Si Ikarwan Surat na ni
PEDRO
Say Maipa'ka' konan Sitin Surat
Sitin surat, sinurat naya ni Pedro a sayay apostol konran mammemper kona ni Jesu-Cristo, angangko itaw sa bubabali sa Asia Minor (2 Pedro 3:1; 1 Pedro 1:1). Sinurat naya sin adani ana nin mangangga a byay na (1:13) nin angangko sin pibutlayan nin A.D. 61 tan A.D. 68.
Say gagara na ni Pedro sin sinurat nayayti ket si pau'nawan nasara a mammemper maipa'ka' konran saray mampangyakay nin ambo' nin tutuo. Si sayay bagay a man'iyakay ra ket, si Cristo kai yayna kano nin sumubli'. Kinuntra nasara ni Pedro nin wana si Cristo ket peteg a sumubli' ya. Si rason a na'teng anay tyimpo sin nibarita' na ni Cristo bale' anggan sawanin kai ya et nin sinmubli' ket, bana' ta si Dios man'anusan nasaray tutawo ta pigaw nin magbabawi' sara sa kukasalanan ra (3:9,15).
Kanya' nin mambibilinen nasara ni Pedro a mansuratan na nin andi' sara nin paibarang sa ambo' nin kuston uakay, no kai edet, dumaer sara sa tutuon uakay ran prupita nan Dios tan ni Jesu-Cristo (3:1), nin lamu'nan ra lawas a pakataros ra sa kamaungan nan Uunuren tamon si Jesu-Cristo, wanin et sa pakatanda' ra kona (3:17-18). Matkap raynamaet a magkabyay nin matulok konan Dios (3:11-13).
Say Linaman nan Sitin Surat
Pammagalang (1:1-2)
Patutu'wan tamon sinagyat natamo nin Dios (1:3-11)
Panemtemen no ani a nakaipatukduan nin tutuon pammemper tamo (1:12-21)
Saray mibalu'-balo' nin tutuo saran mangangakay (2:1-22)
Say matkap nin pigagawa' tamo ta sigurado a sumubli' ya a Uunuren tamo (3:1-18)
1
Si'ko si Simon Pedro a aripen na ni Jesu-Cristo, tan apostol nako anamaet.
 
Surat koyayti komoyo nin nirama' nan Dios sa pagmamatalek a parihoy kaalagawan komoyo tan komi. Siin ket nangyadi' mangibwat sa kamaungan tan katunungan na ni Jesu-Cristo nin Dios tan Mangingisalba tamo.
Sapa kumon ta si Dios ket lalo na et nin ipa'kit lawas a bindisyon na komoyo tan lalo nan pabistawen a kapapa'sar moyo leleg a mantanda-tandaen moya a sya nin Dios tan si Uunuren tamo a si Jesus.
Patutu'wan tamon Sinagyat natamo nin Dios
Wanin ta, bana' sa pakayadi' na ni Jesus ta Dios ya, nibi nayna kontamo a sarba nin matkap tamo ta pigaw nin mabyay atamo tan makapagkabyay atamo nin makapaririket nin tuloy kona. Magwa' tamo in ta katanda' tamoyayna a Dios, a sya sinagyat natamo mangibwat sa sangkata'gayan a kagalangan nin pigagawa' na tan kamaungan na.* sinagyat…kamaungan na.- Sa raruman nikaisurat nan siti sa Griego ket wanti a wana:sinagyat natamo nin kirama' sa kagalangan tan kamaungan na. Bana' a lamang sa sayti nin sangkata'gayan a kagalangan a pigagawa' na tan kamaungan na, nibi na kontamo a kaabigan nin nipangako' na nin makapaka'ngap tan maalaga nin tuloy. Nibi nayti ta pigaw nin makakirama' atamo sa kinasi'no na tan malakwanan tamoyna a duka' nin kabibyay a mangibwat sa pangangapes tamo nin madali' nin manida' kontamodti sa mundo.
Bana' anaod ta wanin, gaw'en moyo a mababa' moyo a, say pagmamatalek moyo kona ni Jesu-Cristo ket paaluyunan moyon kabistawan nin ugali'; say kabistawan nin ugali' ket paaluyunan moyon pakatanda' sa manepeg nin gaw'en; say pakatanda' sa manepeg nin gaw'en ket paaluyunan moyon pagdadangka' sa lalaman moyo; say pagdadangka' sa lalaman moyo ket paaluyunan moyon pangingitpel; say pangingitpel ket paaluyunan moyon pagkabyay nin makapaririket konan Dios; say pagkabyay nin makapaririket konan Dios ket paaluyunan moyon pangangawa'nan sa kapadan mammemper; say pangangawa'nan sa kapadan mammemper ket paaluyunan moyon pangangawa'nan lamang sa sarban tawo. Sulitan moyon paaluyunan nin sayti a pagmamatalek moyo ta no mintras a man'umteng ket main ti komoyo tan man'umget anamaet nin iti komoyo, sayti ket gaw'en nin main nin kakanaan tan kuri a pakatanda' moyo kona ni Jesu-Cristo nin Uunuren tamo. Bale' si sayay mammemper a kasayti nin pigagawa' kona, pa'sar na ket sayay rayam o sayay bulag ta nalingwanan nayna a naringgasan yayna sa kasalanan na sa gindat a kabibyay na.
10 Edet anaod, bubsat, gaw'en moyo et a mababa' moyo nin mapatutu'wan a pinili' tan sinagyat nakamo nin Dios ta pigaw nin mag'in nin tutawo na. No gaw'en moyo in, kai kamo gapo nin maibarang, 11 ana edet, si Dios, siririket yan pangibwaten na nin makaluob kamo sa kasan anggawan a Pag'adian nan Uunuren tan Mangingisalba tamo a si Jesu-Cristo.
Say Nakaipatukduan nin Tutuon Pammemper tamo
12 Kanya' nin mataman nin tanda' moyoynayti nin bubagay tan mandumaer kamoyna nin mantumumbok sa katutu'wan a niyakay komoyo, ituluy-tuloy ko et a lamang nin ipapanemtem komoyo. 13 Sa wangko, nepeg a gaw'en ko in mintras a mangkabyay ako et 14 ta nipatandaan na nin Uunuren tamo a si Jesu-Cristo kongko a adani ana a patiti ko* adani ana a patiti ko- Sa Griego:sitin lalaman ko nin kapada nay ba'lag a mampiikapan ko ket adani koyayna nin lakwanan.. 15 Kanya' nin gaw'en ko a sarba nin mababa' ko a, mataman li' nin nati akoyna ket, maipapanemtem in et nin niyakay komoyo.
16 Panemtemen moyo in ta say nipatandaan mi komoyo maipa'ka' sa pakayadi' na ni Uunuren tamon Jesu-Cristo tan say isusubli' nadti ket ambo' nin istu-isturya nin pinabrika ran masisirib a tutawo. Wanin ta na'kit mi nin mismo a kata'gayan nin nikaDios na. 17-18 O', pinagalangan tan nipata'gay naya nin Dios nin Ama sin kalamo' nakamidtaw sa talugtog nin pinili' nan Dios. Si'kamin mismo, narnge' mi a busis nan Sangkata'gayan nin Dios nin nangibwat sa langit a wana,
“Siti a Anak ko nin kawa'nan kon tuloy. Sya a pakaririketan kon tuloy.”* Mabasa et a maipa'ka' sa sayti sa Mateo 17:1-5; Marcos 9:2-7; Lucas 9:28-35.
19 Konan siin anaod, lalo nin napatutu'wan a nibarita' rayna sin saytaw et sin nu'nan panaon nin saray prupita nan Dios. Ket maabig no tumulok kamo sa sayti nin wanra bana' ta bara'mo nin lampadawan ti nin mampamalaway sa madedlem, anggan sa awro nin sumubli' ya si Cristo. Siin nin isusubli' na ket bara'mon kapibuklas tan sya ket bara'mo ya nin kabuntatala' sa buklas nin mamalaway nin kanakman moyo.
20 Mu'na-mu'na, tandaen moyayti e:
Kasan si'numan a makapangipapalaway mangibwat sa pakababa' nan diri sa animan a naipadles nin nipaisurat nan Dios konran prupita na.* Kasan si'numan…prupita na.- O:Kasan si'numan nin prupita a nangisurat sa Kasuratan mangibwat sa pakababa' nan diri.
21 Wanin ta kasa gapo nin naipadles nin nangibwat tamo' sa karabayan nin tawo, no kai edet, nag'urayan nasara nin Ispirito nan Dios ket nibarita' rayti nin tutawo nangibwat konan Dios.

*1:3 sinagyat…kamaungan na.- Sa raruman nikaisurat nan siti sa Griego ket wanti a wana:sinagyat natamo nin kirama' sa kagalangan tan kamaungan na.

*1:14 adani ana a patiti ko- Sa Griego:sitin lalaman ko nin kapada nay ba'lag a mampiikapan ko ket adani koyayna nin lakwanan.

*1:17-18 Mabasa et a maipa'ka' sa sayti sa Mateo 17:1-5; Marcos 9:2-7; Lucas 9:28-35.

*1:20 Kasan si'numan…prupita na.- O:Kasan si'numan nin prupita a nangisurat sa Kasuratan mangibwat sa pakababa' nan diri.