4
Arigen moya si Cristo sin Nangirangep yan Pammadya'dya'
Edet, bana' ta si Cristo ket nangirangep ya nin pammadya'dya' sin iti ya sa luta', isadya' moyo anamaet a kanakman moyo sa wanin a kapapa'sar. Wanin a gaw'en moyo bana' ta si tawo nin mampangirangep ket mapasal na a kai ana nin magkasalanan.* Mabasa et a maipa'ka' sa sayti sa Roma 6:1-11; Colosas 2:12; 3:3. Ket mangibwat anaod sawanin, tan sa leleg moyo nin mabyay iti sa luta', ambo' ana a say kaririktan nin lalaman a tumbuken moyo. Si'kamo, magkabyay kamoynan say gaw'en moyo ket no ani a rabay nan Dios. Sadag anaytaw say panaon a napalabas nin ni'pos moyo sa nipangwa' nin gawa'-gawa' ran saray kai nin makatanda' konan Dios. Sin saytaw, ginwa-ginwa' moyo a animan nin nikasama' tan makapading'ey a inapes nin lalaman moyo, nipabuk-pabok kamo, nikiayi-ayi kamo sa kasan dangka' nin piririga tan sa makaparmay a pangrarayo sa dios-dios. Ket sawanin, saray ambo' nin mammemper, mampaka'ngapan rakamo tan mampag'irgu-irgo saran paninida' komoyo bana' ta kai kamoyna nin mangkikalamo' konra sa pangngawa' nin kasan dangka' a kadukaan. Sara in bale' ket matkap ray umbat li' sa adapan nan Dios, ta si Dios, sisasadya' yaynan manintinsya nin sarban tawo, saray mabyay et tan saray nati ana. Ket sawanin, magwa' nasaraynan sintinsyawan a nati ana ta nipatandaan yaynamaet a Mabistan Patanda' konra, ta pigaw nin mataman nin dinalanan rayna a patiti a syay parihon dusa sa sarban tawo ket, magwa' naynan ibi nin Dios konra a byay a kapadan byay na.
Say Matkap nin Pagkabyay moyo sa Saytin Panaon a Susuyot ana
Dandani ana nin mangangga a sarban mampangyadi'. Kanya' nin matkap a mapagdangka' kamo sa lalaman moyon diri tan pirmin mapalaway a pangingisip moyo ta pigaw nin makadasal kamo nin matunong. Si sangkaimpurtantiwan nin matkap nin gaw'en moyo ket si ituluy-tuloy moyoy ma'mot a pikawa'nanan moyo nin saya tan saya bana' ta no wanin a gaw'en moyo, kai moyo nin pipanemtem a duka' a ginwa-ginwa' ra komoyo nin saray kalalamo' moyo ket mapirduna moyo sara.* Proberbio 10:12. Pagtuluyen moyo kumon nin siririket sa bali moyo a saya tan saya. 10 Nakaipudiran kamo nin nagsikabarang nin bindisyon nan Dios ket, pagsirbyan moyo nin manepeg a saya tan saya mangibwat sa pakababa' a nipuya' nan Dios sa barang saya komoyo. 11 Saraytaw saray pinuyaan nin pakababa' nin mangipatanda', matkap a mag'irgo saran bilang sayay mangingilalaman konan Dios. Saray pinuyaan nin pakababa' nin tumulong, matkap a pakaseseg sara nin tumulong mangibwat sa pamamaaluyon nan gesen nin Dios konra. Wanin a gaw'en moyo ta pigaw nin sa sarban gaw'en moyo bana' sa ginwa' na ni Jesu-Cristo komoyo ket, maitandudo' yay ngaran nan Dios. Sya a pagalangan tan mag'uray anggan-angga.
Peteg a wanin.
Say Matkap nin Pangingisip moyo Maipa'ka' sa Pammadya'dya'
12 Bubsat, andi' moyo nin paka'ngapan in say pangingirangep moyo nin dya'dya' a ibarita' moyon say mampangyadi' komoyo ket ambo' nin manepeg nin mampangyadi'. Sayti nin dya'dya' ket rinmate' komoyo ta pigaw nin masubok no tutuo kamo. 13 Ana edet, rumiriket kamo no mampangirangep kamo nin dya'dya' a wantin lamang a nirangep na ni Cristo, ta pigaw nin wanin ana li' a ririket moyo no maipadar ana a kata'gayan na. 14 Makarma' kamo no tuya'-tuyaen rakamo bana' ta tutawo nakamo ni Cristo. Bana' sa wanin, matandaan moyo a si makapangyayadi' nin Ispirito nin ipadar na a kata'gayan nan Dios ket iti yan mampiikap komoyo. 15 Bale' sapa kumon ta no mapadya'dya' kamo ket ambo' nin bana' ta nangwa' kamo nin duka' a bilang sa pangmamati, pananakaw, panunubag sa layi, o a mangkibba'batan moyo saray raruma nin tawo. 16 No say rason bale' a mampadya'dyaen rakamo ket bana' ta tumutumbok nakamo ni Cristo, andi' moyo nin nepeg nin ikading'ey. Ana edet, kisalamatan moya a Dios bana' ta wanin a pangangalilbi' ra komoyo.
17 Wanin a mampangyadi' bana' ta, si Dios, man'itarana' nayna a paninintinsya na, tan man-gaw'en na a si'tamo nin iti sa pamilya na a mu'nan sintinsyawan na. Ket no sayti tamo' a tarana' say dya'dya' a man'irangep tamo, sigurado a say mangyadi' li' konran saray kai nin tumulok konan Mabistan Patanda' a nangibwat konan Dios ket mas grabi. 18 Bilang wanin a mabasa sa Masanton Kasuratan,
“No mangirangep yan kaidapan a sayay matunong nin tawo leleg nin man'isalba ya,
lalo yaynan mangirangep nin kaidapan a sayay tawon kai nin mali'mo konan Dios tan duka' a pigagawa' na.”* Proberbio 11:31.
19 Kanya' anaod nin no mampangirangep kamo nin dya'dya' ta sain a karabayan nan Dios, italek moyoy lalaman moyon diri kona bana' ta sya a namarsa komoyo tan tutuo ya sa nipangako' na. Ket ituloy moyoy mangwa' nin maabig.

*4:1 Mabasa et a maipa'ka' sa sayti sa Roma 6:1-11; Colosas 2:12; 3:3.

*4:8 Proberbio 10:12.

*4:18 Proberbio 11:31.