Si Biblia 2 Pedro 3
3
Say Matkap nin Pigagawa' Tamo ta Sumubli' yaynaod a Uunuren tamo
Mampablyen kon bubsat, ikarwan surat koyaynayti komoyo. Bilang konan si nu'nan surat ko, konan siti, ipapanemtem ko anamanaet taw say bubagay a tanda' moyoyna tan tinregen koy masibulot a kanakman moyo. Sipapanemtem kamo kumon nin pirmi sa nipatandaan ra nin prupita nin naitalaga konan Dios sin nu'nan panaon tan say bibilin nan Uunuren tan Mangingisalba tamo nin nipatandaan ra komoyo nin saray nibaki' nin nangyakay komoyo.
Siti a mu'na-mu'na nin ipapanemtem ko komoyo: Sa saytin panaon nin adapen nayna a sumubli' nin Uunuren tamo, saray tutawon man-gaw'en rayna anabungat a duka' a kaririktan nin lalaman ra ket tuya'-tuyaen ratamo a wanra, “Kai para a nipangako' na ni Jesus a sumubli' ya? Adti ya edet? Nati-nati saraynay pupuon tamo ket kai ya et a lamang nin sinmubli'! Nangibwat sin naparsa yay mundo ket pariho et a lamang anggan sawanin!”
Bale' saray tutawo nin mampamarita' nin wanin, man-gagarawen ran kai nin mampanemtemen taw say ginwa' nan Dios sin na'teng anan panaon. Si Dios, inirgo na tamo' ket nagkamain ana a langit tan luta'. Nangibwat sa nipangusar na nin ranom, ket linumwas a luta' sa ranom. Ket ranom a lamang a inusar nan Dios, si alakin lanip, sin sinida' naya a mundo sin nu'nan panaon. Anamanaet, sa pakayadi' nin nibalikas nan susarita' nin Dios, nisadya' na anayti say kapresan nin luta' tan langit nin mapuuran li' no marate' a awro nin sintinsyawan nasara nin madusa a tutawon kai nin nangunor kona.
Man'aduen kon bubsat, mataman no tuya'-tuyaen ratamo nin wanin, andi' tamo nin lingwanan a, konan Dios, say kaanrwan nan sayay awro ket parihoynan lamang sa kaanrwan nin sanribon taon, tan say sanribon taon ket parihoynan lamang sa sayay awro tamo'.* Kanta 90:4. Kanya' nin mataman nin wanra nin raruma ket kai nan lamang nin tukiden a nipangako' na, ambo' nin wanin, no kai edet, si Dios, man'anusan nakamo ta pigaw nin pagbabawian tan gurutan moyoynay pagkakasalanan moyo. Wanin ta say rabay na ket si kasa gapo ni saya kumon nin maika' sa impyirno.
10 Bale' sigurado a sumubli' ya a Uunuren tamo. Ket say irarate' na ket kapada a irarate' nan sayay mannakaw a bigra' tan kai nin tanda' no ka'no. No saytaw li' nin panaon, makasa a kalangitan nin kaaluyon a makapali'mo nin maksaw nin danurdor. Si awro, si bulan tan say bubituen ket tunawen li' nin apoy, ket si luta' tan say sarba nin iti kona, maipadar li' nin sarba sa pangungukom nan Dios* kona,…Dios.- Sa raruman nikaisurat nan siti sa Griego ket wanti a wana:kona, mapuuran li'..
11 Anaod ta tanda' moyoyna a say sarba ket makasa li' nin wanin, asikaswen moyo a pagkabyay moyo! Matkap nin italaga moyoyna a kadiryan moyo konan Dios tan magkabyay kamo nin maikana' kona 12 nin mantaga'nan tan mampaapurawen moyoynan rumate' in a panaon nan Dios nin sintinsyawan na a sarba nin tawo. Peteg anaod a konan sitaw li' nin panaon, mapuuran a kalangitan tan say sarba nin itaw ket tunawen nin apoy. 13 Bale' si'tamo, mantaga'nan tamo a tukiden nan Dios a nipangako' na, ket magkamain li' nin ba'yon kalangitan tan ba'yon luta', a sarba ra nin miikap itaw ket mapteg a pigagawa' ra.
14 Anaod bubsat, mintras a mantuma'gan kamo konan siin a awro, gaw'en moyo a mababa' moyo a malinis kamo nin kasa gapo nin pakabalawan moyo sa adapan nan Dios tan ta pigaw nin makakituno kamo kona. 15 Panemtemen moyo a kanya' nin man'umanos ya a Uunuren ket bana' anaod ta mambyan nasaray tutawo nin pagkanawanawa nin maisalba.
Say maipa'ka' a lamang sa sayti a wana ni man'aduen tamon busat a si Pablo sa surat na komoyo mangibwat sa pakatanda' a nibi nan Dios kona. 16 Sa sarba nin surat na ket main nin nibarita' na maipa'ka' sa nibarita' kodti. O', main taw anaod say maidap nin tarusan nin nisurat na. Ket, saray tutawo nin kurang a pakatanda' ra kona ni Cristo tan ambo' sara et nin madaer sa pammemper ra, sinilya-silyan ran abas a katarusan nin bilang sa gawa' ra sa raruman itaw sa Masanton Kasuratan. Ket bana' sa wanin a man-gaw'en ra, mampangibwaten ray pakadusa ran diri.
17 Bale' si'kamo, bubsat, nipau-pau'na koyna komoyo a maipa'ka' sa sain. Edet, pakatalad kamo ta bangli' no maibarang rakamon saraytin tutawon mataktika yupa' sa abas a man'iyakay ra ket maisyay kamo sa katutu'wan nin no adti ket madaer kamoyna. 18 Say maabig ket si lamu'nan moyo a mabistan gawa'-gawa' moyo nin paka'kitan nin kamaungan na ni Jesu-Cristo a syay Uunuren tan Mangingisalba tamo. Lamu'nan moyo et a lamang a pakatanda' moyo kona.
Itandudo' yay ngaran na sawanin tan anggaynan-angga!
Peteg a wanin.

*3:8 Kanta 90:4.

*3:10 kona,…Dios.- Sa raruman nikaisurat nan siti sa Griego ket wanti a wana:kona, mapuuran li'.