5
Pakailag atamo Maipa'ka' sa Pakikalamo' tamo sa Saya tan Saya
Edet, komoyo nin mampangipangulo sa dudupong ran mammemper, main nin ibibilin ko komoyo. Tanda' moyo a si'ko ket sayay pangulo ako anamaet tan sayay naka'kit sa nipamadya'dya' kona ni Cristo tan makakirama' ako sa kata'gayan na nin maipadar li' no marate' a panaon. Sayti e anaod a ibarita' ko komoyo:
Pagawan moyo saran maong a mammemper a naipudir komoyo, a bilang saran karniro nin nipapasturan nan Dios komoyo. Gaw'en moyoytin trabaho moyo nin siririket a kai kamo nin mapasu-pasuet bana' ta wanin a rabay na nin Dios. Wanin et a ambo' kumon nin kwarta a puon nin gaw'en moyo a trabaho moyo, no kai edet, bana' ta maririket kamon magsirbi konan Dios tan konran kalalamo' moyo. Andi' kamo nin mag'amu-amo konran sarain saray naipudir komoyo. Ana edet, mangimey kamo sa padalan nin mabyan saran mabistan ihimplo nin arigen ra. Ket, li' no sumubli' yayna si Cristo a syay Sangkata'gayan nin Mammastor ra nin mammemper, byan nakamo li' nin primyo nin magnayon anggan-angga a siti ket say pakakirama' moyo sa kata'gayan na.
Si'kamo anamaet nin mangalalago', paisirong kamo konra nin mangatuntawo.
Ket sarba moyon si'kamon mammemper, mipaayupa' kamon magsirbi sa saya tan saya. Matkap a wanin moyo bana' ta mabasa sa Masanton Kasuratan a wana,
“Kuntrawen nasaran Dios a marangas,
bale' tulungan nasara anamaet a maayupa' a nakem.”* Proberbio 3:34.
Anaod, mipaayupa' kamon paisirong sa pammatunong nan Dios nin makapangyayadi' sa sarba, ta pigaw nin ipata'gay nakamo li' sa awro nin nitalaga na. Mipaayupa' kamon italek konan Dios a sarba nin mangkaaburidwan moyo bana' ta si Dios, mampagawan nakamo.
Matkap a mapagdangka' kamo sa sarba nin gaw'en moyo tan pakailag kamo, bana' ta si Kalaban moyo a sya a Dimunyo ket bara'mo ya nin mabayani nin leon a mampikadaw nin maningkap nin masinan na. Risistyan moya tan dumaer kamo sa pagmamatalek moyo konan Dios. Panemtemen moyo a mampangirangep sara anamaet nin wantin dya'dya' a kapada moyon mammemper sa intiro nin mundo.
10 Ket si Dios nin diri, mayadi' a anted a panaon nin pangingirangep moyon wanti, ket pasublien nay mabistan kapapa'sar moyo; paksawen nay nakem moyo; pagsenen nakamo; tan patarig'enen nakamon tutawo na. Sya a mampami komoyo nin sarban bindisyon na tan syay nanagyat komoyo nin kirama' sa kata'gayan na nin kasan anggawan bana' sa nikaipasaya moyo kona ni Cristo. 11 Anggan-angga anaod nin mag'uray yan main nin pakayadi' sa sarba!
Peteg a wanin.
Patanid
12 Naisurat yayti nin anted nin surat ko komoyo sa tulong na ni Silas a tanda' kon sayay kapagpyawan a busat tamo sa pammemper. Yupa' konan sitin surat ko komoyo, rabay kon pagsenen a pammemper moyo tan patutu'wan ko komoyo a sain say mangkasari'-sari' moyo ket mangipa'kit nin peteg nin kamaungan nan Dios. Andi' moyo kumon nin gurutan tin kamaungan nan Dios!
13 Mampakumustawen rakamo nin saray iti nin kapadan mammemper a taga Babilonia* saray kapada…Babilonia- O:saray raruman tutawo a nataboy nin nako nin niikap sa ambo' ran lugar nin diri. a sara ket pinili' nasara anamaet nin Dios.
Mampakumustawen nakamo anamaet ni Marcos a man'ikwinta kon anak ko.
14 Mipakumustawan kamo nin pangipa'kit moyo a kawa'nan moyo a saya tan saya.
Sapa kumon ta mabista lawas a kapapa'sar moyo nga'min nin mammemper isen kona ni Cristo.

*5:5 Proberbio 3:34.

*5:13 saray kapada…Babilonia- O:saray raruman tutawo a nataboy nin nako nin niikap sa ambo' ran lugar nin diri.