Si Biblia 1 Juan 4
4
Matkap tamon Subuken a Sarban Akay
Kukawa'nan ko, andi' kamon tampor nin mamper konran mangibarita' a say akay ra ket nangibwat konan Ispirito nan Dios. No kai edet usisaen moyon maong no say man'ibarita' ra ket peteg a nangibwat konan Dios. Wanin bana' ta abaw sarayna sawanin iti sa mundo a mampibula'-bula' nin man'ibarita' ra a prupita nasaran Dios. Si pangipurukan moyo a say man'ibarita' ra ket nangibwat konan Ispirito nan Dios ket siti:
Alilbien ra a si Jesu-Cristo ket nag'in ya nin tawo.
Bale' no kai ra nin alilbien a si Jesus ket sya a Cristo nin nag'in nin tawo, ambo' nin si Ispirito nan Dios a iti konra no kai edet, si nangibwat konan si kuntra kona ni Cristo. Narnge-narnge' moyoyna a main li' nin rumate' nin kuntra kona ni Cristo ket ibarita' ko komoyo a iti ana sawanin.
Bale' si'kamon kawa-kawa'nan ko, ikon nakamon Dios. O' a ta nadaeg moyo sarayna in saray mampangyakay nin bula'-bula' bana' ta si Ispirito nan Dios nin iti komoyo ket mas makapangyayadi' ya dyan si kuntra kona ni Cristo nin mampag'uray konran ka'bawan nin tawodti sa mundo. Sarain anamaet saray mampangyakay nin bula'-bula', say ibwatan ran sarayti ket iti tamo' sa mundo. Ket, say iti sa mundo a pamatukduan ra nin man'iyakay ra ket, saray tutawon kapada radti sa mundo, mangrenge' sara konra. Bale' si'kamin apostoles, ikon nakami anaod nin Dios. Kanya' nin si si'numan a katanda' nayay Dios ket mangrenge' ya sa iyakay mi. Bale' saray ambo' nan ikon nin Dios, andi' sara nin rumnge'. Mangibwat sa sayti, maipurok tamo saray mampag'urayan nan Ispirito nan Dios a syay ibwatan nin katutu'wan tan no si'no sara a mampag'urayan na ni Satanas a syay ibwatan nin kabulaan.
Kinawa'nan natamon Dios Ket Mikawa'nanan atamo anamaet
Kukawa'nan ko, matkap a kawa'nanen tamo a saya tan saya bana' ta say pangangawa'nan ket nangibwat konan Dios. Ket si saya nin mampangawa'nan nin kalalamo' na, saya yaynan anak nan Dios tan katanda' naya a Dios. Si saya anamaet nin kai nin mampangawa'nan, kai naya gapo nin katanda' a Dios. Wanin, bana' ta say pigagawa' nan Dios ket si pirmi ya nin mangawa'nan. Ket wanti na e nin nipa'kit nin Dios a pangangawa'nan na kontamo: Nibaki' nayadti sa luta' a kapagkapag nin Anak na ta pigaw nin yupa' kona, ket magkamain atamo nin byay a iti konan Dios. 10 Kanya' nin sawanin, na'kit tamoyna no pa'no a peteg nin pangangawa'nan. Siti ket ambo' nin no pa'no tamoya nin kinawa'nan a Dios, no kai edet, no pa'no natamo nin kinawa'nan nin Dios ket nibaki' nayadti a Anak na ta pigaw nin syay dusawen nin dusa nin kasalanan tamo ta pigaw nin sayti ket mapirduna.
11 Kukawa'nan ko, bana' ta wanin ana a pangangawa'nan nan Dios kontamo, matkap anamaet a kawa'nanen tamo a saya tan saya. 12 Tutuo a kasa et gapo nin tawon naka'kit ana konan Dios, bale' no kawa'nan tamo a saya tan saya, iti yay Dios kontamo ket, say pangangawa'nan nan Dios, mag'in ma'kit nin tuloy kontamo.
13 Say pakatandaan tamo a mangkikalamo' atamo konan Dios tan mangkikalamo' ya kontamo a Dios, ket si Ispirito na a nibaki' nayan miikap kontamo. 14 Ket si'kami, na'kit miya anaod si Jesus kanya' nin matistigusan mi a si Dios, nibaki' nayadti sa luta' a Anak na a si Jesus ta pigaw nin isalba nasaray tutawo. 15 Sawanin, si sayay mangalilbi' a si Jesus ket Anak naya nin Dios, siti, mangkikalamo' ya konan Dios tan si Dios mampisyon ya kona. 16 Kanya' nin si'tamo nin mampangalilbi' kona ni Jesus, nasari' tamoyna a pangangawa'nan nan Dios tan mampagmatalek atamo sa pangangawa'nan na kontamo.
Say pigagawa' nan Dios ket si pirmi nin mangawa'nan. Kanya' nin si tawo nin lawas nin mampangawa'nan konan Dios tan konran kalalamo' na, siti nin tawo mangkikalamo' ya konan Dios tan si Dios mampisyon ya anamaet kona. 17 Ket ta wanin a kabibyay tamo, mapasibulot a pangangawa'nan tamo, ket kasa li' nin sukat nin ikali'mo tamo no marate' a Awron Manintinsya yay Dios konran tutawo. Wanin tamo ta mapasibulot ana a pangangawa'nan tamodti sawanin kapadan sibulot nin pangangawa'nan na ni Cristo. 18 No main nin pangangawa'nan, kai magwa' nin mailawok a li'mo bana' ta say pangangawa'nan a peteg, galten a li'mo. Say peteg a ikali'mo ran tutawo ket say pakadusa kanya' nin no ikali'mo tamo et a pakadusa, mapalaway a say pangangawa'nan tamo ket main et nin pagkurangan.
19 Si Dios, kinawa'nan natamoyna yapo' nin nu'na, kanya' nin si'tamo, kawa'nan tamoyay Dios tan saray kalalamo' tamo. 20 Sawanin, no si sayay tawo ket ibarita' na a kawa'nan naya a Dios bale' mampangwa' yan kuntra konran kalalamo' na, mabula' ya. Wanin ta no si kalamo' nan mangka'kit na ket kai naya nin maado', pa'no naya kadi' nin maado' a Dios a kai na nin ma'kit? 21 Siti anaod e a nigan-gan nan Dios kontamo: Si mampangawa'nan konan Dios matkap anamaet a kawa'nanen nasara a kalalamo' na.