Tii Pwicîri: Âmu Aamwari naa na cî Filipi 0
^
Filipi
Ipwabwàcu
É pwaolé tà Pwiduée wà Paulo
É pipâra pâ ê Picémara Wâdé
Wâro kà Paulo ba kà Kériso
Aupitûâri kà Paulo tà tàpé Filipi
Guwà tà cimwü
Guwà pitêrewà
Guwà ipwacèwii Iésu na é ipakîriê
Guwà îricò naa na bàutê
Wà Paulo âna é cùru pâ Timotéo ma Épafrodite
Tòpi bwàti Épafrodite
Âjimuru âna na jè tâmogòori Kériso
Ipwacôoco tèpa wakè ba èpà
Ticèmuru naa goo wakè kôo béaa
Jè tà paé na pai itàtà kâjè!
Guwà ipwacèwiio
Pàra autûâri kà Paulo
Guwà nye tà taaci ipwàdée
Tâa goo pâ pwina wâdé
É pitu tâjè Kériso na diri pâ muru
Olé tàwà goro bépitu
Ée mwa naa tàwà pwina tiàu
Ipicijii