Si Biblia Efeso 3
3
Ibabaki' nayan Dios Si Pablo para konran Ambo' nin Judio
O' a, bana' sa katutulok ko konan Cristo a si Jesus ta pigaw nin makakirama' kamon ambo' nin Judio sa kaabigan nin iti kona ni Cristo ket mangkapriso ako. Sigurado ako a natandaan moyoyna a si Dios, nipya nayti kongko si gawa' a iparate' a kamaungan na komoyo. Tandaen moyo et a nipatandaan naytin Dios kongko a gindat ket kai na nin man'ipatandaan sa si'numan. Maipa'ka' konan siti ket main anan anted a wangko sa nu'nan nisurat kodti. Ket sublien moyon basawen anamaet ta pigaw nin matandaan moyoy natarusan ko maipa'ka' sa man-gaw'en na ni Cristo a gindat ket kai nin man'ipatandaan. Sin saytaw, kai ti gapo nin nipatandaan sa si'numan a tawo, bale' sa tulong nan Ispirito na, man'ipatandaan nayna sawanin nin Dios kontamo nin naitalaga nin apostoles na tan mangilalaman kona. Wanti a man'ipatanda' na: Bana' sa nikaipasaya moyo kona ni Cristo ta namper kamo konan Mabistan Patanda', si'kamon ambo' nin Judio ket maikikalamo' kamo konran Judio sa sarban kaabigan nin kamaungan nan Dios tan sa pag'in anamaet nin pinakalalaman nan Cristo a si Jesus tan sa pakaga'mor moyo anamaet sa nipangako' nan Dios. Para konan sitin Mabistan Patanda', nag'in akon ibabaki' nan Dios nin ipatandaan koya. Nibi nayayti nin Dios a gawa' ko mangibwat sa kamaungan na tan ginwa' na mangibwat sa pakayadi' na.
Mataman no si'ko ket sangkaayupaan ako sa sarban tawo nan Dios, wanin man, si Dios, nibi na kongkoy pagkanawanawa nin ipatanda' komoyon ambo' nin Judio a maipa'ka' sa kai nin masukat nin mabistan maga'muran tamo nin mangibwat kona ni Cristo. Nibaki' nako anamaet nin mangipapalaway sa no pa'no a say rabay naynan gaw'en nin gindat ket yadien nayna. Sa linmabas anan panaon, si Dios a syay namarsa nin sarba, kai na nin nipatandaan ti sa si'numan a gindat anan rabay nan gaw'en 10 ta pigaw nin sawanin ket man'ipapalaway nayna a maipa'ka' sa nikapapasaya tamon tutawo na. Anaod, no ma'kit ra in a ginwa' nan Dios para kontamo nin saray pupangulo tan saray main nin kapangyadian nin mag'uray itaw sa kalangitan ket matandaan ra a sangkaandaan a kadunungan nan Dios sa sarba nga'min nin paka'kitan. 11 Nipaipapalaway na in a kadunungan na nin panunukid sa niplano naynan gaw'en nangibwat et sin adapen nin naparsa a animan tan tinukid na in sa nipagwa' na konan Cristo a si Jesus a Uunuren tamo. 12 Naipasaya atamo kona ni Cristo ket matpel atamoynan kumadani konan Dios ta tanda' tamo a akuen natamo yupa' sa pagmamatalek tamo sa ginwa' na ni Cristo. 13 Wanin anaod, bubsat, kanya' nin sayti say pangingirangep ko nin dya'dya' para tamo' komoyo ket matkap a andi' nin pangibwatan a tumapo' a nakem moyo, ta sayti ket gaw'en a mag'in nin makakirama' kamo sa pinasyan anda' a iti konan Dios.
Rabay na ni Pablo nin Matandaan ray Ado' na ni Cristo
14 Ket bana' anaod sa sarban sain, manalimukod akon dumasal konan Ama tamon Dios 15 a syay Ama nin sarban pinarsa na a mataman no itaw sara sa langit o iti sara sa luta' ket maipa'kit konra a pagkaama na. 16 Mandawaten ko kona a mangibwat sa kai nin masukat a makapaka'ngap nin kamaungan na, ket paksawen na kumon nin main nin pakayadi' a kukanakman moyo sa pangangantabay nan Ispirito na. 17 Wanin a mandawaten ko ta pigaw nin bana' ta mampagmatalek kamo kona ni Cristo, ket misyon ya komoyo tan ta pigaw nin, bana' sa ado' na, ket marigsa tan matarig'en a ba'yon byay moyo. 18 Ket, si'kamo nin kalamo' ran sarba ran tutawo nan Dios, ket mababa' moyon tarusan no pa'noy kaalawangan tan kaalakyan nin ado' na. 19 Wanin et a masari' moyo in nin pangangado' a iti kona ni Cristo mataman no kasan makatanda' nin peteg sa sain. Wanin a dawat ko kona ta pigaw nin magkamain komoyo nin masibulot a sarban nikaDios nan Dios.
20 Edet, marayo yay mampagtrabaho sa byay tamo a si Dios! Bana' sa kai nin masukat nin kaalakyan nin pakayadi' na a man-gumwa' iti kontamo ket makagawa' ya nin mas et nin adayo' dyan sa maisip tamo o sa madawat tamo. 21 Kanya' nin, kona edet ket, ibi tamo a alaki nin unor, si'tamon napasaya nin saka-sakalakon tutawo tan naipasaya konan Cristo a si Jesus sawanin tan sa anggaynan-angga!
Peteg a wanin anaod.