3
Tumarig'en atamo nin Gumurot sa Kadukaan
Panemtemen moyo no pa'no natamo nin kawa'nan nin maong nin Dios a Ama tamo. Wanin natamo nin kawa'nan ket man'ikwinta natamo nin a'nak na! O', peteg anaod a a'nak natamo! Bale' saray tutawo nin say mangkapagawan ra ket say maipa'ka' iti sa mundo, kai ratamo nin maalilbi' nin a'nak nan Dios bana' ta kai raya anaod nin katanda' a Dios. Kukawa'nan ko, a'nak natamoyna nin Dios sawanin sa kapresan, bale' kai tamo et nin peteg nin mataros a pag'inan tamo li' sa adapen. Wanin man, tanda' tamoyna a no sumubli' ya li' si Cristo, ma'kit tamoyna li' a peteg a kapapa'sar na, ket mag'in atamo nin bilang kona. Kanya' nin si sayay mampangilalo sa sain, tumarig'en ya nin gumurot sa kadukaan ta pigaw nin maringgas ya lawas a kapada naya si Cristo a malinis ya.
Si sayay mampagkasalanan, mangkumuntra ya konan Dios, ta say kasalanan, syay kakukuntra konan Dios. Tanda' moyoyna a nako yadti sa luta' si Cristo ta pigaw nin galten na a kukasalanan, tan tanda' moyo a kasa gapo nin animan nin kadukaan nin main kona. Ket bana' ta wanin, si si'numan a dumaer yan kikalamo' kona ni Cristo, kai nayna nin ituloy a pagkakasalanan na. Bale' si si'numan nin mantumuloy nin magkasalanan, kai na et nin na'kit a kinasi'no na ni Cristo, ni kai naya nin katanda'.
Kawa-kawa'nan kon a'nak ko, pakatalad kamo a kai kamo maibarang nin si'numan maipa'ka' sa sayti. Si sayay mampangwa' nin no ani a mapteg sa pangingikit nan Dios, sya, matunong ya a bilang si Cristo nin matunong. Bale' si saya nin man'ituluy-tuloy nay magkasalanan, sya, mampag'urayan nayan Dimunyo. Tanda' tamo nin wanin bana' ta si Dimunyo, mampagkasalanan yayna nangibwat et sin tarana'. Ket si gagara anaod a nako yadti sa luta' a Anak nan Dios ket ta pigaw nin sidaen nay gawa'-gawa' nan Dimunyo.
Kanya' nin si sayay tutuon anak nan Dios, kai ya nin tumuloy nin magkasalanan bana' ta say pinanakem na nin Dios a iti kona. Bana' anaod ta si ibwatan na ket si Dios, kai magwa' a tumuloy ya nin magkasalanan. 10 Sawanin, maipurok tamo no si'no saray a'nak nan Dios tan no si'no saray a'nak nan Dimunyo, ta si sayay mampangwa' nin ambo' nin mapteg, sya, ambo' naya nin anak nin Dios. Wanin ya anamaet a saya nin kai nin mampangawa'nan nin kalalamo' na.
Matkap nin Kawa'nanen Tamo a Saya tan Saya
11 Wanin ta si akay a matkap a kawa'nanen tamo a barang saya nin kalalamo' tamo, ket, niyakay yayna kontamo nangibwat et sin tinmarana' kamon mamper. 12 Matkap a ambo' atamo nin bilang kona ni Cain, ta sya, mampag'urayan naya nin si sya a Kadukaan, ket pinati naya a ari na. Anaod, bana' ta duka' a pigagawa' na ni Cain, kuntra sa pigagawa' nan ari na a sayti ket matunong, kanya' nin pinati naya. 13 Anaod, bubsat, andi' kamo nin maka'ngap a saray kuntra konan Dios ket kuntrawen rakamo anamaet.
14 Wanin man, si'tamo, tanda' tamo a kai atamoyna nin naisyay konan Dios a bilang sin saytaw, no kai edet, main anan byay tamo nin iti kona. Tanda' tamo nin wanti bana' ta mangkawa'nanen tamo saray bubsat tamon mammemper. Si saya nin kai mampangawa'nan sa kapada na, pa'sar na a nati ta naisyay ya konan Dios. 15 Wanin ta si sayay mampangura' nin kapada na, bilang yaynan lamang nin mampangmati nin kapada nan tawo tan mapalaway a si sayay mangmamati, kasa kona a anggan-angga nin byay a iti konan Dios. 16 Maadal tamoynan peteg no pa'no a mangawa'nan yupa' konan siti e: Si Jesu-Cristo, masibulot a nakem na nin nibi na a byay na para kontamo. Kanya' nin si'tamo anamaet, matkap a sisasadya' atamo nin tumulong konran kalalamo' tamo mataman nin sayti ket pakamatyan tamo. 17 Sawanin anaod, no main nin saya kontamo a main nin magwa' nan itulong a mangka'kit nan mampagkurang ya sa byay a sayay busat bale' kai nayayti nin tulungan, ipa'kit nin mapalaway nin sayti a kasa kona a pangangawa'nan a mangibwat konan Dios! 18 Kanya' nin, man'aduen kon a'nak, matkap a say pangangawa'nan tamo konran kalalamo' tamo ket ambo' nin angga tamo' sa irgo, no kai edet, matkap nin peteg tan matkap a ma'kit sa gawa' tamo.
Say Katutulok Pagsenen a Nakem tamo sa Adapan nan Dios
19-20 No wanin a pangangawa'nan tamo sa saya tan saya, matandaan tamon peteg a si puon tamo ket si sya a katutu'wan. Ket mataman no say kunsinsya tamo ket gulwen atamo, mapagsen tamon lamang a nakem tamo sa adapan nan Dios. Wanin bana' ta katanda' natamoyna nin maong nin Dios, nin mas et dyan say sain nin kunsinsya tamo ket katanda' atamo, ta peteg a matukod na nin Dios a sarba. 21 Ket, kukawa'nan ko, bana' ta malinis a kunsinsya tamo, kasan ikali'mo tamon kumadani konan Dios 22 tan animan a dawaten tamo kona, ibi nayna bana' ta mantumulok atamo sa nigan-gan na tan man-gaw'en tamo no ani a makapaririket kona.
23 Ket anaod siti a nigan-gan na kontamo:
Matkap a pagmatalkan tan alilbien tamoya a Anak na a si Jesu-Cristo tan matkap a kawa'nanen tamo a saya tan saya, a sitin lamang a nigan-gan na kontamo ni Jesu-Cristo.
24 Anaod si saya nin mantumulok sa nigan-gan nan Dios, mangkikalamo' ya konan Dios, tan si Dios mampisyon yaynamaet kona. Tanda' tamo nin si Dios mampisyon ya kontamo bana' konan Ispirito na nin nibaki' na kontamo.