3
Ée mwa nye tèepaa côwâ Pwi Ukai
Tèpa âji béeò wée, wàéni ê béârailu kâra tii na go wii tàwà, ba na go taniimiri tàwà diri pâ muru bèepwiri, ma pagòowà, ba na o *tàrù ma pwicîri ê aunünüma kàwà. Jude 1.17Wâdé na guwà pitaniimiri ê pâ popai na rà mara ina béaa wà tèpa *péroféta pwicîri kà Pwiduée. Â guwà wéaari ê aupitûâri kà Pwi Ukai, *pwi a pa-udòjè, na ia rà jèe inapàpari tàwà wà tèpa *apostolo kàwà.
1 Timotéo 4.1; Jude 1.18Wàéni ê popai na dau âjimuru, na wâdé na guwà tâmogòori bwàti. [Ba jèe mara ina tàwà pâ] rà o mwa tèepaa medariwà, na pâ bénabwé tòotù, wà tèpa âboro na rà pâra co wiâra ê pâ câbawâdé kàra na èpà.
 rà o piècaariwà, Mataio 24.48ma rà ina tàwà pâ: «Gona é wâpà wà pwi [Iésu kàwà] na ia é ina pâ ée mwa wâjué côwâ? O câé mwa caa me! Rà jèe maagé bà wà tèpa mara cèikî naa gooé* Wà tèpa mara cèikî naa gooé—Grec: Wà tèpa caa kâjè., [â càra caa côoê]! Ba nye ticè cè jè muru naani gòropuu cèna pitòotéri gée na autapoo goo!»
Genèse 1.6–9Wà tèpa pitaurèe na rà ina pwiri, âna tàutàra na rà côoinari pâ, wà Pwiduée, âna é tòpò ê gòropuu bau napwéretòotù, goro ê popai kêe. Ba é dàgòtù ê pâ napô gée najawé, ba na é cibèepi ê pâ napô ê najawé. Genèse 7.11; 2 Pétéru 2.5Â gée na càùé, â é nama tiàu ê pâ napô goro jawé. Ba é panuâ pâ i jèpé na dau maina.
[Wàépwiri ê pwina go ina]: Wiàna ru tâa ê napwéretòotù ma ê gòropuu nabàni, âna nye gée goro kaa ê popai kà Pwiduée. Â é wéaari diri pâ muru goro ê popai kêe, tapacîri ê Tòotù na ée mwa cau pitèirà diri. Â, na pwi Tòotù-bà, âna ée mwa cîri napwéretòotù ma gòropuu, bau diri tèpa âboro na tàutàra na rà papwicîriê.
É ipwâ ba é dau meaarijè
Psaume 90.4Êco na wâguwà, co tèpa béeò, âna guwà cibwaa ipwanauri pâ: «Ê caapwi tòotù, âna pwacèwii 1 000 naja, naa na pai côo kà Pwi Ukai. Â ê 1 000 naja, âna pwacèwii caapwi tòotù.»
Habakuk 2.3; 1 Timotéo 2.4Â wàépwiri na guwà côo pâ, càcaa âjupâra ê auina kà pàra tàpé pâ, wà Pwi Ukai, âna é ipwâ ma é pacoo ê auina kêe! Bwa! [É cau tapacîjè] ba é dau moo ma pidàpwicâariê naa goojè tèpa âboro. Ba o càcaa wâdé têe wiàna o tiàu awé cè pwi jè âboro caapwi. [Â é naa tà tèpa âboro diri ê pàara] ba na rà biirà dèe, jii ê pâ èpà kàra, [ma rà o cau udò].
10  Mataio 24.29,35; Luka 12.39; 1 Tésalonika 5.2Êco na ée mwa nye wâjué me côwâ wà Pwi Ukai. [Â ée mwa papò tèpa âboro] pwacèwii pwi a mura. Rà o mwa têre ê aié na dau maina awé, â rà pwùkùru goo, ba o tùdàrù ê napwéretòotù. Â o tòotiàu diri pâ îricò naa na pé diopwaa kâra ânye. Â o tubatiàu Tubatiàu—é, Pitèi. ê gòropuu, ma diri pâ muru na tâa na!
Wârori wâro na pwicîri
11 Wiàna o tiàu diri, â o dà cè càrawà ni? Wàéni: Guwà wârori ê wâro na pwicîri ma wâdé tà Pwiduée, â guwà piênawéna kêe co. 12 Â guwà dau wàrapwiri, ba na ée mwa tèepaa me wài ê pwi Tòotù bèepwiri  guwà dau wàrapwiri… é,  guwà ipwàdée goro pai o tèepaa me kâra pwi Tòotù bèepwiri., [na ée mwa pitèi diri pâ muru wà Pwiduée]; pwi tòotù na o tòo diri ê napwéretòotù bau ê gòropuu. 13  Ésaïe 65.17, 66.22; Auinapàpari 21.1,27Ba é jèe mara ina béaa pâ, na ée mwa tòpò ê napwéretòotù ma gòropuu na bwaa âmuê.  diri pâ muru na o mwa tâa wê, âna rà o wâro wiâra ê câbawâdé kà Pwiduée§ 2e phrase—Grec: Ée mwa tâa wê ê tàrù..  wàépwiri ê gòropuu na jè tapacîri naa na ipwàdée!
Bénabwé popai
14 Gée goo kaa pwiri, co tèpa âji béeò, guwà ipwadàra, ma guwà wârori ê wâro na pwicîri, târa tapacîri ê pwi Tòotù bèepwiri. Ba wiàna guwà wàrapwiri, â o ticè èpà goowà, na ée mwa pitèiwà goo wà Pwiduée. Â o pwa pinaanapô nabibiu kàwà ma wàé.
15-16  Roma 2.4[Gorodà na é ipwâ na é wâjué me côwâ wà Pwi Ukai?] Gée goo co ê pai moo ma pidàpwicâariê kêe! Â guwà cibwaa ipwanauri pâ, wâguwà, âna upawà jii ê wârimuru gée goo kaa pwiri! Â wàépwiri i pwi ia é mu wii tàwà wà Paulo, pwi âji béejè na dau wânümajè gooé. É inapàpari ê pâ pwi bèepwiri na diri pâ tii kêe, goo ê autâmogòori na é naa têe wà Pwiduée.
Âjupâra pâ, pàra popai kêe, âna tàpo pwacoé pai tâmogòori wèe. Â wà pàra tèpa âboro, âna rà ébii ê pwina é ina. Wà tàpéebà, âna càra caa wàawà naa na âjupâra, â càra caa tèpa âji a câmu [goro ê *Tii Pwicîri]. Â rà wàrapwiri mwara târa pàra ére auwii naa na Tii Pwicîri. Â gée goo kaa pwiri, â rà pame naa gòrà ê wârimuru kàra na ticè pwâadèreè.
Ipicijii
17  Maréko 13.33; 1 Korénito 10.12[Go wii ê tii bèeni, ba na] go mara pa-icôowà, goo wà tèpa [pwa pupûra na rà tèpa pwâ, na] càra caa papwicîri ê pwina tàrù! Êkaa na guwà tà tàcî! Â guwà ipwacôoco, ba rà péa ipa-imwüruwà, â guwà péa tûu, gée na pai cimwü kàwà.
18 Wâdé na o pimaina pâ naa goowà ê *pimeaari imudi kà Pwi Ukai kâjè ma pwi a pa-udòjè wà Iésu Kériso. Wâdé na pimaina pâ ê pai tâmogòorié kàwà! Wâdé na tâa jaaé ê pai maina ma muugère, nabà ma dàra gòiri awé!
Wâdé na wàra! Amen!

3:2 Jude 1.17

3:3 1 Timotéo 4.1; Jude 1.18

3:4 Mataio 24.48

*3:4 Wà tèpa mara cèikî naa gooé—Grec: Wà tèpa caa kâjè.

3:5 Genèse 1.6–9

3:6 Genèse 7.11; 2 Pétéru 2.5

3:8 Psaume 90.4

3:9 Habakuk 2.3; 1 Timotéo 2.4

3:10 Mataio 24.29,35; Luka 12.39; 1 Tésalonika 5.2

3:10 Tubatiàu—é, Pitèi.

3:12 Â guwà dau wàrapwiri… é, Â guwà ipwàdée goro pai o tèepaa me kâra pwi Tòotù bèepwiri.

3:13 Ésaïe 65.17, 66.22; Auinapàpari 21.1,27

§3:13 2e phrase—Grec: Ée mwa tâa wê ê tàrù.

3:15-16 Roma 2.4

3:17 Maréko 13.33; 1 Korénito 10.12