
Yupa' sa Pagmamatalek ket Risibyen tamoyay Ispirito nan Dios
Si Pangako', Kai ya nin Makabiangan nin Gugan-gan
Ani a Gagara nin Gugan-gan
Ituka na ni Pablo konran Taga Galacia a Tarana' ran Namper
Say Man'iritrato ra ni Agar tan Sara
Andi' tamo nin Sublien a Gindat nin Kapapa'sar tamo
Magkabyay nin Main nin Pagkanawanawa
Say Karambar nin Pagkamain nin Pagkanawanawa
Masusuyot a Pammatalad na ni Pablo konran Taga Galacia