Tii Pwicîri: Âmu Aamwari naa na cî Hébéru 5
5
Pwiduée na é naa têe wakè kêe
Napwa naa goo wà pwi a pwa ârapwaailò maina, âna é pwi âboro na pitòrigarié, ba na é pwi a-ipa popai nabibiu kà tèpa âboro, ma wà Pwiduée. Ba é naa tà Pwiduée ê pâ âraimeai ma *ârapwaailò, ba na o pwanauri ê pâ èpà kà tèpa âboro. Â é [nye ji pwi âboro] pwacèwiirà, â é tâmogòori pai ticè nii kâra pâ âboro. Â é moo naa goorà, ma meaarirà na rà imwüru, gée goro pai càcaa tâmogòori kàra. Lévitique 9.7, 16.6Â, na pàara na é pwa ârapwaailò târa pwanauri pâ èpà kâra ê Ba, âna é pwa ârapwaailò ba kêe mwara, gée goo na é pwi âboro na ticè nii kêe, pwacèwiirà.
Exode 28.1Nye ticè cè jè âboro, cèna é tàpo cimadò gée gooé ma é pwi a pwa ârapwaailò. Ba pwi wakè na dau pwamuru naa goo. Â nye wàco wà Pwiduée na pâriê ma é pitòrigari cè pwi âboro, pwacèwii pai pwa kêe naa goo wà *Arona, [wà pwi a pâbéaa kà tèpa pwa ârapwaailò kâjè biu].
Ipaiwà naa goo wà Kériso. Ba câé caa ipwamainaê côwâ. Â nye wà Pwiduée, na é nama é pwi a pwa ârapwaailò maina. Ba é ina têe pâ:
 
Wàéni popai kôo,
na go ina nabà:
Gà pwina naîô,
â go pwi caa'gà.
Psaume 2.7
 
Psaume 110.4; Hébéru 6.20, 7.1Â jè pûra mwara [na jè nee *Tii Pwicîri] na é ina wà Pwiduée pâ:
 
Gà pwi a pwa ârapwaailò
dàra gòiri awé.
Ipaiwà wâgàu
ma Melkisédek* Melkisédek—Wà pwi ukai, ma pwi jè apwa ârapwaailò kâra jè Ba, naa na pàara kà Abéraama, pwi caa kâra ê Ba Isaraéla. (Côo naporomee 7, ma Genèse 14.17–24.).
Psaume 110.4
É pitêre dèe Kériso â é picâri
Mataio 26.36–46; Filipi 2.6–8Na é bwaa wâro ni gòropuu wà Iésu, â pwa jè pàara na é i ma tomara too tà Pwiduée, na é upaé [jii ê pai bà kêe] 1re phrase—é, Pwa pàara na é i ma tomara too tà Pwiduée, ba na é upaé. Ba pwa pàtàma Pwiduée na é pa-udòjè jii ê pwâra bà. Wà pwi awii tii bèeni, âna é niimiri ê pwâra pwapwicîri kà Iésu na Gethsémané. (Côo Mataio 26.36–46.) Pwiri é niimiri mwara pàra pàara na é i na wà Iésu, pwacèwii gée na càùru pai bà kà wà Lacaro. (Côo Ioane 11.35.). Â é têre ê pwâra pwapwicîri kêe wà Pwiduée. Ba wà Iésu, âna é dau pwi a papwicîriê ma pitêre dèe.
É nye Pwina naîê kaa, êco na, pâri ma é picòo ê pai pitêre dàra, goro pai picâri kêe. Â [é pitêre dàra tiagoro ê pwâadèreè, â] é jèe tubanabwé diri ê wakè kêe Â…é jèe tubanabwé diri ê wakè kêe—é, É tòpòé wà Pwiduée, ba na é pwi apwa ârapwaailò maina kêe. Grec: Ûna jèe nama é tâbawêe.. Â gée goo kaa pwiri, na ée jèe caa *pwi a pa-udò diri tàpé na rà pitêre dèe. [Â é naa tàra ê *âji wâro jaaé.] 10 Â é pacimaê wà Pwiduée, ma é pwi a pwa ârapwaailò maina pwacèwii wà Melkisédek.
Pai patêre tèpa cèikî
11 Wâru pâ muru na nümoo na go§ Go—Pai pwa kà tèpa âboro béaa, na rà wii pâ: Wàibà; â pai ina wèe pâ: Wâgo. Côo note goo 2 Korénito 1.6. ina tàwà goo [pai ipaiwà Iésu, ma Melkisédek]. Êco na o câguwà caa tâmogòori, ba guwà tèpa pwa ciritàu, â câguwà caa nünüma bwàti* Ba guwà tèpa pwa ciritàu, â câguwà caa nünüma bwàti—Grec: Ba guwà jèe kee. [naa goo ê cèikî kâjè].
12  1 Korénito 3.1–3Jèe gòiri [na guwà cèikî, êco na bwaa dau kîri ê autâmogòori kàwà, naa goo ê popai kà Pwiduée. Wiàna guwà jèe cimwü] â pwiri guwà jèe tèpa pacâmuri pàra tàpé. Êco na guwà bwaa tèpa câmu, â câguwà caa pâ dau paé.
Guwà pwacèwii pâ nari èpo na rà bwaa di. Ba bwaa càra caa pâji ija ê utimuru cèna gòo. 13-14 Â wà pwi [a cèikî] na é wàrapwiri, âna bwaa càcaa pâri ma é pinadàrù ê pwina *tàrù ma ê pwina èpà Pinadàrù ê pwina tàrù ma ê pwina èpà—é, Tâmogòori ê popai na tàrù.. Êco na wà pwina é cimwü [naa na cèikî] âna é tâmogòori pwiri, ba é jèe wârori, â é jèe picòo. Â pâri ma é tòpi ê utimuru na gòo.

5:3 Lévitique 9.7, 16.6

5:4 Exode 28.1

5:6 Psaume 110.4; Hébéru 6.20, 7.1

*5:6 Melkisédek—Wà pwi ukai, ma pwi jè apwa ârapwaailò kâra jè Ba, naa na pàara kà Abéraama, pwi caa kâra ê Ba Isaraéla. (Côo naporomee 7, ma Genèse 14.17–24.)

5:7 Mataio 26.36–46; Filipi 2.6–8

5:7 1re phrase—é, Pwa pàara na é i ma tomara too tà Pwiduée, ba na é upaé. Ba pwa pàtàma Pwiduée na é pa-udòjè jii ê pwâra bà. Wà pwi awii tii bèeni, âna é niimiri ê pwâra pwapwicîri kà Iésu na Gethsémané. (Côo Mataio 26.36–46.) Pwiri é niimiri mwara pàra pàara na é i na wà Iésu, pwacèwii gée na càùru pai bà kà wà Lacaro. (Côo Ioane 11.35.)

5:9 Â…é jèe tubanabwé diri ê wakè kêe—é, É tòpòé wà Pwiduée, ba na é pwi apwa ârapwaailò maina kêe. Grec: Ûna jèe nama é tâbawêe.

§5:11 Go—Pai pwa kà tèpa âboro béaa, na rà wii pâ: Wàibà; â pai ina wèe pâ: Wâgo. Côo note goo 2 Korénito 1.6.

*5:11 Ba guwà tèpa pwa ciritàu, â câguwà caa nünüma bwàti—Grec: Ba guwà jèe kee.

5:12 1 Korénito 3.1–3

5:13-14 Pinadàrù ê pwina tàrù ma ê pwina èpà—é, Tâmogòori ê popai na tàrù.