5
Si'kamon mumayaman, reng'en moyoyti. Umakis tan mangabet-abet kamon magbabawi' bana' ta rumate' li' a grabin idap komoyo mangibwat konan Dios. Naumok tan kasan kakanaan anan kukayamanan moyo; say suseket moyo naet'et raynan insikto; namapas tan tinmaey anay balitok tan pirak moyo nin man'isiblet moyo, ket say taey a mismon mangipa'kit nin kaaguman moyo. Bara'mon apoy nin mangpos li' nin laman moyo a kayamanan nin dininep moyo, sa manrumate' anan awron panunusa nan Dios. Iti a upa' ran tawon sinaor moyon kai moyo nin binayadan a pagal ran nagtrabaho sa gagawa' moyo. Reng'en moyoy ay'ay ra. Narnge' nan Uunuren nin Mampag'uray sa Sarba a ay'ay ra. Nagkabyay kamodti sa babon luta' sa pipariga tan pammapda' sa kaririktan nan lalaman. Bale' bara'mon ayep a patyen, mampipataba' kamo sa pannunor sa karabayan moyo para sa awron pangungukom nan Dios. Sinintinsyawan tan nipapati moyo sara et a matunong abirno nin kai rakamo nin linabanan.
Say Bibilin Para sa Maanos a Pangingitpel nin Pakapaidap
Kanya' anaod, kapadan mammemper, nin pakaanos kamo edet anggan rumate' yay Catawan. Arigen moyay mangmumulan siiilalon mantuma'gan sa yatab sa luta' na a mabli kona. Maanos yan mantuma'gan sa irarate' nan u'nan rapeg a mamarsik sa bini' tan sa suyot a rapeg a mamno' nin rinakay. Kanya' nin pakaanos kamo anamaet. Pa'geten moyoy pammemper moyo tan paksawen moyoy nakem moyo ta say irarate' nan Catawan adani ana. Bubsat, andi' kamo mipa'leman nin sakit nin nakem ta pigaw nin kai nakamo ukumen nin Mangngukom a si Dios a lamang ta rumate' yayna.
10 Bilang pangarigan sa pangingirangep tan sa kaaanos moyo, kiten moyo saray nangilalaman konan Dios a nangiparate' nin sarita' na. 11 Wantamon makarma' saray makaagwanta anggan kala'pusan ta bindisyunan nasaran Dios. Alimbawa' si narnge' moyoynan say nasari' na ni Job. Na'kit moyon nirangep nay abaw a dya'dya' ket tinulungan naya anamaet nin Dios. Saytin ginwa' nan Dios, mangipa'kit a mapainganga'do tan mapangawa'nan ya nin tuloy sa tutawo na.* Mabasa et a maipa'ka' sa sayti sa Job 2:10; 42:10.
12 Bale', bubsat, si matkap tuloy nin gaw'en moyo ket si andi' kamo nin sumamba sa ngaran nin animan sa langit o sa luta', o animan et ta pigaw nin kai kamo nin umadap sa paninintinsya nan Dios. Say ubat moyo, “O'” tamo' no say rabay moyon irgwen ket o' o “Kai” tamo' no say rabay moyon irgwen ket kai.
13 No main komoyo a mangkagulo a kaisipan na, matkap yan dumasal konan Dios. No main komoyoy mariga, matkap yan magkanta nin pangrarayo.
14 No main komoyo a main nin masakit, matkap nin ipakayaban nasaray pangulo sa dupong moyon mammemper. Ket idasalan raya tan amrisan rayan ladak* Marcos 6:13; Lucas 10:34. sa pakayadi' a nibi nan Catawan konra. 15 Say dasal ran saray main nin pagmamatalek konan Dios, mamaanda' konan main nin masakit tan si Catawan ket parigsawen naya, tan no say kasalanan nay namagmasakit kona, sayti ket mapirduna ana. 16 Kanya' nin akuen moyo sa saya tan saya a kasalanan moyo, tan idasalan moyoy saya tan saya konan Dios ta pigaw nin mapaanda' kamo. Makapaka'ngap a magwa' nin kadadasal nan tawon matunong.
17 Bilang si Elias, kapada tamoya anamaet nin tawo bale' sin masuet nan nidasal a kasan rapeg, ket sa luob nin tuloy taon tan a'nem a bulan, kasa gapo nin rapeg. 18 Anamanaet dinmasal yan dinawat nan rumapeg, ket pinarapeg na nin Dios tan tinmubo' a rabot tan mumula.* Mabasa et a maipa'ka' sa sayti sa 1 Uadi' 17:1; 18:1,42-45.
19-20 Bubsat, panemtemen moyoyti. Magwa' a maisyay ya wadi' a saya komoyo sa katutu'wan. Maipatunong naya anamaet bale' nin saya komoyo. Si makapangayat konan siti nin nagkasalanan a gurutan nayna a pagkakasalanan na, ket ipal'is naya* ipal'is naya- O:ipal'is nay lalaman nan diri. yupa' sa nipamatunong na, sa patitin dusa nan Dios kona. Gawa' na et nin sitin nangipatunong a panglilingwan nayna nin Dios sa abaw nin kasalanan.* Mabasa et a maipa'ka' sa sayti sa Ezekiel 3:18-21.

*5:11 Mabasa et a maipa'ka' sa sayti sa Job 2:10; 42:10.

*5:14 Marcos 6:13; Lucas 10:34.

*5:18 Mabasa et a maipa'ka' sa sayti sa 1 Uadi' 17:1; 18:1,42-45.

*5:19-20 ipal'is naya- O:ipal'is nay lalaman nan diri.

*5:19-20 Mabasa et a maipa'ka' sa sayti sa Ezekiel 3:18-21.