2
Guwà pitêrewà
Ê wâro kàwà naa goo Kériso, âna é pagòowà. Â ê pimeaari kêe, âna é patàmarù ê pwâranümawà. Â ê Nyuâaê Pwicîri, âna é naanaimariwà ma wàé. Â guwà pimeaariwà, gée na âji pwâranümawà. Â wiàna wàrapwiri, â go tacoo goowà pâ, na guwà pitêrewà. Wâdé na caapwi pimeaari kàwà, ma caapwi pwâranümawà, ma caapwi auniimiri kàwà. Â, na guwà wàrapwiri, â o dau maina ipwàdée kôo.
Galatia 5.26Guwà cibwaa wakè ma guwà pipaariwà. Â guwà ipakîriwà, ma ipwamaina pàra tàpé. Â guwà cibwaa niimiri pâ, dau pwamuru naa goowà jiirà. 1 Korénito 10.24Guwà cibwaa piniimiriwà co, â guwà mudàra cè pwina wâdé, ba kà pàra tàpé.
Guwà ipwacèwii Iésu na é ipakîriê
Wâdé na guwà ipwacèwii wà Kériso Iésu, naa na aunünüma kàwà, ma càrawà. Ba:
 
Ioane 1.1–2, 17.5Ru caapwi wàilu ma Pwiduée,
naa na diri ê pâ ére.
 câé caa picipa
ma wéaari pai maina kêe.
Ioane 1.14; 2 Korénito 8.9É panuâ autâa kêe.
É panuâ diri kaa.
É pâ nau pwi âboro kîri.
É pa naiiri âboro.
Hébéru 5.8, 12.2É ipakîriê.
É pitêre dà Pwiduée,
tiagoro pai bà,
pai bà naa goro *satauro,
[pwacèwii teepâ,
kà tèpa âboro diri].
 
Ésaïe 45.23; Apostolo 2.33; Éféso 1.20–21; Hébéru 1.3–4Â wà Pwiduée,
âna é pinaaê too.
É naa têe neere âboro,
na dau maina awé.
10  Roma 14.11Ba na, naa na nee Iésu,
âna rà tùu jùrurà, na araé
diri pâ pwina
wânidò *napwéretòotù,
ma wâni gòropuu,
tianiboo na autâa kà tèpa bà* Autâa kà tèpa bà—Rà niimiri, wà tèpa Juif pâ, pwa autâa kà tèpa bà, na aranara ê gòropuu..
11  Roma 10.9Â rà o cau tomara too pâ:
Wà Iésu Kériso,
âna é Pwi Ukai!
Ba na, pai pwamaina
Pwiduée Caa.
Nabwé!
Guwà îricò naa na bàutê
12 Ûna go bwaa tâa jaawà, co tèpa âji béeò, â guwà pitêre dòo. Â wâdé na guwà nye tà ciburà pitêre dòo, nabàni na tiàuo jaawà. Guwà dau papwicîri Pwiduée, â guwà piênawéna kêe na diri pâ muru, na guwà piwakè naima, ba na tâbawêe ê wâro kàwà Wâro kàwà—Grec: Pai pa-udòwà. Pai ina wèe ni pâ, ê wâro naima kà tèpa cèikî naa na picaatâa. naa gooé. 13 Ba wà Pwiduée, âna é tàgére wakè goowà, â ée mwa pwa ma wâdé tàwà, ê câbawâdé kêe. Â ée mwa naa cè nii kàwà, ma guwà pitêre dèe.
14 [Na, ê wâro ma wakè kàwà, âna] guwà cibwaa nama oratàwà Nama oratàwà—Rà ina mwara wà tèpa ijiao pâ: Tamaki..  guwà cibwaa pikûuriwà, 15  Daniel 12.3; Filipi 1.10; 1 Tésalonika 2.19ba na o ticè èpà jaawà, â na o ticè na pâri ma pitèiwà goo.  guwà o tèpa naî Pwiduée, na guwà tâbawêe, naa nabibiu kâra pâ âboro gòropuu, na rà tèpa pwâ, ma tèpa âboro èpà. Ba guwà o pwacèwii pâ îricò, na té na bàutê§ Îricò, na té na bàutê—Grec: Uèù., 16 na guwà pa pâdarirà ê popai târa *âji wâro* 1re phrase—é, Guwà tà mwü goro ê popai târa wâro..
Wiàna guwà wàrapwiri, â go dau ipwàdée goowà, na tòotù na é mwa wâjué côwâ na wà Kériso. Ba go jèe po dau pipanuâô, ba kàwà, pwacèwii pwi a-itàa, wâna pi-itàa. Â go o dau ipwàdée, wiàna ê wakè kôo, ba kàwà, âna pwa pwêe. 17 Â wiàna pâri ma go bà, ba kàwà, â go o naa ê wâro kôo, pwacèwii ê *ârapwaailò tà Pwiduée. Â jè o mwa tòpò naa jaa i ârapwaailò na guwà naa têe, gée goro ê cèikî kàwà naa gooé. Â go dau ipwàdée, goo pwiri. 18  Filipi 3.1, 4.4Üu, â jè o ipwàdée naima.
Wà Paulo âna é cùru pâ Timotéo ma Épafrodite
19 Go niimiri pâ, wiàna wâdé tà Pwi Ukai Iésu, â go cùru paé dariwà wà Timotéo, ba na go têre cè popai goowà, târa ma pagòo-o. 20 Nye wàco wà Timotéo, na ipaiwà pwina tâa na pwâranümabu. Â nye ticè pwi jèpwi, cèna é niimiriwà, â nye wàé co.
21  2 Timotéo 4.10Ba wà pàra tàpé, âna rà nye jèpa mudàra jèpa wâdé kàra. Â càra caa mudàra, ma rà pwa ê pwina wâdé tà Kériso Iésu.
22 Êco na guwà tâmogòori pâ, é dau pitu tôo wà Timotéo. Ba bu pwacèwii tupédu aénaî, na bu wakè naima, goro ê picémara ê Picémara Wâdé. 23 Â êkaa, na go niimiri pâ, go o mwa panuâê paé dariwà, wiàna go tâmogòori cè tûâ gooò, naani. 24 Â napwa naa gooò, âna go tâmogòori pâ, go o jèe tàpo paé mariwà. Ba go dau cèikî naa goo Pwi Ukai.
Tòpi bwàti Épafrodite
25  Filipi 4.18Nabàni, âna go jèe niimiri pâ, na go panuâ paé côwâ, wà pwi a cèikî béejè, wà pwini Épafrodite—wà pwi ia guwà panuâê medario, ba na é pitu tôo. Â bu dau wakè naima ba gòo, pwacèwii tupédu a-ipaa, [na bu inapàpari ê *Picémara Wâdé]. 26 Dau nümee na é côowà diri. Â dau tòina pwâranümee, ba guwà têre ê pai maagé kêe. 27 Âjupâra pâ, é po dau maagé béaa, [â é jèe pwa na é bà]. Êco na é meaarié wà Pwiduée, â é jèe piêgòtùru côwâ. Ûna wàrapwiri, â wâgo mwara, âna upao, jii ê tòina na maina.
28 Â, na go panuâê paé dariwà, â guwà o ipwàdée. Â câgo mwa caa dau pidumapiê goowà. 29 Guwà tòpié bwàti naa na ipwàdée, wàra pai tòpi kâjè ê pwi a cèikî béejè, naa na nee Kériso. Â wâdé na guwà ipwamaina tèpa âboro na pwacèwiié. 30 Ba pwa na é bà, na é wakè ba kà Kériso. Â é wàrapwiri, ba na é pitu tôo, na pàara na càcaa pâri naa goowà, gée goro ê pai pitâiti kâjè.

2:3 Galatia 5.26

2:4 1 Korénito 10.24

2:6 Ioane 1.1–2, 17.5

2:7 Ioane 1.14; 2 Korénito 8.9

2:8 Hébéru 5.8, 12.2

2:9 Ésaïe 45.23; Apostolo 2.33; Éféso 1.20–21; Hébéru 1.3–4

2:10 Roma 14.11

*2:10 Autâa kà tèpa bà—Rà niimiri, wà tèpa Juif pâ, pwa autâa kà tèpa bà, na aranara ê gòropuu.

2:11 Roma 10.9

2:12 Wâro kàwà—Grec: Pai pa-udòwà. Pai ina wèe ni pâ, ê wâro naima kà tèpa cèikî naa na picaatâa.

2:14 Nama oratàwà—Rà ina mwara wà tèpa ijiao pâ: Tamaki.

2:15 Daniel 12.3; Filipi 1.10; 1 Tésalonika 2.19

§2:15 Îricò, na té na bàutê—Grec: Uèù.

*2:16 1re phrase—é, Guwà tà mwü goro ê popai târa wâro.

2:18 Filipi 3.1, 4.4

2:21 2 Timotéo 4.10

2:25 Filipi 4.18