Si U'nan Surat na ni
PEDRO
Say Maipa'ka' konan Sitin Surat
Sitin surat, sinurat naya ni apostol Pedro para konran mammemper kona ni Jesu-Cristo nin niikap sa limay prubinsya sa Asia Minor (sakop na sa panrupan nin nasyon nin Turkey sawanin). Sinurat naya sin sa angan-angan ket katarana' nan taon a A.D. 60. Si sangkaimpurtantiwan a tuloy nin gagara nan si nanurat ket si pagsenen nay kaisipan ra bana' ta mangkapai-paidap saraynan tuloy bana' sa pammemper ra (4:19). Kanya' nin nipapanemtem na konra a sangkabistawan nin ilalo a mangibwat sa patiti, sa isusubli' nin mabyay tan sa kasusubli' na li' iti ni Jesu-Cristo, bana' ta tanda' na a no say kaisipan ra ket naipatyo' sa say man'ilalwan ra nin itaw sa langit, mababaan ran itpel a pangingirangep ran uidap. Nipapanemtem na anamaet konra a manepeg nin magkabyay saran maitukoy sa karabayan nan Dios, a pusisyon ra bilang tutawon pinili' nan Dios, a paisirong sara konran saray mag'uray konra nin mantumbuken ray alimbawa' nin nipangirangep na ni Cristo, a pigagawa' ra nin man'isipen ray panaon nin susuyot, tan a dumaer sara nin pakagsen sa pammemper ra.
Say Linaman nan Sitin Surat
Pammagalang (1:1-2)
Makapaka'ngap a pangingisalba na ni Jesus kontamo (1:3-12)
Mag'in kamon maringgas sa sarban gawa'-gawa' moyo (1:13–2:10)
Say pagkabyay ran tutawo nan Dios no mangirangep saran pammadya'dya' (2:11–4:19)
Pakailag kamo maipa'ka' sa pakikalamo' moyo sa saya tan saya (5:1-11)
Patanid nan nanurat (5:12-14)
1
Si'ko si Pedro* Marcos 3:16. a Apostol* Say katarusan nan sarita' a Apostol ket mabasa sa Glusaryo. na ni Jesu-Cristo.
 
Surat koyayti komoyo nin pinili' nan tutawo nan Dios a nataboy nin nako nin niikap sa ambo' moyon lugar nin diri itaw sa prubinsya ran Romano a Ponto, Galacia, Capadocia, Asia tan Bitinia. Si Dios nin Ama, pinili' nakamoyna nin gindat para sa gagara na a gaw'en nakamo nin si Ispirito na, nin naipurok a ua'nak nan Dios. Pinili' nakamo anaod ta pigaw nin tumulok kamo kona ni Jesu-Cristo tan, ta pigaw nin maringgasan kamon daya'* Mabasa et a maipa'ka' sa sayti sa Exodo 24:1-8; Hebreo 9:18-21. Winarsikan saray Israelita nin daya' ran baka ta pigaw nin mapa'get a tukiden ray nikitaratwan ra konan Dios. Man'ibarita' na ni Pedro a say daya' na ni Jesus a nipangiyariglo na konan Dios konran tutawo na. na ni Jesu-Cristo ta pigaw nin maikana' kamo konan Dios.
Sapa kumon ta si Dios ket lalo na et nin ipa'kit a bindisyon na komoyo tan lalo nan pabistawen a kapapa'sar moyo.
Makapaka'ngap a Pangingisalba na ni Jesus kontamo
Raywen tamoya a Dios a syay Dios tan Ama nan Uunuren tamon si Jesu-Cristo! Wanin ta sabtan inganga'do na a, nangibwat sa nipamasubli' nan mabyay kona ni Jesu-Cristo, ginwa' nan pa'sar naiyanak atamo sa byay a iti kona. Ket sigurado a pangingilalo tamo sa sitin byay. Nigagara na anamaet nin ibi li' kontamoytaw say niyator naynadtaw sa langit nin para kontamo. Sayti, kasa nin pagkurangan, kai nin masida' tan kai nin manguman. Niyator nayti nin Dios para komoyon man'iyawa' nin pakayadi' na bana' sa pagmamatalek moyo kona ni Cristo. Man'iyawa' nakamo ta pigaw nin kirama' kamo li' sa bungan pangingisalba na a nisadya' nayna tan ipadar nayna li' no anggawan anan panaon.
Ket, rumiriket kamon maong! Wanin anaod mataman no magwa' a mangirangep kamo yapo' nin nagsikabarang nin dya'dya' sa anted nin panaon. Matkap a wanin ta pigaw nin mapalaway nin ma'kit a tutuo a pagmamatalek moyo. Mas mabli a pagmamatalek moyo dyan say balitok a, mataman no ipadalan sa apoy ta pigaw nin ma'kit no puro, kai et lamang nin magnayon. Ket no ma'kit nin tutuo a pagmamatalek moyo, raywen, ita'gay tan pagalangan nakamo li' nin Dios no maipadar yayna si Jesu-Cristo. Abirno nin kai moya et gapo nin na'kit, kawa'nan moya. Mampagmatalek kamo kona mataman no kai moya nin mangka'kit sawanin ket pinasyan ririket moyo. Saytin ririket, kasa gapo nin kapada tan kasan sarita' nin makaibalikas no pa'no. Wanin a ririket moyo bana' ta man-ga'muran moyoyna a bunga nin pagmamatalek moyo a say pakaisalba moyo.
10 Say maipa'ka' sa sain, inusisa' raynan inusisa' tan inadal raynan inadal nin saray prupita nan Dios. Nipadles rayna sin saytaw et a maipa'ka' sa sain nin paka'kitan nin kamaungan nan Dios komoyo. 11 Bale', sin nipadles na konra nin si Ispirito na nin sya a Cristo nin mampag'uray konra, a maipa'ka' sa pakapadya'dya' na tan say sangkaandaan nin mangyadi' a sumunor sa sain, rinabay ran matandaan no ka'no tan no ani a mangyadi' li' no rumate' ti nin pangingisalba na. 12 Nipatarusan nan Dios konra a saytaw say man'ipatandaan ra ket ambo' nin para sa kaabigan ra no kai para sa kaabigan moyo sawanin. O', ta say nipatanda' ran prupita, sain a lamang a nibarita' ran saray nangipatanda' konan Mabistan Patanda' komoyo mangibwat sa pakayadi' na nin Ispirito nan Dios nin nibaki' na nangibwat sa langit. Mataman nin saray uanghil, masulit ran apes anamaet nin matarusan a maipa'ka' sa saytin pangingisalba na.
Mag'in Kamon A'nak nin Maringgas a Kabibyay
13 Bana' anaod sa saytin makapaka'ngap nin pangingisalba nan Dios komoyo, ikwa moyo lawas sa kaisipan moyoytaw say mabibista nin mantaga'nan moyon ibi na li' nin Dios komoyo no sumubli' yayna si Jesu-Cristo. Matkap nin naisadya' moyoynay kaisipan moyo nin mangwa' nin kusto tan mangkadangkaan moyoynay sarba nin kimey moyo.
14 Ket bana' ta matulok kamo nin a'nak nan Dios, andi' moyo nin aburuyan a lalaman moyon diri nin maguyugoy et nin gindat a nikatawo moyo sin kai kamo et nin napalawayan nin katutu'wan a nangibwat konan Dios. 15 Ana edet, kapada nan si nangayab komoyo a maringgas ya nin naiduma, wanin anamaet, mag'in kamon maringgas sa sarban gawa'-gawa' moyo. 16 Wanin ta main ti nin naisurat a wanan Dios, “Mipasantos kamo ta si'ko, masantos ako.”* Levitico 11:44-45; 19:2; 20:7.
17 Si Dios, mantawagen moyan Ama moyo, wanin man, sarba tamon tutawo ket sintinsyawan natamo lamang, dipindi sa ginwa-ginwa' nin barang saya, a kai ya nin mamaburito. Ket, leg'an a mangkipagtuloy kamodti et sa luta', unuren moya sa pigagawa' moyo. 18 Wanin ta simbot nakamo sa kasan piku'kaan nin kabibyay a naimatawan moyo konran pupuon moyo. O', tanda' moyo a say nipambot na komoyo ket ambo' tamo' nin basta-basta nin say mag'in nin kasan kakanaan bilang sa pirak o balitok, 19 no kai edet, say mabli nin daya' na ni Cristo. Nibi nay byay na sin pinati yan bilang sayay uybon nin karniro a kasa gapo nin sama' o dipikto a nida'ton konan Dios. 20 Adapen et nin si Dios ket pinarsa naya a mundo, nitalaga nayayna si Cristo nin mambot konran tutawo, bale' sawanin tana tamo' sa masusuyot nin panaon ket nipadar ya para sa kaabigan moyo, 21 si'kamon mampagmatalek konan Dios bana' kona ni Cristo. Si Dios a namasubli' nin mabyay kona ni Cristo tan nangipata'gay kona ta pigaw nin syan diri nin si Dios a mampagmatalkan tan mampilalwan moyo.
Si'kamo a Tutawo nan Dios
22 Naparinggas anay byay moyo sin tinmulok kamo sa katutu'wan nin nangibwat konan Dios ket, main ana nin tutuo nin pangangawa'nan moyo konran bubsat moyo sa pammemper. Ket anaod, ituluy-tuloy moyoy ma'mot nin pikawa'nanan nin masibulot a kapusuan moyo. 23 Wanin ta pa'sar moyoy naiyanak anamanaet nin main anan naiduman byay. Kai in nin nangibwat sa tawo nin mati no kai konan Dios a kai gapo nin mati. Nagkamain kamon sitin byay yupa' sa mamin byay nin makapangyayadi' tan kai gapo nin manguman anggan-angga nin minsahi a nangibwat konan Dios. 24 Wanin a mabasa sa Masanton Kasuratan,
“Say sarba nin tawo, kapada a rabot,
say kaugutan makri'
tan say pakairaywan ra, kapada a burak,
say kaugutan mapaso.
25 Bale' say ibarita' na nin Dios,
kai gapo nin manguman anggan-angga.”* Isaias 40:6-8.
Ket siti nin man'irgwen a say nibarita' nan Dios, syaytaw si Mabistan Patanda' nin nipatanda' komoyo.

*1:1 Marcos 3:16.

*1:1 Say katarusan nan sarita' a Apostol ket mabasa sa Glusaryo.

*1:2 Mabasa et a maipa'ka' sa sayti sa Exodo 24:1-8; Hebreo 9:18-21. Winarsikan saray Israelita nin daya' ran baka ta pigaw nin mapa'get a tukiden ray nikitaratwan ra konan Dios. Man'ibarita' na ni Pedro a say daya' na ni Jesus a nipangiyariglo na konan Dios konran tutawo na.

*1:16 Levitico 11:44-45; 19:2; 20:7.

*1:25 Isaias 40:6-8.