4
Wà Pwiduée, âna é mara ina [tà tèpa jojoorojè] pâ, ée mwa poparà pâ naa na aunao [ma pinaanapô] na é jèe mara ipwabwàti ba kàra. Â ê auina kêe bèepwiri, âna é jèe nye coo ba kâjè nabàni. Êkaa na jè ipwacôoco, ba é péa pitèi pàra tàpé gée goojè wà Pwiduée, ma ina pâ, rà jèe ipâiti* É péa…ina pâ, rà jèe ipâiti—é, Ba rà péa niimiri wà pàra tàpé gée goojè pâ, na rà jèe ipwâ..
Ba jèe nye picémara tâjè ê popai na wâdé [goro ê aunao bèepwiri] pwacèwiirà. Êco na wàilà, âna ticè pumara ê popai na rà têre, gée goro na càra caa tòpi goro cèikî Càra caa tòpi goro cèikî—é, Càcaa tâa goorà ê cèikî kà tàpé na rà pitêre dèe. Pwiri pai ina wèe pâ, wà Kaléba ma Iosua na ru cèikî naa goo wà Pwiduée. (Côo Nombres naporomee 13 ma 14.). Psaume 95.11; Hébéru 3.11[Â wàépwiri ê majoroé ma] é ina wà Pwiduée pâ:
 
Go putàmu naa goorà.
Go ipwataâboro pâ:
O càra mwa caa me
naa na ére aunao,
[ére kâra pinaanapô]
na go jèe pwabwàti!
Psaume 95.11
Tàpiri tâjè pwi aunao bèepwiri
Êco na wàijè na jè cèikî, âna jè o tòpi ê âji nao ma pinaanapô kà Pwiduée Jè o tòpi ê âji nao… Grec: Jè o nye too naa na aunao. Jè tòpi i âji pinaanapô bèepwiri na jè tâa goo Iésu Kériso., [na é jèe nabwé pwabwàti wà Pwiduée, gée na biu]. Ba êdiri auniimiri kêe goro pâ wakè na ée mwa pacoo, âna tâbawêe, béaa kâra pai tòpò kêe ê gòropuu.
Genèse 2.2Jè pûra mwara naa na jè ére gée goro ê *Tii Pwicîri [i pwi ia é pwa wà Pwiduée naa na autapoo goo]. Ba jèe wii pâ: É nao wà Pwiduée na bé 7 kâra tòotù, gée na càùru ê pâ wakè na é pwa.Genèse 2.2 Wàépwiri pwi bé 7 kâra tòotù kâra nadàpàra pwapwicîri.
Psaume 95.11Jè wâjué côwâ naa goo i pwi nee tii, na ina pâ:
 
O càra mwa caa me
naa na i ére aunao,
[ére kâra pinaanapô]
na go jèe pwabwàti!
Psaume 95.11
 
[Na jè pûra pwiri, â jè nye tâmogòori pâ] nye pwa ê aunao [ma pinaanapô] na ia é pwabwàti wà Pwiduée. Jèpwi, âna jè jèe côo pâ, wà tàpé na rà mara tòpi ê popai goo, âna càra caa tò naa na, ba càra caa pitêre dèe. Psaume 95.7–8Â wàépwiri na é câmuri jè tòotù wà Pwiduée, [ba na rà o tòpi ê âji pinaanapô kêe§ Tòpi ê âji pinaanapô—Côo note goo nee tii 3., wà pàra tèpa âboro]. Â ê pwi tòotù bèepwiri, âna i pwi tòotù na ia ina naa na i pwi nee tii wâna ê Tii Pwicîri. Ba é ina pâ:
 
Wiàna guwà têre
pwâra to kà Pwiduée,
na tòotù bèeni,
â guwà pitêre dèe* Â guwà pitêre dèe—Grec: Guwà cibwaa nama gòo pwâranümawà.!
Psaume 95.7–8
 
 ê popai bèepwiri, âna wà ukai *Davita, na é pinaigé mee, jèe dau wâme côwâ [kâra ê pai pâra kà tèpa jojoorojè naa namaré].
Deutéronome 31.7; Josué 22.4Êkaa na jè côo pâ ê aunao [ma pinaanapô bèepwiri] âna càcaa ê napô na ia é poparà pâ naawê wà Iosua 1re phrase—Grec: Ba wiàna é naa tàra aunao wà Iosua… (Iosua—Côo Apostolo 7.45.). Ba wiàna wàrapwiri, â pwiri câé mwa caa ina côwâ cè jè tòotù wà Pwiduée. 9-10  Hébéru 4.4Â gée goo pwiri, â pwa ê aunao [ma pinaanapô] ba kâjè tèpa âboro kà Pwiduée. Â, na jè o too naa na, â jè o mwa bàra nao jii ê wakè kâjè. Â jè o ipwacèwii wà Pwiduée, na ia é nao naa na bé 7 tòotù, [gée na càùru pai tòpò kêe ê gòropuu].
11 Wiàna wàrapwiri, â wâdé na jè ipwadàrapwa ma jè tòpi ê âji pinaanapô kà Pwiduée. Â jè cibwaa pwaduwà kà tèpa jojoorojè, [tèpa *Isaraéla] na ia rà ipwatàu. Ba wà pwina câé caa pitêre dà Pwiduée, âna é pâiti Dernière phrase—Grec: Ba na o câé caa tûu wà pwi jèpwi..
Popai kà Pwiduée âna tàuwa
12  Éféso 6.17; Auinapàpari 1.16, 19.13–15Ê popai kà Pwiduée§ Ê popai kà Pwiduée—Càcaa aupwa tii co. Ba é patùrajè wà Pwiduée, na rà naigé mee wà tèpa âboro kêe, â na naigé mee ê Tii Pwicîri mwara., âna dau pwa pàtàmee, ba na é wakè goojè. Ba é pwacèwii ê tàuwa na nye dau éa kaa ê du piére, ba é tapàgà tiagoro pâ aupitòobàra ma tiagoro pâ âraduujè. Ba é gée tiagoro pâ câbawâdé ma auniimiri na tàbinyiri nigée na pwâranümajè. Â é [pwa ma pwéelaa goorà* Pwa ma pwéelaa—Rà ina mwara wà tèpa ijiao pâ: Papwéelaari. ma] tèirà.
13 Ba nye ticè jè muru, ma âboro, cèna pâri ma é cârü goo wà Pwiduée. Ba wàé na é tòpòrà diri, â é tâmogòori ê âji pai pwa goorà É tâmogòori ê âji pai pwa goorà—Grec: Â rà nye cau cipàpaa na ara ê du âraporomee.. Â nye wàé kaa na jè o mwa coo araé ma paari têe diri ê pwina jè pwa.
iésu âna é pwi a-ipa popai nabibiu kâjè ma pwiduée
(Naporomee 4.14–10.18)
É tâmogòori pai ticè nii kâjè
14  Hébéru 3.1, 10.23[Go gére ina tàwà pâ] wà Iésu, *Pwina naî Pwiduée, âna é pwi a pwa *ârapwaailò maina kâjè, na é jèe too naa *napwéretòotù, [ba na é pwi a-ipa popai nabibiu kâjè ma wà Pwiduée]. Êkaa na wâdé na jè tà tâjùru ba mwü ê cèikî kâjè naa gooé.
15 Câé caa pwi a pwa ârapwaailò na é wâiti jiijè. Ba é tâmogòori bwàti ê pai ticè nii kâjè, â jèe tacaié, naa goro diri ê pwina tacaijè goo. (Êco na wàé, âna câé mu caa pipanuâê, â câé mu caa pwa na èpà.)
16  Hébéru 10.19Gée goo kaa pwiri, â o câjè caa piwâ, na jè me na ara Pwiduée, Pwi Ukai Na ara Pwiduée, Pwi Ukai—Grec: Naa goo ê autâa (trône)., [na é naigé mee wà Iésu]. Ba jè o mwa tòpi gée gooé ê *pimeaari imudi kêe. Â ée mwa pitu tâjè, [wàijè na piticè nii kâjè] â ée mwa dau pwa na wâdé tâjè, na pàara kêe.

*4:1 É péa…ina pâ, rà jèe ipâiti—é, Ba rà péa niimiri wà pàra tàpé gée goojè pâ, na rà jèe ipwâ.

4:2 Càra caa tòpi goro cèikî—é, Càcaa tâa goorà ê cèikî kà tàpé na rà pitêre dèe. Pwiri pai ina wèe pâ, wà Kaléba ma Iosua na ru cèikî naa goo wà Pwiduée. (Côo Nombres naporomee 13 ma 14.)

4:3 Psaume 95.11; Hébéru 3.11

4:3 Jè o tòpi ê âji nao… Grec: Jè o nye too naa na aunao. Jè tòpi i âji pinaanapô bèepwiri na jè tâa goo Iésu Kériso.

4:4 Genèse 2.2

4:5 Psaume 95.11

4:7 Psaume 95.7–8

§4:7 Tòpi ê âji pinaanapô—Côo note goo nee tii 3.

*4:7 Â guwà pitêre dèe—Grec: Guwà cibwaa nama gòo pwâranümawà.

4:8 Deutéronome 31.7; Josué 22.4

4:8 1re phrase—Grec: Ba wiàna é naa tàra aunao wà Iosua… (Iosua—Côo Apostolo 7.45.)

4:9-10 Hébéru 4.4

4:11 Dernière phrase—Grec: Ba na o câé caa tûu wà pwi jèpwi.

4:12 Éféso 6.17; Auinapàpari 1.16, 19.13–15

§4:12 Ê popai kà Pwiduée—Càcaa aupwa tii co. Ba é patùrajè wà Pwiduée, na rà naigé mee wà tèpa âboro kêe, â na naigé mee ê Tii Pwicîri mwara.

*4:12 Pwa ma pwéelaa—Rà ina mwara wà tèpa ijiao pâ: Papwéelaari.

4:13 É tâmogòori ê âji pai pwa goorà—Grec: Â rà nye cau cipàpaa na ara ê du âraporomee.

4:14 Hébéru 3.1, 10.23

4:16 Hébéru 10.19

4:16 Na ara Pwiduée, Pwi Ukai—Grec: Naa goo ê autâa (trône).