Tii Pwicîri: Âmu Aamwari naa na cî Hébéru 2
2
É pame pai udò na dau pwényuâa
Jè cibwaa nama piticèmuru naa goo
Gée goo pwiri* Pwiri—Ê pai maina ma muugère kà Pwina naî Pwiduée, na napéaati naa naporomee 1., â wâdé na jè pâra bwàti wiâra ê popai na jè têre. Ba péa jè tà pâiti jii. Galatia 3.19Ba napwa naa goo ê *Naèà kà Moosé Naèà kà Moosé—Grec: Popai na rà pame, wà tèpa angela, âna é coo. Rà ina wà tèpa Juif pâ, rà tòpi ê Naèà kà Moosé naigé mee wà tèpa angela. (Côo Apostolo 7.53.), âna é nama rà pwa wârimuru wà diri tàpé, na càra caa pâra wiâra bwàti.
Hébéru 10.29, 12.25Êco na [wà Pwiduée, âna] é jèe naa tâjè ê naigé, ba na jè udò; pwi naigé na dau maina ma pwényuâa [jii ê naèà]! Â jè o wànau târa cè pai uru kâjè jii ê wârimuru, wiàna câjè caa câbaâjupâraê?! Ba nye wà Pwi Ukai Iésu kaa, na ia é mara inapàpari tâjè ê naigé bèepwiri. Â wà tàpé na rà têreê, âna rà jèe *paâjupâraê tâjè.
Maréko 16.20; 1 Korénito 12.4,11Â wà mwara Pwiduée, âna é paâjupâraê, goro pâ *câmu kâra pàtàmee—muru na rà pò goo wà tèpa âboro. Â é jèpa naa pâ âraimeai, na é naigé mee ê *Nyuâaê Pwicîri, wiâra câbawâdé kêe.
É ipakîriê boo ba kâjè
Go gére patùrawà goro ê Mwaciri Mwaciri—Grec: Gòropuu. na o mwa tèepaa. Â o càcaa tèpa *angela, na ée mwa nama rà pitûâ naawê, wà Pwiduée. Psaume 8.5–7Ba é ina têe wà pwi jè âboro, na jè ére gée goo ê *Tii Pwicîri pâ:
 
Wàilàapà wà pwi âboro,
na gà o niimiriê,
[co Pwiduée]?
Gorodà na piâranümagà wàé,
wà *Pwina naîri âboro§ Wà Pwina naîri âboro—Popai me gée Psaume 8.4–6, na popai goojè tèpa âboro. Êco na wà pwina é wii ê tii tà tèpa Hébéru, âna é ina wà Iésu, na pitunee têe pâ Pwina naîri âboro.?
Gà pakîriê boo
jii tèpa angela
na ji pàara,
na càcaa gòiri.
Gà naa têe korona—
bwe kâra ukai.
Gà nama pwamainaê.
Gà nama é pitûâ
naa gòro diri pâ muru!
Psaume 8.5–7
 
Ba nye ticè jè muru, cèna o tâa gòroigé jii ê pitûâ kêe* Pitûâ kêe—é, Pitûâ kâjè. Pwiri é inajè tèpa âboro, é, pwiri Iésu Kériso, Pwina naîri âboro.. Êco na nabàni, âna jè côo bwàti pâ, càcaa pâji coo diri ê popai bèepwiri. Filipi 2.8–9Â jè côo mwara pâ, jèe pakîri wà Iésu, na ji pàara, na arana tèpa angela. Ba é pwamaagé côo, â é bà ba kâjè diri tèpa âboro, gée goro ê *pimeaari imudi kà Pwiduée. Â gée goo ê pwina é pwa wà Iésu, â jèe naa têe korona—bwe kâra ukai. Â jè côo pâ ipwamainaê, [pwacèwii ê popai bèepwiri naa na Tii Pwicîri].
É pwi cià diri tèpa naî Pwiduée
10 Wà Pwiduée, âna é tòpò ba kêe diri pâ muru, â é tàgére wéaa goorà. Pwa pàra tèpa naî Pwiduée mwara, na rà dau wâru, [âna wàijè kaa] Âna wàijè kaa—Bà jèe wii wàijè tèpa naîê naa na pâ nee tii 10–18, ba jè tèpa naî Pwiduée, wàijè na jè cèikî naa goo wà Iésu. (Côo Hébéru 3.6.). Â wâdé têe, na é nama jè cau tâa na ê pai maina ma muugère kêe. Pinaigé mara ê pwiibà, ê pai maagé côo kà Iésu ma pai bà kêe. Â gée goo kaa pwiri, â wà Pwiduée, âna é naa tà Iésu ê autâa na tâbawêe, na pâriê. Ba wà Iésu, âna é pwi ukai, na é pa-udò diri tèpa naî Pwiduée, ma pwi a poparà pâ, [naa na *âji wâro] É, Diri pâ muru, âna kêe {kà Pwiduée}, â rà me gée gooé, â rà tâa gée gooé. Â é popa tèpa naîê na rà wâru naa na pai maina ma muugère. Â wâdé têe na é nama é tâbawêe {wà Iésu} naigé mee ê pai maagé côo kêe, wàé {wà Iésu} na é pwina é tapoo ê pai udò kàra. Ê pâ popai é nama é tâbawêe {wà Iésu}, âna pwiri pai tòpi kêe ê autâa kêe napwéretòotù, é, pwiri pai ina wèe pâ, na o tâbawêe ê pai pa-udòjè kêe..
11  Mataio 25.40Üu, nye wà Iésu kaa, na é pwina é popajè tèpa âboro kêe, pâdari wà Pwiduée§ É popajè…pâdari wà Pwiduée—é, É tipi tèpa âboro jii ê pâ èpà kàra. Grec: É nama rà pwicîri., [pwi caa kêe] ba na o caapwi caa kâjè diri, wàijè ma wàé. Â gée goo kaa pwiri, âna câé caa kamu, na é ina goojè pâ jè tèpa aéjii kêe. 12  Psaume 22.23Ba wàé na ia é jèe ina tà Pwiduée pâ:
 
Go mwa pwamaina neegà
tà tèpa aéjii kôo.
Go mwa câdirigà
na rà pitapitirirà* Popai me gée Psaume 22.23, muru wii kà ukai Davita. Wà pwi awii ê tii bèeni tà tèpa Hébéru, âna é ina pâ, nye wà Iésu na é mara ina pâ popai bèepwiri tà Pwiduée, na ia ru tâa napwéretòotù, béaa kâra pai tòpò wàra ê gòropuu..
Psaume 22.23
 
13  Ésaïe 8.17,18Â é ina têe mwara pâ: Wâgo mwara, âna go mwa cèikî naa googà.Ésaïe 8.17
 jèpwi mwara:
Wâgo ni, ma wà tàpé
na é naarà tôo wà Pwiduée,
wàibà diri tèpa naîê Wàibà diri tèpa naîê—Grec: Ba rà cau tèpa naîô naa na Tii kà Isaia. Êco na naani, âna é popa pâ popai bèepwiri wà pwi awii ê tii bèeni, ba naa popai goo wà Iésu, bau diri tèpa âboro kêe, na rà cau tèpa naî Pwiduée ma wàé..
Ésaïe 8.18
É pâ nau pwi âboro pwacèwiijè
14  1 Ioane 3.8; Auinapàpari 12.10Wàijè tèpa naî Pwiduée, âna jè cau tâa tâjè diri, ê naiiri âboro na o mwa bà. Â é pa naiiri âboro wà Iésu, ba na é pwacèwiijè. Â é jèe bà ba kâjè, ba na tapàgà ê pàtàma *Caatana, wà pwina é nama jè bà. 15 Â, na wàrapwiri, â é tipijè jii ê pai wâgotâjè goro ê pwâra bà, na ia piijè béaa, diri tòotù.
16  Ésaïe 41.8–9Jè tâmogòori bwàti pâ, câé caa me wà Iésu, ba na é pitu tà tèpa angela. É nye me nau pitu tà tèpa gòobàra *Abéraama. 17 Â é ipwacèwiijè, tèpa aéjii kêe, naa na diri pai pwa goo. Ba [wiàna càcaa wàrapwiri, â pwiri càcaa pâri ma] é pwi a-ipa popai nabibiu kâjè ma wà Pwiduée Pwi a-ipa popai… Wàépwiri wakè kà pwi apwa ârapwaailò. Côo note goo Hébéru 6.19–20.. Â é jèe pwi a pwa ârapwaailò maina kâjè, na é pitêre dà Pwiduée, naa na pai piênawéna kêe têe. Â é pwi a meaarijè, [wàijè na ticè nii kâjè]. Â é tòpò ê *ârapwaailò, târa pwanauri ê pâ èpà kâjè. 18 Â nye pâri ma é pitu tâjè, wiàna tèepaa marijè ê tacai. Ba é tâmogòori ê tacai, ma ê maagé côo.

*2:1 Pwiri—Ê pai maina ma muugère kà Pwina naî Pwiduée, na napéaati naa naporomee 1.

2:2 Galatia 3.19

2:2 Naèà kà Moosé—Grec: Popai na rà pame, wà tèpa angela, âna é coo. Rà ina wà tèpa Juif pâ, rà tòpi ê Naèà kà Moosé naigé mee wà tèpa angela. (Côo Apostolo 7.53.)

2:3 Hébéru 10.29, 12.25

2:4 Maréko 16.20; 1 Korénito 12.4,11

2:5 Mwaciri—Grec: Gòropuu.

2:6 Psaume 8.5–7

§2:6 Wà Pwina naîri âboro—Popai me gée Psaume 8.4–6, na popai goojè tèpa âboro. Êco na wà pwina é wii ê tii tà tèpa Hébéru, âna é ina wà Iésu, na pitunee têe pâ Pwina naîri âboro.

*2:8 Pitûâ kêe—é, Pitûâ kâjè. Pwiri é inajè tèpa âboro, é, pwiri Iésu Kériso, Pwina naîri âboro.

2:9 Filipi 2.8–9

2:10 Âna wàijè kaa—Bà jèe wii wàijè tèpa naîê naa na pâ nee tii 10–18, ba jè tèpa naî Pwiduée, wàijè na jè cèikî naa goo wà Iésu. (Côo Hébéru 3.6.)

2:10 É, Diri pâ muru, âna kêe {kà Pwiduée}, â rà me gée gooé, â rà tâa gée gooé. Â é popa tèpa naîê na rà wâru naa na pai maina ma muugère. Â wâdé têe na é nama é tâbawêe {wà Iésu} naigé mee ê pai maagé côo kêe, wàé {wà Iésu} na é pwina é tapoo ê pai udò kàra. Ê pâ popai é nama é tâbawêe {wà Iésu}, âna pwiri pai tòpi kêe ê autâa kêe napwéretòotù, é, pwiri pai ina wèe pâ, na o tâbawêe ê pai pa-udòjè kêe.

2:11 Mataio 25.40

§2:11 É popajè…pâdari wà Pwiduée—é, É tipi tèpa âboro jii ê pâ èpà kàra. Grec: É nama rà pwicîri.

2:12 Psaume 22.23

*2:12 Popai me gée Psaume 22.23, muru wii kà ukai Davita. Wà pwi awii ê tii bèeni tà tèpa Hébéru, âna é ina pâ, nye wà Iésu na é mara ina pâ popai bèepwiri tà Pwiduée, na ia ru tâa napwéretòotù, béaa kâra pai tòpò wàra ê gòropuu.

2:13 Ésaïe 8.17,18

2:13 Wàibà diri tèpa naîê—Grec: Ba rà cau tèpa naîô naa na Tii kà Isaia. Êco na naani, âna é popa pâ popai bèepwiri wà pwi awii ê tii bèeni, ba naa popai goo wà Iésu, bau diri tèpa âboro kêe, na rà cau tèpa naî Pwiduée ma wàé.

2:14 1 Ioane 3.8; Auinapàpari 12.10

2:16 Ésaïe 41.8–9

2:17 Pwi a-ipa popai… Wàépwiri wakè kà pwi apwa ârapwaailò. Côo note goo Hébéru 6.19–20.