Tii Pwicîri: Âmu Aamwari naa na cî Hébéru 3
3
É piwéna jii Moosé wà Iésu
Nombres 12.7; Hébéru 4.14, 7.26Tèpa cèikî béeò, wà Pwiduée âna é jèe todàwà, ba na guwà tèpa âboro kêe. Êkaa na guwà naa nümawà naa goo wà Iésu, ba é pwi majoro ê cèikî kâjè. Ba é cùrué medarijè wà Pwiduée, â é pacimaê, ba na é pwi a pwa *ârapwaailò maina kâjè* Grec: Â êkaa, co tèpa aéjii pwicîri, wâguwà tèpa béejè na todàjè gée napwéretòotù, âna wâdé na guwà naa nümawà naa goo wà Iésu, wàé pwi apostolo ma pwi apwa ârapwaailò goro ê cèikî kâjè.. Â é pitêre dà Pwiduée, â é piênawéna kêe bwàti, pwacèwii *Moosé napwiri, na ia é piênawéna kâra diri ê pwârawâ kà Pwiduée.
Êco na dau pwamuru naa goo wà Iésu jii wà Moosé, â wâdé na dau ipwamainaê jiié. Ba wà pwi apooro ê wâ, âna é piwéna jii ê pwi ênawéna (2e phrase) & 3.4 Grec: …Ipaiwà naa goo pwi aba wâ, na é piwéna jii ê wâ na é bari. 4Ba êdiri pâ wâ, âna o pwa pwi abari, â nye wà Pwiduée na é bari diri pâ muru.. Ba jèpa wâ, âna nye pwa pwi apooé, â nye wà Pwiduée na é tòpò diri pâ muru.
Nombres 12.7Napwa naa goo wà Moosé, âna é dau pwi a wakè bwàti naa na pwârawâ kà Pwiduée, â é dau pwi a pitêre dàra. Êco na é nye pwi ênawéna co. Ba é pwi ânuuru Pwi ânuuru—Grec: Pwi apaâjupâra. diri ê pwina ée mwa inapàpari wà Pwiduée, gée na càùé. Â wà *Kériso, âna é pwina nari èpo na pwârawâ, na naa têe pitûâ. Â ê pwârawâ bèepwiri, âna wàijè kaa, wiàna jè tà cimwü naa na pai pitapacîri kâjè, ma cipa ba mwü ê cèikî kâjè.
Âji pinaanapô jaa Pwiduée na é pame Iésu
Cibwaa ipwacèwii tèpa Isaraéla
Psaume 95.7–11Gée goo ê pâ pwi bèepwiri, â [wâdé na jè pitêre dàra ê pwina] é ina ê Nyuâaê Pwicîri, pâ:
 
Wiàna guwà têre
pwâra to kà Pwiduée,
na tòotù bèeni,
Exode 17.7; Nombres 20.2–5â guwà pitêre dèe§ Â guwà pitêre dèe… Grec: Guwà cibwaa nama gòo pwâranümawà, pwacèwii na biu, na tàutàwà gooé.!
Tàu tà wà tèpa Isaraéla
goo Pwiduée kàra,
napwiri, naa namaré.
Rà naa càùrà naa gooé
Rà nye pigàdèe,
goro pâ càrarà!
Psaume 95.7–8
 
[Â ipaiwà ê pwina é ina naa goorà wà Pwiduée]:
 
Rà tacaio naa namaré,
wà tèpa caa kàwà.
Gée goo pwiri,
â rà côo ê pwina go pwa,
10  naa na 40 naja.
Oratôo goorà.
Go inapàpari:
“Rà naa càùrà naa gooò!
Càra caa pitêre dòo* Grec: Naa na 40 naja. Go putàmu naa goo pwi naneeâboro bèepwiri. Â go ina pâ: É ipa-imwürurà taaci ê pwâranümarà. Càra caa tâmogòori ê pâ naigé kôo. Ipaiwà naa na nee tii 15.!
11  Nombres 14.21–23Go putàmu naa goorà.
Go ipwataâboro pâ:
O càra mwa caa me
naa na ére aunao,
[ére kâra pinaanapô]
na go jèe ipwabwàti!”
Psaume 95.9–11
Jè cibwaa nama gòo pûrujè
12 Êkaa na guwà ipwacôowà, co tèpa béeò! Ba wiàna guwà wéaari pâ aunünüma na èpà, â wiàna tàutàwà na guwà cèikî, â guwà péa tà pâiti jii wà Pwiduée, pwi a pawârojè Pwi apawârojè—é, Na é wâro.. 13 Ba ê èpà na jè pwa, âna é ipa-imwürujè, ma nama gòo pûrujè, [â é pwa ma jè naa càùjè naa goo wà Pwiduée]. Êkaa na guwà ciburà ipagòowà naima, ba na o càcaa tèepaa mariwà ê pwiibà! Â guwà wàrapwiri diri pâ tòotù. Ba ê pwi tòotù bèepwiri na é ina ê Tii Pwicîri, âna nabà, [â càcaa widàuru]!
14 Jè jèe tèpa bée Kériso, gée na autapoo goo, na jè cèikî naa gooé. Â wâdé na jè cipa ba mwü ê cèikî bèepwiri, tèepaa naa na ê pwâadèreè [ba na o pwa cè kâjè gée goo ê pwina tâa têe].
15  Hébéru 3.7–8Â [jè cibwaa ipwanauri ê pwina jè tàgére] pûra naa na *Tii Pwicîri pâ:
 
Wiàna guwà têre
pwâra to kà Pwiduée,
na tòotù bèeni,
â guwà pitêre dèe!
Guwà cibwaa
naa càùwà naa gooé!
Psaume 95.7–8
Càra caa tèepaa naa na aunao
16  Nombres 14.1–35Wàilàapà tàpé na ia rà têre ê pwâra to kà Pwiduée, â na ia rà naa càùrà naa gooé? Nye wà tèpa jojoorojè kaa, na ia é poparà còobé wà Moosé gée napô *Aigupito! 17  1 Korénito 10.10Â nye naa goorà kaa, na ia é putàmu wà Pwiduée, naa na 40 naja. Nye wàilà kaa na ia rà pwa na èpà naa namaré, â rà cau bà imudi naawê. 18 Â nye wàilà kaa, na ia é *ipwataâboro tàra wà Pwiduée, pâ, o càra caa tèepaa naa na ê napô, na ia é jèe pwabwàti ba kàra. 19 Â jèe càra caa tèepaa, naa na aunao [ma pinaanapô] kà Pwiduée, gée goro na tàutàra na rà cèikî naa gooé.

3:1 Nombres 12.7; Hébéru 4.14, 7.26

*3:1 Grec: Â êkaa, co tèpa aéjii pwicîri, wâguwà tèpa béejè na todàjè gée napwéretòotù, âna wâdé na guwà naa nümawà naa goo wà Iésu, wàé pwi apostolo ma pwi apwa ârapwaailò goro ê cèikî kâjè.

3:3 (2e phrase) & 3.4 Grec: …Ipaiwà naa goo pwi aba wâ, na é piwéna jii ê wâ na é bari. 4Ba êdiri pâ wâ, âna o pwa pwi abari, â nye wà Pwiduée na é bari diri pâ muru.

3:5 Nombres 12.7

3:5 Pwi ânuuru—Grec: Pwi apaâjupâra.

3:7 Psaume 95.7–11

3:8 Exode 17.7; Nombres 20.2–5

§3:8 Â guwà pitêre dèe… Grec: Guwà cibwaa nama gòo pwâranümawà, pwacèwii na biu, na tàutàwà gooé.

*3:10 Grec: Naa na 40 naja. Go putàmu naa goo pwi naneeâboro bèepwiri. Â go ina pâ: É ipa-imwürurà taaci ê pwâranümarà. Càra caa tâmogòori ê pâ naigé kôo. Ipaiwà naa na nee tii 15.

3:11 Nombres 14.21–23

3:12 Pwi apawârojè—é, Na é wâro.

3:15 Hébéru 3.7–8

3:16 Nombres 14.1–35

3:17 1 Korénito 10.10