^
Efeso
Si Makapaka'ngap a Plano nan Dios
Dasal na ni Pablo a Makatanda' raya Kumon nin Taga Efeso a Dios
Saray Taga Efeso a Bunga nin Gawa' nan Matudyo' a Dios
Pitunwen nasaran Cristo a Ambo' nin Judio tan saray Judio
Ibabaki' nayan Dios Si Pablo para konran Ambo' nin Judio
Rabay na ni Pablo nin Matandaan ray Ado' na ni Cristo
Sinagyat atamon Mipapasaya
Sinagyat atamo Para sa Maringgas a Kabibyay
Paisirong sa Saya tan Saya
Ta Naipasaya atamo kona ni Cristo, Kuntrawen tamoya si Satanas
Paksawen na ni Tiquico a Nakem ran Taga Efeso
Say Pammindisyon