2
Bana' anaod ta main anan ba'yon byay moyo, gurutan moyoyna a sarban kadukaan; say sarba nin bakas nin pibula'-bula', piwadi'-wadi', imbel, tan paninida' nin kapadan tawo, ket mag'in kamo nin kapada na nin sayay abing. Rabay-rabay nay sumuso ket si'kamo anamaet, sulitan moyo a mag'adal nin say minsahi nan Dios nin kasan sakalakon nailawok ta pigaw nin tumubo' kamo sa byay moyo nin syay bungan nikaisalba moyo ta nasari' moyoyna a kamaungan nan Uunuren moyo.* Kanta 34:8.
Si Uunuren moyo, maiyarig yaynamaet sa sayay mabyay nin ma'get a bato nin nakaipa'dengan nan sayay bali. Saray tutawo, kai raya nin rabay, anta, sya a pinili' nan Dios tan maalaga yan tuloy kona. Sawanin, mangkumadani kamo kona ket man-gaw'en nakamon sayay balin naispiritwan a maiyarig kamo sa bubato nin mabyay. Anaod, nag'in kamon pupadi' a maikana' konan Dios ta pigaw nin, sa tulong na ni Jesu-Cristo, ket mampami kamo nin da'ton nin maikana' konan Dios tan akuen na.* Mabasa et a maipa'ka' sa pangingida'ton tamo konan Dios sa Roma 12:1; Filipos 2:17; Hebreo 13:15-16; Nipadar 7:15. Tutuo nin wanin bana' ta main yayti e nin mabasa sa Masanton Kasuratan a wanan Dios,
“Kikiten moyo! Nipa'deng koyay sangkaimpurtantiwan nin bato
a mama'get konan pa'deng ko sa Sion* Mabasa a maipa'ka' konan sitin ngaran nan lugar a Sion sa Glusaryo..
Pinili' koya tan sangkablyan ya.
Ket si si'numan nin magmatalek kona, kai ya gapo nin maima-ima.”* Isaias 28:16; Roma 9:33.
Kanya' anaod nin, komoyo nin mampagmatalek kona, pinasya nin kaalagawan na. Bale' saray kai nin mampagmatalek kona, matukid anamaet konra a mabasa sa Masanton Kasuratan a wana,
“Sitaw si bato a nibilang ran kai nin mausar nin saray mammanday,
Syay ginwa' nan Dios nin sangkaimpurtantiwan nin baton matkap sa pamma'deng,”* Kanta 118:22; Lucas 20:17.
tan,
“Konan siti nin bato, bilang maipadugpa' sara anamaet a tutawo ket gurutan rayan gura' raya.”* Isaias 8:14-15; Roma 9:33.
Bilang misakin sara kona bana' ta kai sara nin mantumulok sa nibarita' na nin Dios. Sayti a nitalaga nan Dios nin mangyadi' konra.
Si'kamon sarba bale', “Pinili' nakamon mag'in nin pamilya na nin Dios,” tan “Pupadi' nakamo nin mampagsirbi kona a syay Adi' tamo.” Si'kamo et nin sarba a “Tutawo nakamo nin mampag'urayan na nin naipurok para kona.” Si'kamo a “Tutawo nin ikon na.”* Sayti nin a'pat a titulo, pannawag ti konran saray puri na ni Israel itaw sa U'nan Tistaminto. (Exodo 19:5-6; Deuteronomio 7:6.) Say rabay nin irgwen nin say man'ibarita' na ni Pedro ket saray magmatalek konan Cristo a tutuon puri na ni Israel. Wanin a pakikalamo' moyo konan Dios ta pigaw nin ipatandaan moyoy mabibistan ginwa' na. Syay nanagyat komoyo nin maipal'is sa kadedleman nin byay moyo ket niyalis nakamoynan nika' sa makapaka'ngap a palaway nin katutu'wan na.
10 O', gindat ket kasan pakikalamo' moyo konan Dios,
bale' sawanin “Tutawo nakamoyna nin Dios.”
Gindat, kai kamo nin mangkakirama' sa panginginga'do nan Dios,
bale' sawanin “Mangkaga'muran moyoyna a inganga'do na.”* Oseas 1:6,9; 2:1,23.
Say Matkap a Pagkabyay ran Tutawo nan Dios
11 Bubsat, ibarita' koyti komoyo: Bana' ta san'ili kamodti tamo' sa luta' a mampiikap kamo sa ambo' moyo nin lugar nin diri, andi' moyoyna nin byan nin lugar a kaririktan nin lalaman moyo ta sayti ket mangkumuntra sa katutumbok moyo konan Dios. 12 Ana edet, magkabyay kamo nin mapteg sa pangingikit ra nin ambo' nin mammemper ket mataman no man'ibari-barita' ra nin duka' a pigagawa' moyo, ma'kit ra anamaet a lamang nin maabig a man-gaw'en moyo ket raywen rayay Dios no mako ya konra.
13 Ta pigaw nin mapagalangan yay Uunuren, paisirong kamo konran sarba ran main nin pakauray komoyo, konan si sangkata'gayan nin mampag'uray, 14 pati konran saray raruma et nin upisyalis nin binyan nan pakayadi' nin manusa konran mangwa' nin duka' tan mamagalang konran saray mangwa' nin maabig. 15 Wanin a gaw'en moyo bana' ta si Dios, rabay nasaran pisasaeten in saray kasan mataros maipa'ka' sa pigagawa' na, yupa' sa maabig a gawa' moyo. 16 Ipa'kit moyo sa kabibyay moyo a tutawo kamo nin main nin pagkanawanawa. Wanin man, andi' moyo nin usaren tin pagkanawanawa moyo sa pangwa' nin duka', no kai edet, usaren moyo sa pagsisirbi konan Dios. 17 Rispitwen moyo sara nin manepeg a sarba nin tawo; kawa'nanen moyo sara a kapada moyo nin mammemper; ikali'mo tan igalang moya a Dios; tan kabilangan moyay si sangkata'gayan nin mampag'uray komoyodti sa luta'.
18  * Mabasa et a maipa'ka' sa sayti sa Efeso 6:5-9; Colosas 3:22-25; Tito 2:9-10.Si'kamo anamaet nin main nin amo, paisirong kamo konra tan igalang moyo sara. Gaw'en moyoyti konran saray maong tan mapamasinsya nin amo moyo, wanin et a lamang konran maduksa'. 19 Wanin ta no, bana' sa katutu'wan moyo konan Dios ket itpel moyoy pammaidap ra komoyo nin kasan kasalanan moyo, raywen nakamo nin Dios. 20 Bale' no bana' anamaet sa kasalanan tamo kanya' nin padya'dyaen ratamo ket itpel tamoyti, kai atamon lamang nin marayo. Bale' mataman no kasa nin duka' a gawa' tamo ket padya'dyaen ratamo tan itpel tamo, si Dios, raywen natamo 21 bana' ta say gagara nan Dios sin sinagyat natamo ket si makaitpel atamo para kona. Nangitpel yan dya'dya' si Cristo para kontamo ket nami ya nin pangarigan nin sunuren tamo. 22 Sya, kai ya gapo nin nagkasalanan tan kasa gapo nin inirgo na nin bula'.* Isaias 53:9. 23 Sin mampagsari-saritaan raya kai ya gapo nin inumbat nin nag'irgon duka'.* Isaias 53:7. Wanin a lamang, sin mampadya'dyaen raya, kai ya gapo nin nangigagaem, no kai edet, nipagamet nayna a lalaman nan diri konan Dios, a sya ket mapteg a paninintinsya na. 24 Si Cristo, inubatan nan diri a kasalanan tamo sa lalaman na sa nipati nan nipasak sa kudos ta pigaw nin gurutan tamoynay pagkakasalanan ket magkabyay atamoynan say gaw'en ket say mabista. Edet, bana' sa nikasugat na, napalimpyo kamo 25 ta gindat, bara'mo kamo nin karniro nin nabarang-barang.* Isaias 53:5-6. Bale' sawanin, sinmubli' kamoyna kona nin si Mammastor tan Mampamaga komoyo.

*2:3 Kanta 34:8.

*2:5 Mabasa et a maipa'ka' sa pangingida'ton tamo konan Dios sa Roma 12:1; Filipos 2:17; Hebreo 13:15-16; Nipadar 7:15.

*2:6 Mabasa a maipa'ka' konan sitin ngaran nan lugar a Sion sa Glusaryo.

*2:6 Isaias 28:16; Roma 9:33.

*2:7 Kanta 118:22; Lucas 20:17.

*2:8 Isaias 8:14-15; Roma 9:33.

*2:9 Sayti nin a'pat a titulo, pannawag ti konran saray puri na ni Israel itaw sa U'nan Tistaminto. (Exodo 19:5-6; Deuteronomio 7:6.) Say rabay nin irgwen nin say man'ibarita' na ni Pedro ket saray magmatalek konan Cristo a tutuon puri na ni Israel.

*2:10 Oseas 1:6,9; 2:1,23.

*2:18 Mabasa et a maipa'ka' sa sayti sa Efeso 6:5-9; Colosas 3:22-25; Tito 2:9-10.

*2:22 Isaias 53:9.

*2:23 Isaias 53:7.

*2:25 Isaias 53:5-6.