2
Main sara li' Isen komoyo a Mibalu'-balo' a Tutuon Mangangakay sara
Wanin man, sin nu'nan panaon, main saraytaw a lamang saray nibalu'-balo' a prupita nasara nin Dios a nangipatanda' konran tutawo nan Dios. Wanin anamaet a lamang, main sara li' a masirib nin mangyakay nin bula'-bula' isen sa dupong moyo. Say iyakay ra ket makasida' konran mammemper. Pati si Uunuren a Jesus nin syay nipambot konra, kai raya nin alilbien ket, bigra' sarayna li' nin madusan maong. Wanin man, abaw sara et li' a lamang a mangarig sa kabibyay ran kasan pagdadangka'. Ket bana' konran sarayti, say dalan nin pagkabyay a naipatukdo' sa katutu'wan a mangibwat konan Dios ket mapaduka'. Sarayti nin mampangyakay nin bula'-bula', maagom sara sa kwarta. Ket, kwartawan rakamo yupa' sa pinabrika ran bula'-bula' a iyakay ra komoyo. Bale' si Dios a syay manusa konra, kai ya nin mampa'lek ta sinintinsyawan nasarayna nin na'teng ket say dusa ra nakasadya' ana.
Tanda' tamo nin wanin bana' ta mataman nin saray uanghil nin sinmubag sin nu'nan panaon* Mabasa et a maipa'ka' sa sayti sa Genesis 6:1-4 (Sa Hebreo “a'nak nan Dios.” Wanran saray raruman nangadal konan Biblia a saray wanadtin “a'nak nan Dios” ket uanghil sara); Judas 1:6; 1 Pedro 3:20., ket sinintinsyawan nasarayna nin Dios. Nibantak nasaran mangkaprisodtaw sa sangkadedleman anggan say awro a dusawen nasara ket marate'. Kai nasarayna anamaet nin kina'dwan nin Dios a tutawo sin nu'nan panaon nin gumu-gumwa' nin duka'. Linanip naya a intiro nin mundo ket nirebreb sara. Bale', si Noe a sya niyakay na a matkap nin magkabyay sara nin mapteg, ket nisalba naya tan main et nin pito ray kalalamo' na.* Mabasa et a maipa'ka' sa sayti sa Genesis 6:1–7:24; 8:18.
Tanda' tamo nin lamang a si Dios, sinintinsyawan nan pinuuran a syudad nin Sodoma tan Gomorra* Mabasa a maipa'ka' sa Sodoma tan Gomorra sa Glusaryo. anggan nag'in nin abunsyang. Ginwa' na in nin Dios ta pigaw nin ipa'kit na konran saray gumu-gumwa' nin duka' a kaugutan ra. 7-8 Itaw ya anamaet nin niikap si Lot. Sya, sayay mapteg nin tawo ya nin inawru-awro nin mabereng tan mangkapaidap a nakem bana' sa kasan pagdadangka' tan masubag a gawa'-gawa' ran tutawodtaw nin mangka'kit tan mangkarnge-karnge' na. Say katutu'wan ket niligyas naya nin Dios. Ipa'kit edet nin sain nin nangya-nangyadi' a, si Uunuren, tanda' nasara nin tulungan a tutawo nin mantumulok kona a mangkasubok. Tanda' nasara anamaet nin pukpukan para sa pakadusa ra anggan sa awro a sintinsyawan nasara a tutawon gumu-gumwa' nin duka', 10 lalun-lalo sarayna a mampanumbok sa duka' a kaririktan nin lalaman ra tan saray kai nin mangibilang sa main nin pakauray.
Say Pigagawa' ran saray Mampangyakay nin Bula'-bula'
Sarain saray mampangyakay nin bula'-bula', gaw'en rayna anabungat a animan nin rabay ra tan mabirngas sara. Kai sara nin mali'mon mag'irgon kai nin pammaga-baga mataman konra nin makapangyayadi' nin pupinarsadtaw sa langit. 11 Ambo' nin bilang konran sarain, saray uanghil nan Dios nin mas ata'gay tan makapangyayadi' dyan sarain, ket kai sara gapo nin mag'irgo nin duka' a kuntra konran sarayti nin makapangyayadi' nin pupinarsadtaw sa langit sa adapan nan Dios.* Judas 1:9.
12 Sarayti nin mampangyakay nin bula'-bula', bara'mo saran uayep nin kasan nakem nin gaw'en rayna anabungat a karabayan nin lalaman ra. Tuya'-tuyaen ra a bubagay a kai ra nin maabot. Kapada rasaran uayep a say kaugutan nin byay ket si dakpen ta pigaw nin patyen, ta sain anamaet a kaugutan ran sarain a mangangakay, 13 si pangirangepen sara nin dya'dya' a syay manepeg nin tubale' konra bana' sa nipamadya'dya' ra konran raruman tawo. Mataman nin awro ta awro, kai sara nin mading'ey nin mangwa' nin animan a duka' nin kaririktan nin lalaman ra, a sain a karigawan ra. Maiyarig sara sa mansa nin makasida' nin bakas nan sayay maringgas nin aysing bana' ta, mataman no mangkidungu-dungo sara komoyo ket, kaririktan ran sidaen a pakairaywan moyo bana' sa pangituluy-tuloy ra nin gawa'-gawa' ran nikasama'.* Judas 1:12. 14 Apesen rasaray sarba ran bubbayi nin ma'kit ra, tan kai sara gapo nin mapda' nin mangwa' nin duka'. Ayaten rasara et nin mangwa' nin nikasama' nin gawa'-gawa' ra a makapoy a pammemper. Inaagom a tanda' ra. Nigagaem nasarayna nin Dios! 15 Linmakwan sara konan kuston dalan ket natawtaw sarayna. Man'arigen ra a gawa'-gawa' na intaw ni Balaam a anak na ni Beor, a nangwa-nangwa' yan duka' bana' sa nipangapes na sa kwarta.* Mabasa et a maipa'ka' sa sayti sa Bilang kapitulo 22 anggan kapitulo 24; Judas 1:11. 16 Bale' kinasagran naya nin asno nin manruranan na sa duka' a gawa' na. Sitin sayay basta nin ayep, nag'irgo ya nin bilang sayay tawo ta pigaw nin paeden nay man-gaw'e-gaw'en na ni Balaam a pananantigwa a bilang sayay kasan nakem a tawo.
17 Para konran sarayti nin mampangyakay nin bula'-bula', main ana nin sangkadedleman nin lugar a nisadya' nan Dios nin priswan ra ta bilang sara nin sayay na'tyan nin subor, o gunem a mami kumon nin rapeg bale' kai ta nilpad nan siri.* Judas 1:12. 18 Anaod, abaw a ibari-barita' ra nin mabistan reng'en bale' kasan lamang nin kabalikasan. Man'iyakay ra a ambo' nin duka' nin tumbuken a kaririktan nan lalaman, ket sayti a man'ipangayat ra konran saray nadali' ra et nin ginurutan a duka' nin gawa'-gawa'. 19 Man'ipasigurado ra et a no tumbuken ra nin tutawo a man'iyakay ra, magkamain sara nin pagkanawanawa nin mangimey sa rabayen ra, bale' kasa nin pagkanawanawa ran diri nin saraytin mampangyakay bana' ta kai sarayna nin makaglat sa duka' a gawa'-gawa' ra nin manida' konra. Tanda' tamo a si sayay tawo anaod ket aripen ya nin animan a mampangitawir kona. 20 Ket mataman no ginurutan raynaytaw intaw say duka' nin gawa'-gawa' a gindat nin man-gaw'en ran tawodti sa mundo bana' ta nakatanda' rayayna si Jesu-Cristo a Uunuren tan Mangingisalba tamo, bale' ta nadaeg sara tan sinmubli' saran naaripen anamanaet nin sayti, mas masakit et a kapapa'sar ra dyan sin nu'na. 21 Wanin ta maong ana kumon a kai raya nin nadumog a dalan nin mamag'in nin mapteg konan sayay tawo, dyan si tinumbok rayaynayti kaaram ket ginurutan ra a bibilin nan Dios maipa'ka' sa pagkabyay nin niyakay konra. 22 Sa wanin a nangyadi' konra, ma'kit a katutu'wan nin sayti nin wanran tutawo,
“Si sayay aso, kanen nan uman a nisuka na,”* Proberbio 26:11. tan
“Si baboy nin pinaryo' ana, magluma' ya li' anamana.”

*2:4 Mabasa et a maipa'ka' sa sayti sa Genesis 6:1-4 (Sa Hebreo “a'nak nan Dios.” Wanran saray raruman nangadal konan Biblia a saray wanadtin “a'nak nan Dios” ket uanghil sara); Judas 1:6; 1 Pedro 3:20.

*2:5 Mabasa et a maipa'ka' sa sayti sa Genesis 6:1–7:24; 8:18.

*2:6 Mabasa a maipa'ka' sa Sodoma tan Gomorra sa Glusaryo.

*2:11 Judas 1:9.

*2:13 Judas 1:12.

*2:15 Mabasa et a maipa'ka' sa sayti sa Bilang kapitulo 22 anggan kapitulo 24; Judas 1:11.

*2:17 Judas 1:12.

*2:22 Proberbio 26:11.