5
Wâdé na jè wârori wâro kà tèpa âji naî Pwiduée
Mataio 5.48Guwà tèpa naî Pwiduée, na dau wânümee tàwà. Â wâdé na guwà pwacèwiié. Exode 29.18; Hébéru 10.10Wâdé na guwà tèpa meaari pàra tàpé. Ba é meaarijè wà Kériso, â é panuâ ê wâro kêe, ba na *ârapwaailò ba kâjè, na dau wâdé tà Pwiduée* Na dau wâdé tà Pwiduée—Grec: Na pwacèwii ê ûrea na dau wâdé..
Guwà cibwaa [niimiri côwâ pâ, na guwà] ipuu imudi ma pàra pwi. Â guwà cibwaa pwa ê pâ muru na po miiri goro naiiwà. Guwà cibwaa imudàra ma wâru tàwà ê pâ muru ni gòropuu. Ba guwà tèpa âboro kà Pwiduée. Â càcaa nümoo na go têre pâ, rà ina tèpa âboro pâ guwà wàrapwiri.
Guwà cibwaa ina pâ popai na èpà ma miiri, na càcaa pâri ma guwà ina. Guwà cibwaa ina imudi pâ muru na jè papwicîri. Â guwà cibwaa èauri ê pâ jèkutâ èpà, pwacèwii tàpé na ticè nümarà. Bwa, wâdé na guwà ipwaolé tà Pwiduée.
1 Korénito 6.9–10; Kolosé 3.5Wâdé na guwà tâmogòori pâ: O nye ticè autâa na *Mwaciri kà Pwiduée ma Kériso, kà tàpé na rà ipuu imudi, ma tàpé na rà pwa ê pâ muru na miiri goro naiirà, ma tàpé na rà ciburà imudàra ê pâ muru ni gòropuu. Ba ê pwiibà, âna é pwacèwii na rà ipwamaina ê pâ duée imudi.
Jè wâro na pwéelaa
Roma 1.18; Kolosé 2.4,8Rà ina wà pàra tàpé pâ, nye ticè èpà goo ê pâ tûâ bèepwiri. Êco na rà pwâ, â guwà cibwaa nama rà pa-imwüruwà. Ba é putàmu wà Pwiduée goo tàpé na càra caa pitêre dèe, â ée mwa pitèirà ma naa wârimuru tàra Grec: Guwà cibwaa nama é ipa-imwüruwà wà pwi jè âboro, goro pâ popai na ticè êreê. Ba nye gée goo kaa pwiri, na ê pwâra putàmu kà Pwiduée, âna é tâa gò tàpé na rà cicaraé.. Â guwà cibwaa pwadéi tèpa âboro na rà wàrapwiri!
Ioane 12.36; Éféso 2.13; Kolosé 1.13; 1 Pétéru 2.9Béaa, âna guwà tàpé na guwà tâa na ê bàutê. Â nabà, âna guwà tâa na pwéelaa, ba guwà tâa goo Pwi Ukai. Êkaa na wâdé na ê càrawà, âna càra tàpé na rà tâa na ê pwéelaa— wâna ê wâro na é pwényuâa, ma *tàrù, ma âjupâra. 10 Wâdé na guwà ciburà imudàra ê pâ pwina wâdé tà Pwi Ukai.
11-12 Guwà cibwaa pwaduwà kà tàpé na rà wakè na bàutê, ba ticè pwâra wakè kàra, na wâdé. Na jè po niimiri co ê tûâ kàra, â jè jèe miirirà. Guwà cicara diri pâ pwi bèepwiri. Â guwà pa pâ, naa na pwéelaa, diri ê pwina èpà. 13-14  Ioane 3.20–21 Ésaïe 26.19, 60.1; Roma 13.11Ba ê pwéelaa, âna é paari ê âji pai pwa goo diri pâ muru, wiàna wâdé, é wiàna èpà 1re phrase—Grec: Ê pwina jè côo naa na ê pwéelaa, âna pâ nau pwéelaa.. Êkaa na jè ina pâ:
 
«Gà tàcî, co pwi a puu!
Cimadò gée na aubà.
Wà Kériso na é pame
naa googà ê pwéelaa.»
Jè wakèri bwàti pàara na naa tâjè
15  Kolosé 4.5Guwà ipwacôoco ê pai wâro kàwà. Guwà ipwacèwii tàpé na pitòimiri ê wâro kàra, â càcaa tàpé na ticè nümarà. 16 Â guwà wakèri bwàti ê pâ pàara na naa tàwà, [ba na guwà pwa na wâdé]. Ba wâru pâ èpà na pàara napô nabà. 17 Êkaa na guwà cibwaa wâro imudi, â guwà imudàra ê pwina wâdé tà Pwi Ukai§ Grec: Êkaa na guwà cibwaa nama ticè nümawà; â wâdé na guwà tâmogòori ê câbawâdé kà Pwiduée..
Jè wâro wiâ Nyuâaê Pwicîri
18  Luka 21.34Guwà cibwaa ipwirié goro dipâa, ba o péa tubaèpà tàwà. Wâdé na é nye dipitiriwà taaci ê Nyuâaê Pwicîri. 19  Kolosé 3.16Â guwà pipagòowà goro pâ nyabi—pâ *salamo, ma pâ cantique, ma pâ nyabi na é naa tàwà ê Nyuâaê Pwicîri. Â, na guwà nyabi, â guwà pwamaina Pwi Ukai gée na âji pwâranümawà. 20  Kolosé 3.17Wâdé na guwà ciburà pwaolé tà Pwiduée Caa, naa na nee Iésu Kériso Pwi Ukai kâjè, na é pitûâ naa gòro diri pâ muru.
Tèpa pwârawâ na rà cèikî
21  1 Pétéru 5.5Guwà papwicîri wà Kériso, â guwà ipakîriwà naa goo wà tèpa cèikî béewà.
Du duadà —Tô ilàri
22  Kolosé 3.18; 1 Pétéru 3.1Wà tô ilàri, âna wâdé na é ipakîriê naa goo pwi éaé, pwacèwii pai ipakîriê naa goo wà Pwi Ukai. 23  1 Korénito 11.3; Éféso 1.22Ba wà pwi paao, âna é pwi a pitûâ kà tô wâdèe, pwacèwii na wà Kériso, âna é pwi a pitûâ kâra ê wâra pwapwicîri, na é pwacèwii ê naiié. Â wàé na é *pwi a pa-udòé.
24 Ê wâra pwapwicîri, âna é ipakîriê naa goo wà Kériso, êkaa na wâdé na wà tô ilàri, âna é ipakîriê naa goo wà pwi éaé naa na diri pâ muru.
Du duadà —Pwi paao
25  Kolosé 3.19; 1 Pétéru 3.7Napwa naa goo pwi paao, âna wâdé na é meaari tô wâdèe, pwacèwii na wà Kériso, âna é meaari ê wâra pwapwicîri kêe. Ba é panuâ wâro kêe ba kêe, 26  Tito 3.5â é naaê tà Pwiduée, ba naa kêe. Â é nuwaé goro jawé, ma ê popai* Â é nuwaé goro jawé, ma ê popai—Piupwaa. Ê popai bèepwiri, âna pwiri ê Picémara Wâdé. É, pwiri pâ popai na ina na rà piupwaa wà tèpa cèikî, é, pâ popai kà pwi apiéa tà tô wâdèe., 27  2 Korénito 11.2; Kolosé 1.22ba na é dau pwényuâa ma tâbawêe, ma ticè tòpwicâ ma èpâra ma ipwatari, ma ticè èpà wâgooé, [pwacèwii tô ilàri dopwa na ru mwa piéa ma wàé].
28 Ipaiwà naa goo pwi paao. Ba wâdé na é meaari tô wâdèe, pwacèwii pai meaari kêe ê naiié. Ba wà pwina é meaari tô wâdèe, âna é pimeaarié côwâ. 29 Ba nye ticè âboro na é pièpàri côwâ ê naiié. Bwa, é pa-ijaé, ma wéaarié bwàti, pwacèwii pai pwa kà Kériso, ba kâra [ê naiié] ê wâra pwapwicîri kêe.
30 [Jè tâmogòori pwiri] ba wàijè, âna jè naiié. 31  Mataio 19.5Jèe wii naa na *Tii Pwicîri pâ: É panuâ ê du nyaa ma caa kêe wà pwi paao, ba na ru pitâa ma wà tô wâdèe. Â, na wàrapwiri, â wàilu, âna ru pâ nau caapwi.Genèse 2.24
32  Auinapàpari 19.7Ê popai bèepwiri, âna tâgòro, ba go niimiri pâ, ucina goro [pai pitànaima kà] Kériso ma ê wâra pwapwicîri kêe.
33 Târa tubanabwé, [â go ina mwara pâ]: Wà pwi paao, âna wâdé na é meaari ê tô wâdèe, pwacèwii pai pimeaarié côwâ kêe. Â wà tô ilàri, âna wâdé na é papwicîri pwi éaé.

5:1 Mataio 5.48

5:2 Exode 29.18; Hébéru 10.10

*5:2 Na dau wâdé tà Pwiduée—Grec: Na pwacèwii ê ûrea na dau wâdé.

5:5 1 Korénito 6.9–10; Kolosé 3.5

5:6 Roma 1.18; Kolosé 2.4,8

5:6 Grec: Guwà cibwaa nama é ipa-imwüruwà wà pwi jè âboro, goro pâ popai na ticè êreê. Ba nye gée goo kaa pwiri, na ê pwâra putàmu kà Pwiduée, âna é tâa gò tàpé na rà cicaraé.

5:8 Ioane 12.36; Éféso 2.13; Kolosé 1.13; 1 Pétéru 2.9

5:13-14 Ioane 3.20–21

5:13-14 Ésaïe 26.19, 60.1; Roma 13.11

5:13-14 1re phrase—Grec: Ê pwina jè côo naa na ê pwéelaa, âna pâ nau pwéelaa.

5:15 Kolosé 4.5

§5:17 Grec: Êkaa na guwà cibwaa nama ticè nümawà; â wâdé na guwà tâmogòori ê câbawâdé kà Pwiduée.

5:18 Luka 21.34

5:19 Kolosé 3.16

5:20 Kolosé 3.17

5:21 1 Pétéru 5.5

5:22 Kolosé 3.18; 1 Pétéru 3.1

5:23 1 Korénito 11.3; Éféso 1.22

5:25 Kolosé 3.19; 1 Pétéru 3.7

5:26 Tito 3.5

*5:26 Â é nuwaé goro jawé, ma ê popai—Piupwaa. Ê popai bèepwiri, âna pwiri ê Picémara Wâdé. É, pwiri pâ popai na ina na rà piupwaa wà tèpa cèikî, é, pâ popai kà pwi apiéa tà tô wâdèe.

5:27 2 Korénito 11.2; Kolosé 1.22

5:31 Mataio 19.5

5:32 Auinapàpari 19.7