4
Sinagyat atamon Mipapasaya
* Mabasa et a maipa'ka' sa sayti sa Roma 12:3-10; 1 Corinto 12.Edet, bana' sa sain, si'kon mangkapriso bana' sa katutulok ko konan Uunuren a si Cristo, ibibilin ko pa tana a magkabyay kamon maibagay sa pagkakabyay ra nin tawo nan Dios a syay nanagyatan na komoyo. Matkap a pirmin maayupa', mauyamo' tan mapamasinsya kamo. Miaabutan kamo sa saya tan saya bana' sa pangangado' moyo. Ipamuspusan moyon ituluy-tuloy a mabistan uksoy moyo nin pinangibwat nan Ispirito nan Dios bana' sa pitutuno moyo a syay mampamipasaya komoyo. Anaod, si'tamon sarba nin mammemper, ket pa'sar tamo a iti sa sayan-sayay lalaman na ni Cristo, tan sayan-saya a Ispiriton mampiikap kontamo. Anamaet, pariho sa sain, sinagyat natamo nga'min nin Dios a main nin sayan-sayay man'ilalwan tamo tan sayan-sayay Uunuren tamo a syay Cristo, tan sayan-saya yay mantepren tamo, tan sayan-sayay bawtismo* bawtismo- O:binyag. tamon mangipa'kit sa sain. Sayan-saya a Dios a syay Ama tamon sarban mammemper. Sya a mag'uray, syay magtrabaho, tan syay mampiikap sa sarba kontamo.
Ket, say barang saya kontamon sarba ket pinayaburan na ni Cristo nin saka-sakalakon pakababa' nin maitukoy sa sain a nipami nan diri nin byay na. Mabasa anaod sa Masanton Kasuratan,
“Sin inmarwas yan nako sa langit,
ni'ras nasaray sarban tinalo na tan
pinaya-payaburan nasaray tutawo na.”* Kanta 68:18.
Ket si wanan inmarwas yan nako sa langit, say rabay nan irgwen, nanaoy yayna yapo' nin nako sa rarem nin luta'. 10 Sitaw si nanaoy sa rarem nin luta', syaytaw lamang si nuli' anamanaet sa sangkata'gayan nin langit. Ginwa' na in ta pigaw nin pasibuluten nay sarba. 11 Ket sya, mampayaburan natamo.
Main saray pinayaburan na nin mag'in nin ibabaki' na, main nin mag'in nin mangingilalaman kona, main nin mag'in nin mangingipatanda' konan Mabistan Patanda' sa nagsikabarang a lugar, tan main nin mag'in nin mammaga tan mangangakay konran mammemper.
12 Mampamayabor yan saytin pupakababa' kontamo ta pigaw nin isadya' natamon makapagsirbi konran tutawo na para kona tan ta pigaw nin si'tamon pinakalalaman na ni Cristo ket maparigsa atamo. 13 Bunga li' nin sain a sarba tamo ket napasaya sa pammemper tan sa pakatanda' tamo konan Anak nan Dios. Si'tamon pinakalalaman na ni Cristo, mipatuntawo atamo et ket mapasibulot yaytin pinakalalaman nin kapadan kasibulot na ni Cristo.
14 Ket no wanin ana li', ambo' atamoyna nin bara'mon a'nak nin mainum'ay nin ma'wit nin animan nin bakas nin uakay a maiyarig sa sayay baluton man'iyanur-anor nin daluyon o man'ipadpad nin siri. Kai atamoyna maibarang nin bula' a uakay ran saray masisirib nin tutawon maong nin manaktika. 15 Si'tamo bale', say katutu'wan a pirmi nin irgwen tan sunuren tamon siaado'. Ket matkap tamon tumuntawo sa sarban pigagawa' tan sa kanakman nin bilang kona ni Cristo a syay pinakaulo tamo a mammemper. 16 Yupa' sa pakauray na, si'tamon pinakalalaman na ket unungen natamo nin bilang sa pupartin lalaman na nin masustintwan na a sarba ta naigalet a saya sa saya, ket gaw'en nin barang saya kontamo a kanepegan nan gaw'en. Mangibwat sa piaaduan ket tumubo' yay pinakalalaman na ni Cristo tan umadilanta ya.
Sinagyat atamo Para sa Maringgas a Kabibyay
17 Kanya' nin mairot kon ibibilin komoyo sa pakayadi' nan Uunuren komoyo a andi' kamoyna nin magkabyay nin bilang konran tutawon kai nin mampangalilbi' konan Dios. Say kukaisipan ra ket kasan pipa'kaan 18 ta kasan tanda' ra no maipa'ka' konan Dios tan matib'ey a ulo ra. Ket kasa konra a bakas nin byay a man'ibi nan Dios tan kasayna gapo nin pakataros ra sa man-gaw'en na. 19 Kai sarayna gapo nin mading'ey tan kai rayna gapo nin mandangkaan a karabayan nin lalaman ra no kai edet, kaririktan ra a mangwa' nin nikasama' a gawa'-gawa'.
20 Bale' si'kamo, ambo' nin wanin a naadal moyo maipa'ka' konan Cristo nin si nipangako' nan Dios. 21 Sigurado ako a rinnge' moyo a niparate' na tan nipaiyakay na maipa'ka' sa kabibyay moyo nin iti kona. Say katutu'wan maipa'ka' sa sain ket ma'kit sa kabibyay na ni Jesus. 22 Naadal moyoyna a no maipa'ka' sa gindat nin kabibyay moyo, matkap moyoynan galten a ma'ran nin kinatawo moyo nin mampanida' komoyo yupa' sa pamapain nan siti nin uapes a mangibarang komoyo, 23 ket mamaba'yo kamoynan kukanakman tan kukaisipan. 24 Isubray moyoyna a ba'yon nikatawo moyo a pinarsa nan Dios nin kapariho nan peteg nin mapteg tan maringgas.
25 Kanya' nin andi' atamoyna nin mibula'-bula'. Matkap a kasan piwadi'-wadi' a pakilimug-limog tamo sa saya tan saya bana' ta nag'in atamoynan sayan-saya, si'tamon pupartin lalaman na ni Cristo. 26 No main wadi' nin puon a manager kamo, pakanda' kamo nin andi' kamo nin magkasalanan.* Kanta 4:4. Paray'epen moyoynan tampor a ulo moyo* Paray'epen…ulo moyo- Sa Griego:Andi' moyoyna nin taga'nan nin masrepan kamon awro nin masager. 27 ta pigaw nin andi' moya nin byan nin tsansa a Dimunyo.
28 No main wadi' komoyo a mampanakaw, itgen nayna. Say gaw'en nayna edet ket, mamaturo' yan saynget na nin magtrabaho ta pigaw nin makatingkap ya sa matunong a padalan ket makatulong ya konran mampagkurang.
29 Ilagen moyoy makapag'irgon duka'. Anaod, say irgwen moyo ket say makatulong konran kapada moyon tawo a bagay sa sitwasyon ta pigaw nin main nin maabig a mapurot ran saray makarnge'.
30 Ket anaod, andi' kamo nin gumwa' nin animan nin pangibwatan a rumere' yay Ispirito nan Dios a sya, malinis yan peteg. Nibaki' nayan Dios nin miikap komoyo nin paka'kitan a tutawo nakamo tan paka'kitan a rumate' li' a awro a ila'pos nakamon galten nin Dios sa pakaaripen moyo sa kadukaan.
31 Galten moyoyna a sarban sakit-nakem, sager tan pangungura'. Andi' kamoyna nin mangarga-gargar, manida', tan mamasakit nin nakem ran kalalamo' moyo. 32 Anaod, matkap a maong kamo sa saya tan saya, tan makakiingar kamo sa saya tan saya, tan pirdunawen moyoy saya tan saya mangibwat sa pangangado' a kapadan nipamirduna nan Dios komoyo bana' kona ni Cristo.

*4:1 Mabasa et a maipa'ka' sa sayti sa Roma 12:3-10; 1 Corinto 12.

*4:5 bawtismo- O:binyag.

*4:8 Kanta 68:18.

*4:26 Kanta 4:4.

*4:26 Paray'epen…ulo moyo- Sa Griego:Andi' moyoyna nin taga'nan nin masrepan kamon awro nin masager.