4
Wanti ey rabay kon irgwen:
Si anak nin manawir nin kamamain nan ama na, mintras a minor di idad ya et ket bara'mon aripen a pa'sar na abirno nin syay main nin ikon nin say sarba.
Wanin ta matkap yan tumulok konran mangngasikaso kona tan sa kamamain na anggan marate' a panaon a nitanda' nan ama na nin pangrisibi nan tawir na. Wanin anamaet kontamon mammemper, sin bara'mo atamo et nin a'nak a sain ket sin saytaw sin ba'yo tamo nin naamingaw a peteg nin katutu'wan, nag'in atamo anamaet nin bara'mon aripen nin ambo' nin kuston uakay iti sa sangkamundwan* aripen nin…iti sa sangkamundwan- O:aripen nin say uispirito nin mampag'adi' sa sangkamundwan. ta tinumbu-tumbok tamo. Bale' sin narate' a kuston panaon, si Dios, nibaki' nayadti sa luta' a dirin Anak na. Sitin Anak na ket nag'in ya nin tawo nin main nin tawon ina na tan nagkabyay yan iti sa sirong nin Gugan-gan nin mantumbuken ran Judio, ta pigaw nin si'kamin iti sa sirong nin sain nin Gugan-gan, ket galten nakami sa pakauray nin sain tan ta pigaw nin si'kami ket gaw'en nakami nin Dios nin a'nak na. Ket bana' ta si'kamo ket a'nak* Ket bana'…a'nak- O:Ket ta pigaw nin mapatutu'wan a si'kamo ket a'nak. nakamon Dios, si Dios nibaki' nayan miikap kontamo a Ispirito na nin iti konan Anak na. Si Ispirito na, syay maninreg kontamo nin tumawag konan Dios nin “Tatay!”* Mabasa et a maipa'ka' sa sayti sa Roma 8:15,16. Ket sawanin, ambo' kamoyna nin aripen no kai edet, a'nak nakamoyna nin Dios. Anamaet, bana' ta a'nak nakamo, ibi na nga'min komoyo nin Dios a main na para konran a'nak na.
Ituka na ni Pablo konran Taga Galacia a Tarana' ran Namper
Sin panaon a kai moya et nin peteg nin katanda' a Dios, aripen kamo intaw nin bungat anan mandiosen bale' ambo' nin page' nin Dios. Bale' sawanin ta katanda' moyaynay Dios, nin syay Dios moyo o say rabay kon irgwen, sawanin ta inalilbi' nakamoyna nin Dios nin anak nakamo, sukat ket a rabay moyoy sumubli' sa uakay a kasan kwinta tan kasan magwaan!* sumubli' sa uakay…kasan magwaan!- O:sumubli' sa uispirito a kasan magwaan! Ambale' nin rabayen moyon aripenen kamo nin sayti anamanaet? 10 Main nin manngilinen moyo layin awro, bulan, tyimpo, tan taon sa pangngipa'ka' moyo a mag'in kamon mapteg sa pangingikit nan Dios bana' sa sain! 11 Mapaga akon tuloy maipa'ka' komoyo ta pinirdi ko tamo' layi a pagal tan udas ko komoyo. 12 Panginga'do moyo, man'aduen kon bubsat, arigen rako maipa'ka' sa rilasyon ko sa Gugan-gan. Nagbaliw ako nin bilang sa pa'sar ran ambo' nin Judio nin kasa akoyna sa sirong nin Gugan-gan.
Kasan ginwa' moyon nakaduka' kongko sin saytaw. 13 Bilang tanda' moyo, masakit a nakap'unan nin u'nan nikapika' kodsen komoyo. Siin a namin pagkanawanawa kongko nin naiparate' koyay Mabistan Patanda' komoyo. 14 Ket abirno abaw a nag'in nin idap moyo kongko bana' sa wanin nin pa'sar nin karigsawan ko, kai rako nin tinuya'-tuya' tan ginurutan. Pinagtuloy rakoyna edet a bara'mon sa pammagtuloy moyo sa sayay anghil nan Dios, o bara'mon sa pammagtuloy moyo konan Cristo a si Jesus a mismo. 15 Pinasyan ririket moyon nangako' kongko sin saytaw, ket maibarita' ko a no magwa' tamo' kumon ket sukiten moyoy mata moyo nin ibi kongko. Adti anaytaw nin nako say gindat nin ririket moyo? 16 Ket sawanin, ipa'ka' moyokoyna para nin kaaway moyo bana' ta man'ibarita' koy katutu'wan?
17 Sarain saray mampamatiko' konan Mabistan Patanda', bara'mon rabay ran tuloy nin paririketen rakamo ta pigaw nin mayi kamo konra bale' si apes ra ket ambo' nin para sa kaabigan moyo. Rabay ra tamo' nin iyalis moyoy pya moyo konra ta pigaw nin saray kadanyan moyo. 18 Mabista a kaririktan rakamon tawo basta maong tanay gagara ra, tan laloyna no kai ra tamo' nin gaw'en no isen ako komoyo. 19 Sa pangangawa'nan ko komoyo, a'nak koynan diri a pangngikwinta ko komoyo, ket mampangirangep ako anamanaet nin idap nin kapada nin idap a irangep nan sayay mampangingar nin mangabing angga nin ma'kit a si Cristo ana a peteg nin mampag'uray sa byay moyo. 20 Wanin anay pangangapes kon isen ako kumon komoyo ta pigaw nin maipa'kit kon peteg a kaingaran ko para komoyo. Magulo nin tuloy a kaisipan ko a kai ko nin tanda' a gaw'en ko maipa'ka' komoyo.
Say Man'iritrato ra ni Agar tan Sara
21 Si'kamo nin marabay nin paisirong sa Gugan-gan a mantumbuken ran Judio, mangkataros moyo paran page' a pipa'kaan nin iti sa sirong nin sain? 22 Sa Gugan-gan, mabasa tamo a si Abraham ket main nin rwa ray a'nak nan lalaki — si saya anak raya ni Agar a sayay aripen, tan si saya et ket anak raya ni Sara a asawa na nin ambo' nin aripen.* Mabasa et a maipa'ka' sa sayti sa Genesis 16:1,15; 21:2. 23 Si anak na konan aripen, niinaw tan niyanak ya nin kapadan nikaiyanak ran a'nak nin ka'bawan, bale' si anak na konan ambo' nin aripen, nagkamain ya nin nikatukid nin pangako' nan Dios kona ni Abraham.
24-25 Sitin tutuon isturya nin maipa'ka' konran rway a'nak na ni Abraham, main nin ipatarusan nan sayay maalagan katutu'wan. Sarain saray rway bubbayi, i'deng ray rway pakitarato nan Dios sa tutawo. Si saya ket si pakitarato nan Dios nin ginwa' nadtaw sa Talugtog nin Sinai sin nibi nay Gugan-gan nan matkap nin tukiden. Kanya' nin si Agar i'deng nayay Talugtog nin Sinai a itaw sa Arabia tan iritrato nayan lamang a si sawanin a syudad nin Jerusalem bana' ta saray mampiikap itaw tan sarba ra nin tutawon Judio ket bara'mo saran aripen sa panunukid ran sain nin Gugan-gan. 26 Bale' si Sara nin ambo' nin aripen nin asawa na ni Abraham i'deng naya a Jerusalem itaw sa kami'nan nan Dios a bara'mon ina tamoya 27 ta wanin a mabasa tamo sa Masanton Kasuratan. Wana,
“Rumiga tan gumuryaw ka bana' sa ririket,
si'kan babayi nin kai manganak ket kai et nin nakairangep nin irab nin mangabing,
ta mas abaw saray a'nak mon si'ka nin linamang dyan si syay kalamo' nan asawa.”* Isaias 54:1.
28 Edet, bana' ta wanin, bubsat, nag'in nakamon a'nak nin Dios bana' ta tinukid nay nipangako' na,* Mabasa et a maipa'ka' sa sayti sa Galacia 3:16,18,21,22. kapada nan si anak na ni Abraham a si Isaac nin niyanak ya bana' sa nipangako' nan Dios kona ni Abraham. 29 Sin saytaw nin panaon, pinangirangep naya ni Ismael nin abaw a idap si Isaac. Siti si Ismael, syay anak na ni Abraham a niyanak ya nin kapadan nikaiyanak ran a'nak nin ka'bawan, tan siti anamaet si Isaac, anak nayan lamang ni Abraham a sya ket niyanak ya yupa' sa pakayadi' nan Ispirito. Wanin anamaet a mampangyadi' sawanin, a si'tamo ket mambyan ratamon idap nin sarain saray mangkaaripen sa panunukid ran Gugan-gan. 30 Bale' ani a mabasa tamo sa Masanton Kasuratan? Wana, “Palakwanen may babayin aripen tan si anak na. Siin nin anak nan si babayin aripen, kai ya li' nin kitawir sa no ani li' a tawiren nan anak nan babayin ambo' nin aripen.”* Genesis 21:10,12. 31 Ma'kit moyo edet, bubsat, a kapada tamo saray a'nak nan babayin ambo' nin aripen, ambo' nin saray a'nak nan babayin aripen.

*4:3 aripen nin…iti sa sangkamundwan- O:aripen nin say uispirito nin mampag'adi' sa sangkamundwan.

*4:6 Ket bana'…a'nak- O:Ket ta pigaw nin mapatutu'wan a si'kamo ket a'nak.

*4:6 Mabasa et a maipa'ka' sa sayti sa Roma 8:15,16.

*4:9 sumubli' sa uakay…kasan magwaan!- O:sumubli' sa uispirito a kasan magwaan!

*4:22 Mabasa et a maipa'ka' sa sayti sa Genesis 16:1,15; 21:2.

*4:27 Isaias 54:1.

*4:28 Mabasa et a maipa'ka' sa sayti sa Galacia 3:16,18,21,22.

*4:30 Genesis 21:10,12.