3
* Efeso 5:21-25; Colosas 3:18-19.Si'kamo anamaet nin uasawan bubbayi, paisirong kamo konran uasawa moyo ta pigaw nin mataman no kai sara nin mampagkabyay nin sigon sa minsahi nin nangibwat konan Dios ket masagyat sara nin mamper bana' sa mabistan pigagawa' moyo. Mataman nin kai moyo sarayna nin kumbinsyen, masagyat saraynan lamang bana' ta ma'kit ran malinis a kabibyay moyo bana' sa pangingigalang moyo konan Dios. Say kabistawan moyo ket matkap a kai nin naipatukdo' sa kabistawan nin bakas; ambo' nin bana' sa pammabista nin sabot, o bana' sa piaalahas o bana' sa pisisket.* 1 Timoteo 2:9-10. Ana edet, say puon nin kabistawan moyo ket no ani a iti sa kanakman moyo. Wanin ta say kabistawan a magnayon nin sangkablyan konan Dios ket say pag'in nan mauyamo' tan mad'en nin sayay tawo. Wanin a pigagawa' ran saray makaDios nin bubbayi sin nu'na a nagmatalek sara konan Dios ket nikwinta saran magana-gana leleg a pinaisirong sara konran asawa ra. Saya ya si Sara* Genesis 18:12. konran saraytin bubbayi. Tinmulok ya sa wanan asawa nan si Abraham tan inalilbi' naya nin uunuren na. Ikwinta kamon puri na ni Sara no gaw'en moyo a kanepegan tan kai kamo nin madaepan.
Si'kamo anamaet nin uasawan lulalaki, igalang moyo saray asawa moyo. Kikalamuan moyo sara nin main nin pananaros konra ta nipudir sara komoyo ta mainum'ay saran maagrabyado tan bana' ta si Dios, binyan nasara anamaet nin si mabistan rigalo nan byay a iti kona a kapada moyo. No kai moyo nin gaw'en in, kai nin magkuri a kadadasal moyo.
Sawanin, siti a kadinepan nin nibarita' ko komoyon sarban mammemper. Mipapasaya kamo sa pangingisip moyo. Kiingar kamo konran kalalamo' moyo. Kawa'nanen moyo a saya tan saya. Matkap a mapainganga'do kamo sa saya tan saya. Mipaayupa' kamo. No main nin gumwa' nin duka' komoyo, andi' kamo nin gumale'. No main nin mag'irgo nin duka' komoyo, andi' kamo nin umbat nin duka', no kai edet, idasalan moyo sara a bindisyunan nasara kumon nin Dios. Wanin a gaw'en moyo bana' ta si Dios, sinagyat nakamo nga'min ta pigaw nin bindisyunan nakamo. 10 Tanda' moyo in ta main nin mabasa sa Masanton Kasuratan a wana,
“No rabay nan sayay tawo a mabistay byay na
ket maririket ya,
matkap a andi' ya nin mag'irgon makaduka' sa raruma,
o nin bula'-bula'.
11 Gurutan nayna a pangngawa' nan duka',
ket ana edet say maabig a gaw'en na,
tan gaw'en nay sarban mababaan na a mabistay pakikalamo' na sa kapada nan tawo.
12 Wanin a byay na ta si Catawan, sipapaga ya konan tawo nin mapteg sa pangingikit na
tan ubatan na a dasal na,
bale' kuntrawen nasara a gumu-gumwa' nin duka'.”* Kanta 34:12-16.
Sali' no Mangirangep atamon Idap Abirno nin Maabig a Gawa' tamo
13 Ket sawanin, no say maabig a masulit moyon gaw'en, main para nin mangwa' nin duka' komoyo? Sa wangko kasa. 14 Wanin man, no paidapen rakamo bana' sa maabig a man-gaw'en moyo, makarma' kamoynan lamang. Ket andi' kamo nin mali'mo sa gaw'en ra tan andi' nin magulo a kaisipan moyo,* Isaias 8:12-13. 15 ana edet, gaw'en moyo a si Cristo ket syay tutuon Uunuren moyo. Ilamo' moyo sa sain a sisasadya' kamo lawas a no main nin mangusisa' komoyo maipa'ka' sa puon nin pangingilalo a ma'kit sa kabibyay moyo, ket maubatan moyo sara. 16 Bale' matkap a siuuyamo' tan siaayupa' kamo nin umbat. Matkap anamaet a pirmi nin malinis a kunsinsya moyo ta pigaw nin, no main nin mag'irgon paninida' komoyo bana' sa mabistan pigagawa' moyo nin tumutumbok kona ni Cristo ket, saray mading'eyan sa irgo ra. 17 Panemtemen moyo a mas maong ana a, no siin a karabayan nan Dios, say pangingirangep moyo ket bana' sa nipangwa' moyo nin maabig dyan bana' sa nipangwa' moyo nin duka'.
18 Anaod, isipen moyoyti e: Mataman anamaet nin si Cristo ket pinangirangep ya sin pinati ya bana' sa kukasalanan tamo. Nati ya tamo' nin ni'sa tan kai nayna nin matkap a mati nin uman. Sya nin sayay kasa gapon kasalanan, nati ya para kontamo nin makasalanan ta pigaw nin maikadani natamo konan Dios. Mataman nin napati yadti sa luta', ginwa' anamaet nin mabyay ya sa kapapa'sar a ispirito. 19 Ket sa sain a kapapa'sar, nako ya sa lugar a mangkaipriswan ran uispirito tan nipatandaan na konra a maipa'ka' sa pananalo na. 20 Sarayti saray mangkapriso ket saraytaw saray sinmubag konan Dios sin saytaw sin man-gaw'en naya ni Noe a alakin baluto. Si Dios, inanusan nasara intaw a tutawo angga sin nayadi' yayna a baluto, ket walo ra tamo' nin katawo a sinumrep sa baluto kanya' nin sarayti tamo' a naisalba sa ranom.* Mabasa et a maipa'ka' sa sayti sa Genesis 6:1–7:24.
21 Kapada sa wanin, maisalba kamo bana' sa pakabawtismo* pakabawtismo- O:pakabinyag. moyo; siin ket ambo' nin kapada nin pakauyas nin lalaman moyo ta pigaw nin maringgasan no kai edet, say pagpangako' moyo konan Dios mangibwat sa maringgas a kanakman moyo. Maisalba nakamo yupa' sa nipamasubli' nan mabyay kona ni Jesu-Cristo 22 ket itaw yayna sawanin sa wanan nan Dios. O', sinmubli' yadtaw sa langit tan nikwa sara sa sirong na a sarba ran uanghil tan raruma et nin pinarsa a kai nin ma'kit nin main nin pakauray o pakayadi'.

*3:1 Efeso 5:21-25; Colosas 3:18-19.

*3:3 1 Timoteo 2:9-10.

*3:6 Genesis 18:12.

*3:12 Kanta 34:12-16.

*3:14 Isaias 8:12-13.

*3:20 Mabasa et a maipa'ka' sa sayti sa Genesis 6:1–7:24.

*3:21 pakabawtismo- O:pakabinyag.