2
Saray Pupangulo, Nitandudo' ray Pangingipatanda' na ni Pablo
Napalabas a labin'a'pat a taon, nako ako anamanaet itaw sa Jerusalem. Kalamo' koya si Bernabe tan nitagad koya nin nayi si Tito. Nako akodtaw ta nipadar na kongko nin Dios a mako ako. Sa bukud-bukod a pakiadap ko konran saray pupangulon man-galangen nin sarba, niprisinta koyay Mabistan Patanda' a man'ipatanda' ko konran ambo' nin Judio. Ginwa' koyti bana' ta rabay kon mataros tan ma'kit ra nin kusto a man-gaw'en ko ket kai nin mag'in nin kasan kabalikasan a ginwa' koyna tan say gaw'en ko et. Ket na'kit ran page' nin kusto a man-gaw'en ko ta si Tito ket kalamo' koya, tan mataman nin ambo' yan turi' ta ambo' yan Judio, ni kai ra et nin nipasuet a turien ya abirno main nin umno ran bubsat kano wadi' sa pammemper a nangipasuet a turien ya nin maitukoy sa wana sa Gugan-gan. Kai sara naaraman nin sinumrep nin mako mangispya no pa'no kami nin libri bana' ta iti kami konan Cristo a si Jesus, a no kai mi ana nin mantumbuken a Gugan-gan.* Mabasa a maipa'ka' sa Gugan-gan nin mantumbuken ran Judio itaw sa Glusaryo. Rabay rakamin gaw'en nin bara'mon aripen nin gaw'en mi nga'min a ipagwa' nin sain a Gugan-gan. Bale' kai kami gapo nin inmaburoy sa karabayan ra ta pigaw nin si katarusan nan Mabistan Patanda' ket kai ya nin malawukan nin bula'-bula' tan sa pammemper moyo ket kai kamo nin mabarang.
Ket saraytaw saray man'alilbien nin pupangulo (Wangko nin saray man'alilbien nin pupangulo bale' kasa in kongko bana' ta kona nin Dios ket kasan kwinta nin pusisyon;) sara anaod nin pupangulo, kasan nilamo' ran animan konan Mabistan Patanda' nin man'ipatanda' ko. Naalilbi' rayna edet a nipya nan Dios kongko a pangingipatanda' konan Mabistan Patanda' konran ambo' nin Judio, kapadan nibi nan trabaho kona ni Pedro a ipatanda' naya konran Judio bana' ta si Dios nin maksaw nin mampagtrabaho sa nakaibakian nan mangipatanda' ni Pedro konran Judio ket maksaw ya anamaet lamang nin mampagtrabaho sa nakaibakian kon mangipatanda' konran ambo' nin Judio. Ket sara si Santiago, Pedro tan Juan, a saray man'alilbien nin pupangulo, naalilbi' ra nin nibi nayayti kongko nin Dios a pagkanawanawa, kanya' nin nikipasamano sara komi ni Bernabe nin mangipa'kit a kumpurmi saran matkap a mitanggon kami sa pangngawa' nin trabahon ipagwa' nan Dios. Nitatarusan kami a si'kami a mangipatanda' konran ambo' nin Judio tan sara konran Judio. 10 Si kal-la dinawat ra tamo' nin gaw'en mi ket si pirmi mi sara tana nin panemtemen a pupubri. Bale' siin anay gindat nin man-gaw'en ko.
Matkap a Sinurnang naya si Pedro ni Pablo
11 Ket ni'sa, nako ya komi itaw sa Antioquia* Say maipa'ka' sa no mayin a itaw sara si Pablo sa Antioquia ket mabasa sa Ginwa-ginwa' 11:19-26. si Pedro. Ket adap-adapan nin sinurnang koya bana' ta main nin abas a gawa' na. 12 Sin nadali' yadtaw et, nikidungu-dungo yan mangan konran mammemper a ambo' nin Judio. Bale' main nin rinmate' itaw nin mammemper nin nibaki' na ni Santiago, ket nangibwat sin sain, kinmal'i-pal'is yayna si Pedro nin kai yayna gapo nin nikidungo konran ambo' nin Judio bana' ta mali'mo ya konran saraytin mammemper nin Judio nin mampangipasuet a saray mammemper nin ambo' nin Judio ket matkap saran paturi' a bilang sa ipagwa' nin Gugan-gan.* Mabasa et a maipa'ka' sa sarayti sa Ginwa-ginwa' 15:1-5. 13 Ket tagem anamaet nin saray raruman mammemper nin Judio inarig raynay gawa' na ni Pedro abirno tanda' ran ambo' nin kusto. Ket tagem anamaet anan si Bernabe, naumalitan yan katakrutan ra!
14 Ket sin naamingaw kon mampangimey saran kai nin maitukoy sa katutu'wan a wanan Mabistan Patanda', wangko kona ni Pedro sa adapan ran sarba, “Si'ka Pedro, saya kan Judio, bale' mampagkabyay kaynan bara'mon ambo' nin Judio ta kai moyna nin mantumbuken a kaugalian ran Judio. Mayin nin sawanin ket pasueten mosaray ambo' nin Judio nin magkabyay saran bilang nin Judio?”
15 Wangko et, “Naiyanak atan page' nin Judio kanya' nin ambo' atan kapada ran saray ambo' nin Judio nin kai ra nin tanda' a Gugan-gan nan Dios. 16 Wanin man, tanda' ta nin maikwinta yan mapteg a sayay tawo sa pangingikit nan Dios tamo' no magmatalek ya kona ni Jesu-Cristo tan ambo' gapo nin bana' sa panunumbok nin Gugan-gan. Ket si'ta mataman et nin Judio ata, nagmatalek ata anamaet konan Cristo a si Jesus ta pigaw nin maikwinta atan mapteg sa pangingikit nan Dios bana' sa sain a pagmamatalek ta, tan ambo' nin sa panunumbok ta sa sain nin Gugan-gan. Tanda' ta nin kasan tawon maikwinta nin mapteg sa pangingikit nan Dios bana' sa panunumbok nin Gugan-gan.* Mabasa et a maipa'ka' sa sayti sa Roma 3:20.
17 Sawanin, bana' ta dumugen tamo anaod a mapapteg sa pangingikit nan Dios yupa' sa pakipasaya tamo kona ni Cristo imbis nin yupa' sa panunumbok nin Gugan-gan ket sa wanin, man'ikwinta ratamon sikakasalanan nin Judio. Edet, say rabay kasi nin irgwen ket ayunan na ni Cristo a kasalanan? Kai! Ambo' gapo nin wanin! 18 Bale' no sumubli' akon paisirong sa sain nin Gugan-gan nin ginurutan koyna tan ibarita' kon siin a manepeg nin dalan, man'ipadar ko a lalaman kon diri nin main nin kasalanan bana' ta ginurutan koyna in nin Gugan-gan. 19 Ket si'ko, bara'mo akon pinati nin Gugan-gan kanya' nin ambo' akoynan iti sa sirong nin pakayadi' nin Gugan-gan. Ket sawanin, kanawanawa koynay magkabyay nin mangwa' nin karabayan nan Dios.* Mabasa et a maipa'ka' sa sayti sa Roma 6:2; 7:4. Naranod akoyna nin naipasak kona ni Cristo sa kudos bana' ta syay nangalap nin lugar ko. 20 Kanya' nin ambo' akoynayti si mabyay sawanin no kai si Cristo nin mampiikap iti kongko. Ket siti si byay koyna sawanin, bunga yan pagmamatalek ko konan Anak nan Dios nin nangado' kongko tan nibi nay byay na para kongko. 21 Kai ko nin gaw'en nin kasan kabalikasan a kamaungan nan Dios kontamo no iyakay ko a ambo' nin say panunukid nin Gugan-gan a puon a mag'in atamon mapteg sa pangingikit nan Dios, ta no mapapteg atamo sa pangingikit nan Dios bana' sa panunukid nin Gugan-gan, kasa edet nin sirbi a nati ya si Cristo.* Mabasa et a maipa'ka' sa sayti sa Galacia 3:21-22.

*2:4 Mabasa a maipa'ka' sa Gugan-gan nin mantumbuken ran Judio itaw sa Glusaryo.

*2:11 Say maipa'ka' sa no mayin a itaw sara si Pablo sa Antioquia ket mabasa sa Ginwa-ginwa' 11:19-26.

*2:12 Mabasa et a maipa'ka' sa sarayti sa Ginwa-ginwa' 15:1-5.

*2:16 Mabasa et a maipa'ka' sa sayti sa Roma 3:20.

*2:19 Mabasa et a maipa'ka' sa sayti sa Roma 6:2; 7:4.

*2:21 Mabasa et a maipa'ka' sa sayti sa Galacia 3:21-22.