6
Pâ èpo ma du nyaa ma caa kàra
Kolosé 3.20Wâguwà tèpa èpo, âna wâdé na guwà pitêre dà du nyaa ma caa kàwà. Wàépwiri napârawà, {ba guwà tèpa âboro kà Pwi Ukai}. Exode 20.12Ba [jèe wii naa na *Tii Pwicîri pâ]: Gà papwicîri du nyaa ma caa'gà.Exode 20.12 Êpwiri, âna pitûâ kà Pwiduée na pâbéaa. Â wàéni ê aupwényunyuâari na é ina pâ ée mwa naa [tà tàpé na rà pitêre dàra ê naèà bèepwiri]: Â ê wâro'gà naani gòropuu, âna o gòri ma wâdé.Exode 20.12
Psaume 78.4; Proverbes 22.6; Kolosé 3.21Wâguwà tèpa caa kâra èpo* Tèpa caa kâra èpo—é, Pa nyaa ma caa kâra èpo., guwà cibwaa nama rà putàmu tèpa èpo kàwà. Â wâdé na guwà pipièrù bwàti goorà, â guwà patùrarà ma pacâmurirà. [Ba wàépwiri napâra pwi a cèikî] naa goo Pwi Ukai.
Tèpa ênawéna ma tèpa pitûâ kàra
Kolosé 3.22–23; Tito 2.9–10; 1 Pétéru 2.18Wâguwà tàpé na guwà tèpa *ênawéna kîri kà pàra tàpé, âna wâdé na guwà pitêre dà tèpa pitûâ kàwà naani gòropuu. Â guwà dau papwicîrirà, â guwà piênawéna kàra bwàti, gée na âji pwâranümawà, pwacèwii pai piênawéna kàwà tà Kériso.
6-7 [Guwà wakè bwàti, ba na rà ipwàdée goowà, naa na diri pâ pàara.] Â càcaa na pâ pàara co, na rà côowà na. Â guwà niimiri pâ, guwà wakè ba kà Pwi Ukai, â càcaa ba kà tèpa âboro. Ba guwà tèpa ênawéna kà Kériso, â napârawà na guwà pwa ê câbawâdé kà Pwiduée, gée na diri pwâranümawà.
2 Korénito 5.10; Kolosé 3.24–25Ba wâdé na guwà tâmogòori pâ, wà Pwi Ukai, âna ée mwa jèpa naa tâjè câmajè, goro ê pwina wâdé na jè jèpa pwa. Ipaiwà wiàna jè tèpa ênawéna kîri kà pàra tàpé, é, wiàna jè tèpa âboro na pwa tàrù kâjè 2e phrase—Esclave ou libre..
Roma 2.11; Kolosé 4.1Wàrapwiri naa goowà mwara, co tèpa pitûâ. Wâdé na guwà papwicîri tèpa ênawéna kîri kàwà, ma pwa na wâdé tàra. Â guwà cibwaa pwa kûu tàra. Ba caapwi pwi a pitûâ kàwà diri, naa *napwéretòotù, â câé caa pwi a pwaké goro âboro.
Neemuru paa kâjè
10 Go tubanabwé naa goo pai ina wèe pâ: Wâdé na guwà gòo goro ê pàtàma Pwi Ukai, ma nii kêe na dau maina. 11  Roma 13.12; 2 Korénito 10.4Guwà popa diri ê neemuru paa, na é naa tàwà wà Pwiduée. Â o pâri ma guwà cicara ê pâ tûâ na èpà kà Pwi âboro èpà, wà *Caatana.
12  1 Pétéru 5.8–9Ba câjè caa pipaa dà tèpa âboro. Jè pipaa dà tèpa pitûâ kà tèpa duée ma u, [na câjè caa côorà goro du âraporomeejè]. Üu, jè pipaa dà tèpa ukai gopaérenao, na maina pàtàmarà, na rà pitûâ naa gò ê gòropuu bèeni, na é tâa na bàutê.
13-14  Ésaïe 11.5, 59.17; 1 Tésalonika 5.8Êkaa na go ina tàwà pâ: Guwà popa diri ê neemuru paa na é naa tàwà wà Pwiduée. Ba na, o pâri ma guwà cimwü, na pâ pàara na tèepaa mariwà ê èpà. Ûna jèe nabwé ê pipaa, â guwà o piétò. Wàéni Wàéni… Grec: Guwà popa… Ipaiwà naa goo diri pâ na jèpapara neemuru paa, naa na nee tii 13–17. ê neemuru paa kâjè:
 
Karapuu kâjè—ê âjupâra kà Pwiduée;
Ârabwée paò târa nawâajè—ê wâro na *tàrù na araé;
15  Roma 10.15Du wâraâjè—ê pai ciburà picémara kâjè ê *Picémara Wâdé na é pame ê pinaanapô;
16  Upwâra bécâgòtù kâjè§ Upwâra bécâgòtù—Bouclier.—ê cèikî kâjè naa goo Pwiduée, na diri pâ ére. ( jè pa, ba na jè câtàmwara ê doromara ânye, goro ê da, na é tò wà Pwi âboro èpà);
17  Hébéru 4.12Bwe bépwamuru pûrujè—ê wâro na é naa tâjè wà Pwiduée, ûna é pa-udòjè* Ê wâro na é naa tâjè wà Pwiduée, ûna é pa-udòjè—Grec: Ê pai pa-udòjè.;
Tàuwa kâjè na é naa tâjè ê Nyuâaê Pwicîri—ê popai kà Pwiduée.
 
18  Luka 18.1; Kolosé 4.2; 1 Tésalonika 5.17Guwà ciburà pwapwicîri [na diri pâ ére] ma na diri pâ pàara, wiâra ê pitûâ na é naa tàwà ê Nyuâaê Pwicîri. Â guwà ciburà tàcî, â guwà ciburà pidàpwicâariwà, naa goro ê pwâra pwapwicîri kàwà, ba kà diri tèpa âboro kà Pwiduée.
19-20  Kolosé 4.3–4; 2 Tésalonika 3.1 2 Korénito 5.20; Philémon 1.9Guwà pwapwicîri ba kôo, ba na é naa tôo ê popai wà Pwiduée. Ba é cùruo, ba na go inapàpari târa diri pâ âboro ê Picémara Wâdé, na ia càra caa tâmogòori béaa. Â nye gée goo kaa ê pai inapàpari kôo ê Picémara Wâdé bèepwiri na tòo-o goro itùpaò naani na karapuu. Êkaa na guwà pwapwicîri, ba na o câgo caa piwâ na go tà ciburà patùra tèpa âboro [goo wà Kériso].
Ipwabwàcu kà Paulo
21-22  Apostolo 20.4; Kolosé 4.7–8; 2 Timotéo 4.12Go cùru paé dariwà wà Tychique, ba na é piwiâ tàwà ê jèkutâ gooò, ma pagòowà. Wà pwiibà, âna é pwi âji béejè, ma pwi ênawéna na é dau pitêre dà Pwi Ukai, na bu piwakè naima ma wàé.
23 Wâdé na wà Pwiduée Caa kâjè, ma wà Pwi Ukai Iésu Kériso, âna ru naa tàwà, diri tèpa cèikî béebu, ê pinaanapô, ma pimeaari. Ma ru pitu tàwà, ma guwà cèikî ba gòo naa gooru. 24 Go ilari jii Pwiduée pâ, na é *pwényunyuâari goro ê *pimeaari imudi kêe, wà diri tàpé na rà cimwü naa na pimeaari kàra, ba kà Pwi Ukai Iésu Kériso.

6:1 Kolosé 3.20

6:2 Exode 20.12

6:4 Psaume 78.4; Proverbes 22.6; Kolosé 3.21

*6:4 Tèpa caa kâra èpo—é, Pa nyaa ma caa kâra èpo.

6:5 Kolosé 3.22–23; Tito 2.9–10; 1 Pétéru 2.18

6:8 2 Korénito 5.10; Kolosé 3.24–25

6:8 2e phrase—Esclave ou libre.

6:9 Roma 2.11; Kolosé 4.1

6:11 Roma 13.12; 2 Korénito 10.4

6:12 1 Pétéru 5.8–9

6:13-14 Ésaïe 11.5, 59.17; 1 Tésalonika 5.8

6:13-14 Wàéni… Grec: Guwà popa… Ipaiwà naa goo diri pâ na jèpapara neemuru paa, naa na nee tii 13–17.

6:15 Roma 10.15

§6:16 Upwâra bécâgòtù—Bouclier.

6:17 Hébéru 4.12

*6:17 Ê wâro na é naa tâjè wà Pwiduée, ûna é pa-udòjè—Grec: Ê pai pa-udòjè.

6:18 Luka 18.1; Kolosé 4.2; 1 Tésalonika 5.17

6:19-20 Kolosé 4.3–4; 2 Tésalonika 3.1

6:19-20 2 Korénito 5.20; Philémon 1.9

6:21-22 Apostolo 20.4; Kolosé 4.7–8; 2 Timotéo 4.12