Tii Pwicîri: Âmu Aamwari naa na cî Filipi 4
4
Pàra autûâri kà Paulo
1 Tésalonika 2.19–20Tèpa âji pwâranümoo, po dau nümoo na go côowà côwâ. Ba go ipwàdée goowà, ba guwà tèpa pwâra wakè kôo. Â go ilari jiiwà pâ, guwà tà mwü naa goo Pwi Ukai.
Wâgàu, co du èpo, Évodie ma Syntique, go ilari jiiu ba gòo, pâ, gàu pitêreu, ma gàu caapwi naa goo Pwi Ukai!
Luka 10.20Â wâdé na gà pitu tàru, co pwi âji bére wakè kôo* Pwi âji bére wakè kôo—Wà Paulo, âna é patùra pwi jè bée goro wakè, êco na câé caa ina nee.. Ba dau gòo ê pai wakè kâbà ma wàilu, ba na é bwiari pâ ê *Picémara Wâdé—wakè na bà pwa, ma wà Clément, ma wà pàra tàpé. Ê neerà, âna nye wii, naa na Tii goro wâro, kà Pwiduée Tii goro wâro, kà Pwiduée—Côo note goo Auinapàpari 3.5..
Guwà nye tà taaci ipwàdée
Guwà nye tà taaci ipwàdée, ma guwà nye tà tâa goo wà Pwi Ukai. Üu, go nye ina mwara pâ: Wâdé na guwà nye tà taaci ipwàdée!
Hébéru 10.25; Jacques 5.8–9Â guwà moo, naa goro diri pâ âboro. Ba ée jèe wâjué côwâ wà Pwi Ukai. Mataio 6.25–34; Kolosé 4.2Guwà cibwaa géaa naa goro pâ muru, â guwà pwapwicîri tà Pwiduée, ma ilari jiié cè muru na tiàu jiiwà. Â guwà ciburà pwaolé têe. Ésaïe 26.3; Ioane 14.27; Kolosé 3.15Â ê pinaanapô, me gée jaa Pwiduée, âna ée mwa wéaari ê pwâranümawà ma auniimiri kàwà, na tâa goo Kériso Iésu. Â ê pinaanapô bèepwiri, âna é dau wénari awé ê pai tâmogòori kâjè, tèpa âboro.
Tâa goo pâ pwina wâdé
Go tubanabwé ê auniimiri kôo naani, co tèpa cèikî béeò: Wâdé na guwà tà tâa goo ê pâ pwini:
Pâ pwina wâdé;
Pâ pwina âjupâra;
Pâ pwina pwényuâa;
Pâ pwina muugère;
Pâ pwina tâbawêe;
Pâ pwina jè ipapwicîri ma câdiri;
Pâ pwina pwéelaa, ma *tàrù na ara Pwiduée.
 
Roma 16.20Â guwà pwacèwiio, naa goro diri ê pâ muru. Üu, guwà pwa ê muru, na guwà picòo jiio; na guwà tòpi jiio; na guwà têre jiio; na guwà côo na go pwa. Â wà Pwiduée, na é naa ê pinaanapô, âna ée mwa wâjaawà.
É pitu tâjè Kériso na diri pâ muru
10 Dau maina pwâranümawà gooò. Êco na, tiagoo nabàni, âna càcaa wâru pâ pàara, na guwà paari ê pimeaari kàwà, ba kôo. Â nabàni, âna go dau ipwàdée, naa goo Pwi Ukai. Ba pâri ma guwà naa tôo [ê âraimeai, gée na âji pwâranümawà].
11 Câgo caa ina tàwà pâ, nye tiàu jiio cè jè muru. Ba go jèe nye tâmogòori wâro, goro pwina tâa tôo. 12 Ba go nye tòpi ê pwina tèepaa mariô, na diri pâ ére, ma na diri ê pâ pàara. Â go tâmogòori wâro—wiàna wâru tôo, é, wiàna ticè tôo; â wiàna go pwàro, é, wiàna go copwa. 13  2 Korénito 12.10Cau pâriô diri pâ pwi bèepwiri, gée goo Kériso, na é pagòo-o.
Olé tàwà goro bépitu
14-15  2 Korénito 11.9Êco na nye dau wâdé tôo, ê pwina guwà pwa, goro pimeaari kàwà, co tèpa âji béeò, tàpé Filipi. Ba guwà pitu tôo, naa na pai tâa na aré kôo.
Guwà niimiri ê pai wâro kôo, na ia go pâra, gée na province Macédoine, ba na go inapàpari ê Picémara Wâdé, naa jaawà. Na pwi pàara-bà, âna nye ticè, gée goo tèpa pàra wâra pwapwicîri, na rà niimiri pâ, na rà pitu tôo, goro mwani. Nye wâguwà co. 16 Â na ia [go pâra jiiwà] â go tâa na ville Tésalonika, â wâru ê pai panuâ me tôo ê pâ âraimeai kàwà.
17 Wiàna go ina tàwà diri pâ pwiibà, âna câgo caa imudàra côwâ ê pimeaari kàwà. Êco na go nye tâmogòori pâ, wiàna guwà naa, â guwà o nye tòpi ê pumee. Â nümoo na é *pwényunyuâariwà wà Pwiduée. 18 Ba ê âraimeai kàwà tôo, âna pwacèwii ê *ârapwaailò tà Pwiduée, na nye dau wâdé têe.
Napwa naa goo ê pwina guwà naa tôo, na é naigé mee Épafrodite, âna go nye tòpi naa na ipwàdée. [Â go pwaolé tàwà ni.] Ba nye cau tâa tôo ê pwina nümoo goo. Üu, jèe dau wâru tôo, â jèe dau wéna!
Ée mwa naa tàwà pwina tiàu
19 Wâguwà, âna ée mwa pwényunyuâariwà wà Pwiduée goo pâ wâdé kêe, na dau wâru, ma muugère. Â ée mwa naa tàwà diri cè pwina tiàu jiiwà, na é pinaigé mee Kériso Iésu. 20 Wâdé na jè pwamaina Pwiduée Caa, dàra gòiri awé! Amen! Wâdé na wàra!
Ipicijii
21 Guwà cau pwabwàcu, târa diri tèpa cèikî [na rà wâjaawà]—wà diri tèpa âboro kà Pwiduée, gée goo wà Kériso Iésu. Â wà mwara tèpa cèikî béeò, na rà gére wâni, âna rà pwabwàcu tàwà. 22 Rà ina mwara bwàcu kàwà wà tèpa cèikî, na rà wakè na pwârawâ kà pwi ukai kà tèpa *Roma, ma wà mwara pàra tèpa cèikî.
23 Wâdé na é pwényunyuâariwà diri, wà Pwi Ukai Iésu Kériso, goro ê *pimeaari imudi kêe.
Cidòri nyuâawà!

4:1 1 Tésalonika 2.19–20

4:3 Luka 10.20

*4:3 Pwi âji bére wakè kôo—Wà Paulo, âna é patùra pwi jè bée goro wakè, êco na câé caa ina nee.

4:3 Tii goro wâro, kà Pwiduée—Côo note goo Auinapàpari 3.5.

4:5 Hébéru 10.25; Jacques 5.8–9

4:6 Mataio 6.25–34; Kolosé 4.2

4:7 Ésaïe 26.3; Ioane 14.27; Kolosé 3.15

4:9 Roma 16.20

4:13 2 Korénito 12.10

4:14-15 2 Korénito 11.9