^
1 Juan
Tistigusan na ni Juan a Maipa'ka' konan si Syay Puon nin Byay
Matkap nin Malinis a Kabibyay nan Sayay Tutuon Anak nan Dios
Maalilbi' ya sa Gawa'-gawa' na a Sayay Tutuon Anak nan Dios
Paksawen na ni Juan a Nakem ran Mammemper
Si Kuntra Kona ni Cristo
Si Ispirito nan Dios a Mangyakay nin Katutu'wan
Dumaer kamon Kikalamo' kona ni Cristo
Tumarig'en atamo nin Gumurot sa Kadukaan
Matkap nin Kawa'nanen Tamo a Saya tan Saya
Say Katutulok Pagsenen a Nakem tamo sa Adapan nan Dios
Matkap tamon Subuken a Sarban Akay
Kinawa'nan natamon Dios Ket Mikawa'nanan atamo anamaet
Madaeg nin Pagmamatalek konan Cristo a say Kuntra konan Dios
Pinatutu'wan nan Dios a si Mampagmatalkan tamo ket Anak naya
Say Paninigurado nin Naikon anay Byay a iti konan Dios