pai wâro kâjè naa na picaatâa na bwaa âmuê
4
(Naporomee 4–6)
Kolosé 1.10Go tâa na karapuu, ba go piênawéna kà Pwi Ukai. Â go tacoo goowà, ma [guwà niimiri diri ê pwina é pwa ba kàwà wà Pwiduée, â] guwà wârori ê wâro na wâdé têe. Ba é todàwà, ba na guwà tèpa âboro kêe. Kolosé 3.12–13Wâdé na guwà ciburà ipakîriwà, ma moo, ma pidàpwicâariwà. Wâdé na guwà ciburà pimeaariwà, â guwà picâri naa goowà. Kolosé 3.14–15Ba é caajuriwà ê Nyuâaê Pwicîri. Â wâdé na guwà ciburà wâro na ê pinaanapô, ba na guwà tà caapwi.
Jè caapwi naiijè ma Kériso
Nye caapwi co naiiri âboro. Nye caapwi co ê Nyuâaê Pwicîri. Â nye caapwi co câmajè na jè tapacîri* Dernière phrase—Grec: Nye caapwi co ê auwâari (espérance). Espérance, âna ê pwina dau wâdé na jè tapacîri naa na pidàpwicâari, gée goo ê cèikî kâjè naa goo wà Iésu Kériso., gée na càùru pai todàjè. Nye caapwi co Pwi Ukai kâjè, nye caapwi co ê cèikî, ma caapwi co *piupwaa Caapwi co piupwaa—Wiàna wâru pâ pai pwa goo piupwaa, â nye caapwi co pai ina wèe, âna câmu kêe, ba na jè inapàpari pâ, jè tèpa âboro kà Kériso co.. 1 Korénito 12.6Nye caapwi co Pwiduée, Pwi Caa kâjè diri Caa kâjè diri—é, Caa kâra diri pâ muru.. Wàé na é pitûâ kâra diri, wàé na é wakè na diri, â é wâna diri. Roma 12.3,6Âjupâra pâ wà Kériso, âna é jèpa naa tâjè, naa goro piticèmuru naa goo, pâ jèpa âraimeai na pi-ité. Psaume 68.19Ba jèe wii naa na *Tii Pwicîri pâ:
 
É too naa na ére
na wâdòiti.
 é popa pâ wiâê
tàpé na ia rà cicaraé,
tàpé na ia é piétò jiirà.
 é naa âraimeai
tà tèpa âboro.
Psaume 68.19
 
Ioane 3.13Dà pai ina wèe pâ: É too naa na ére na wâdòiti? Pai ina wèe pâ, béaa kâra ê pai too kêe, âna é boo naa na ére na dau wâgòro kâra gòropuu§ É boo… é, É boo naaniboo gòropuu. Rà niimiri wà tèpa Juif pâ, wà tèpa bà, âna rà tâa na pé pwêe na dau wâgòro, na nee pâ: Oolaa (‘Abîme’). Côo Auinapàpari naporomee 9. wà Kériso. 10 Â wà Pwina é boo, âna wàé kaa wà Pwina é too naa na ére na wâdòiti naa *napwéretòotù, ba na é pwi ukai kâra diri pâ muru. Â pimaina pâ ê pitûâ kêe* Pimaina pâ ê pitûâ kêe… é, É dipitiri diri pâ muru, é, É nama tâbawêe diri pâ muru. naa gò diri pâ muru, na ia é tapoo wà Pwiduée.
11  1 Korénito 12.28[Dà pai ina wèe pâ: É naa âraimeai tà tèpa âboro?] Wà Kériso, âna é jèpa pâdi tà tèpa âboro kêe ê jèpa wakè na rà pwa Ê jèpa wakè na rà pwa—é, Ê jèpa âraimeai.. [Wàéni pàra pwi]:
 
Tèpa apostolo (tàpé na rà jèe côoê, ma picémara popai kêe);
Tèpa péroféta (tàpé na rà tòpi, naa na nyuâa, ê popai kà Pwiduée, â rà mwa pame tâjè);
Tèpa évangéliste (tàpé na rà picémara pâ ê Picémara Wâdé);
Tàpé na rà wéaari ma pacâmuri tèpa cèikî.
 
12 É naa tàra ê pâ âraimeai Âraimeai—Nii bau autâmogòorimuru târa wakè kà Pwiduée. (Côo note goo 1 Korénito 12.4.) bèepwiri, ba na rà o mwa caa pagòo diri tèpa âboro kà Pwiduée, ma piênawéna kàra côwâ. Â, na wàrapwiri, â o pimaina dò ê wâra pwapwicîri, ê naii Kériso. 13  Kolosé 1.28Â jè o caajurijè, naa na cèikî, â o caapwi ê pai tâmogòori kâjè wà *Pwina naî Pwiduée. Â jè o cau cimwü, pwacèwii Kériso, â jè o cau tâbawêe, pwacèwiié.
Wâdé na jè cimwü naa goo Kériso
14 Na o wàrapwiri, â o câjè mwa caa pwacèwii pâ nari èpo [naa na cèikî. Ba nabàni, âna càra caa pâji cimwü wà pàra tàpé gée goojè. Rà] pwacèwii ê wànga na ticè poé§ Poé (é, pòé)—Gouvernail. Ârawànga., na pòtò gòro ê wià ma pwéretòotù. Ba rà dau têre ê pâ popai kà tàpé na rà me, nau picàù dàra, ba na rà pa-imwürurà.
15  Kolosé 1.18, 2.19Bwa, jè cibwaa wàrapwiri. Wâdé na jè ciburà wâro na ê âjupâra* Wâro na ê âjupâra—é, Ina ê âjupâra. goro ê pimeaari. Â jè o pâ nau pwacèwii Kériso, naa na diri ê pwina jè pwa.
Wàé na é pwi ukai [kâra ê wâra pwapwicîri kêe] pwacèwii ê pûru âboro. 16 Wàé na é pitûâ ma wéaari diri pâ ére gée goro naiié, ba na rà caapwi. É pa-ijarà, ma pitu tàra, ba na rà pimeaarirà 2e phrase—Grec: Caajurirà goro pâ aupitòobàra (jointures) na naa tàra.. Â rà jèpa wakè bwàti. Êkaa na é pimaina too ê naiié, â é cimwü naa na ê pimeaari.
Wâro kâjè na bwaa âmuê
17  Roma 1.21; 1 Pétéru 1.14Go tacoo goowà, naa na nee Pwi Ukai, pâ, na guwà nabwé na guwà wâro pwacèwii tàpé na càra caa tâmogòori Pwiduée, tàpé na ticè nümarà. 18 Bàutê ê aunünüma kàra, ba gòo pûrurà, â tàutàra na rà pitêre dà Pwiduée. Êkaa na [rà pitanami] â tiàu goorà ê *âji wâro na é naa wà Pwiduée. 19 Càra mu caa picâdàrù ê pwina wâdé jii ê pwina èpà. Â rà pipanuârà, ba na rà wâro imudi. Â, na rà pwa pâ na jèpapara tûâ na miiri, â càra caa kamu goo.
20 Càcaa wàrapwiri ê wâro kâjè wiâ Kériso na guwà picòo. 21 Ba guwà têre ê popai goo Kériso, â guwà tâmogòori pâ tâa gooé ê âjupâra. Ba guwà tèpa âboro kêe.
22  Roma 8.13; Kolosé 3.9Êkaa na wàrapwiri, na guwà cibwaa wârori ê wâro na èpà, na ia guwà wârori béaa. Guwà tétâjii diri ê pâ tûâ ma càra na miiri.
Ba béaa, âna guwà pipanuâwà târa ê auniimiri ma câbawâdé kàwà na èpà, na rà pa-imwüruwà ma tanooriwà. 23  Roma 12.2Guwà tòotéri ê pwâranümawà, ma ê auniimiri kàwà, ma ê càrawà É, Guwà nama tòotéri ê auniimiri kàwà goro ê Nyuâaê Pwicîri., 24  Genèse 1.26; Kolosé 3.10ba na guwà tèpa âboro na bwaa âmuê ê wâro kàwà. Â guwà o pwacèwii tèpa âboro na rà tòpwùtù ê ârabwée na tòri, â rà coona ê ârabwée na bwaa âmuê.
Ba ûna é tòpòwà wà Pwiduée§ Ba ûna é tòpòwà wà Pwiduée—é, Ba ûna é tòpò {ê âmu wâro kàwà} bèepwiri., â câbawâdé kêe na guwà pwacèwiié, ba na guwà wâro naa âjupâra. Êkaa na wâdé na pâ tûâ kàwà, âna *tàrù ma pitòimiri.
Jè tòotéri càrajè na èpà
25  Zakarie 8.16; Kolosé 3.8–9Guwà nabwé na guwà pwâ. Â guwà ina ê pwina âjupâra tà tèpa [cèikî] béewà. Ba wàijè diri, âna jè caapwi [wâra pwapwicîri] pwacèwii pâ ére gée goro caapwi naiiri âboro.
26  Psaume 4.4; Jacques 1.19–20Wiàna guwà iputàmu ma pwi jèpwi, â guwà cibwaa pipwa tàwà na èpà. Guwà naaco ê pwâra putàmu goowà, béaa kâra ê pai duu kâra ê tòotù. 27 Ba guwà cibwaa panuâ *Caatana [ma é tacaiwà ba na guwà pwa na èpà].
28 Wiàna guwà tèpa mura, â wâdé na guwà coo. Â guwà wakè ba gòo, ba na pwa mwani kàwà, ba na guwà wâri ê pwina tiàu jiiwà, ma naa tà tàpé na ticè tàra.
29  Kolosé 4.6Guwà nabwé na guwà ina pâ popai na miiri, [ma pwa na èpà tà pàra tàpé]. Â guwà ina pâ popai na wâdé, ba na pitu tàra ma pagòorà.
30  Ésaïe 63.10; Éféso 1.13–14; 1 Tésalonika 5.19Guwà nabwé na guwà nama é pikîri ê Nyuâaê Pwicîri [goo ê pwina guwà pwa]. Ba ê Nyuâaê Pwicîri, âna pwi câmu na é naagée naa goowà wà Pwiduée, ba na paari pâ, [guwà tèpa âboro kêe. Â pwi câmu pâ, wà Pwiduée, âna] ée mwa tipiwà bamwara jii ê pâ èpà kàwà, na Tòotù kêe.
31  Kolosé 3.8Guwà cibwaa tubaèpà tà pàra tàpé, ma pi-inarà ba èpà. Guwà cibwaa wéaari naa na pwâranümawà ê pâ èpà na rà pwa tàwà. Guwà cibwaa iputàmu, ma piokée. Â guwà cibwaa pitànyiriwà.
32  Mataio 6.14, 18.22–35; Kolosé 3.12–13Wâdé na guwà pwa na wâdé tà pàra tàpé. Â guwà paari tàra ê pimeaari na wâna pwâranümawà. Â guwà pipwanauriwà, pwacèwii na é jèe pwanauriwà wà Pwiduée, gée goo Kériso.

4:1 Kolosé 1.10

4:2 Kolosé 3.12–13

4:3 Kolosé 3.14–15

*4:4 Dernière phrase—Grec: Nye caapwi co ê auwâari (espérance). Espérance, âna ê pwina dau wâdé na jè tapacîri naa na pidàpwicâari, gée goo ê cèikî kâjè naa goo wà Iésu Kériso.

4:5 Caapwi co piupwaa—Wiàna wâru pâ pai pwa goo piupwaa, â nye caapwi co pai ina wèe, âna câmu kêe, ba na jè inapàpari pâ, jè tèpa âboro kà Kériso co.

4:6 1 Korénito 12.6

4:6 Caa kâjè diri—é, Caa kâra diri pâ muru.

4:7 Roma 12.3,6

4:8 Psaume 68.19

4:9 Ioane 3.13

§4:9 É boo… é, É boo naaniboo gòropuu. Rà niimiri wà tèpa Juif pâ, wà tèpa bà, âna rà tâa na pé pwêe na dau wâgòro, na nee pâ: Oolaa (‘Abîme’). Côo Auinapàpari naporomee 9.

*4:10 Pimaina pâ ê pitûâ kêe… é, É dipitiri diri pâ muru, é, É nama tâbawêe diri pâ muru.

4:11 1 Korénito 12.28

4:11 Ê jèpa wakè na rà pwa—é, Ê jèpa âraimeai.

4:12 Âraimeai—Nii bau autâmogòorimuru târa wakè kà Pwiduée. (Côo note goo 1 Korénito 12.4.)

4:13 Kolosé 1.28

§4:14 Poé (é, pòé)—Gouvernail. Ârawànga.

4:15 Kolosé 1.18, 2.19

*4:15 Wâro na ê âjupâra—é, Ina ê âjupâra.

4:16 2e phrase—Grec: Caajurirà goro pâ aupitòobàra (jointures) na naa tàra.

4:17 Roma 1.21; 1 Pétéru 1.14

4:22 Roma 8.13; Kolosé 3.9

4:23 Roma 12.2

4:23 É, Guwà nama tòotéri ê auniimiri kàwà goro ê Nyuâaê Pwicîri.

4:24 Genèse 1.26; Kolosé 3.10

§4:24 Ba ûna é tòpòwà wà Pwiduée—é, Ba ûna é tòpò {ê âmu wâro kàwà} bèepwiri.

4:25 Zakarie 8.16; Kolosé 3.8–9

4:26 Psaume 4.4; Jacques 1.19–20

4:29 Kolosé 4.6

4:30 Ésaïe 63.10; Éféso 1.13–14; 1 Tésalonika 5.19

4:31 Kolosé 3.8

4:32 Mataio 6.14, 18.22–35; Kolosé 3.12–13