2
Tèpa pwa pupûra na rà tèpa pwâ
Mataio 24.11; Jude 1.4Napwiri, âna rà tèepaa mari ê Ba *Isaraéla pâ péroféta na rà pwâ* Pâ péroféta na rà pwâ—Rà ina pâ, rà pame pâ popai naa na nee Pwiduée, êco na rà tèpa pwâ.. Â o ipaiwà nabàni. Ba rà o tèepaa mariwà pwàniri tèpa pwa pupûra na rà tèpa pwâ. Â rà mwa ina pâ, rà tèpa âboro kà Pwi Ukai kâjè. Êco na rà o tèpa tétâjiié—wàé na ia é pipanuâê, ba na é wârirà [goro ê wâri wèe na dau maina awé]. Â rà o ipa-imwüru tèpa âboro ma pwa ma tûu ê cèikî kàra 5e phrase—Grec: Rà pame popai na nama tiàu (doctrines de perdition).. Êco na nye wàilà côwâ, na o dau wàcî ma dau èpà, ê pai tubatiàurà!
O wâru tàpé na rà o pâra wiâra ê ârapupûra kàra, ma ê pâ tûâ kàra na miiri goro naiirà. Â gée goo pwiri, â o ina ba èpà ê âji naigé [wiâ Kériso]. Â wà tèpa pwa pupûra bèepwiri na rà tèpa pwâ, âna rà o tèpa iau ma piâranümarà mwani. Â rà o pwa cuka tàwà, ba na rà popa mwani kàwà. Êco na o càcaa wâiti ê pai tubatiàurà. Ba é jèe niimiri [wà Pwiduée] gée na biu pâ, na ée mwa naa wârimuru tàra.
Rà o pwa wârimuru
Jude 1.6Ba câé caa piwâ wà Pwiduée, na é naa wârimuru tà tèpa *angela na ia rà cicaraé. Ba é jèe nye pwairi türà naa na ére na dau bàutê, tapacîri ê tòotù na ée mwa pitèi ê gòropuu.
Genèse 6–8; Hébéru 11.7; 2 Pétéru 3.6Jèpwi mwara, âna, na pàara biu, âna câé caa piwâ, na é nama tiàu tèpa âboro èpà gòropuu na càra caa papwicîriê. Wà pwi âboro na é caapwi, wà Noa, âna é pwa pupûra tàra pâ, na rà wârori ê wâro na *tàrù na ara Pwiduée, [êco na tàutàra dàra pitêre dèe]. Â rà cau bà naa na pé jèpé na dau maina awé, na é pâ jai ê gòropuu diri. Â nye 8 co tàpé na rà udò—wà Noa ma ê tâa kêe.
Genèse 19.24; Jude 1.7Jèpwi mwara, âna wà Pwiduée, âna é nama tiàu ê du ville *Sodoma ma Gomora. Â nye ticè na coo, êco ê dàuru ânye. É wàrapwiri, ba na câmu kêe târa diri cè pâ âboro na o tàutàra na rà papwicîriê, na pâ tòotù na bwaa wâ naigé. 7-8  Genèse 19.1–16Êco na pwa pwi jè âboro na caapwi, gée goorà, na *tàrù ê tûâ kêe na ara Pwiduée—âna wà Lota Lota—Pwi niaa goo wà Abéraama. (Côo note goo Luka 17.28.). Â diri pâ tòotù, âna é côo ma têre pâ muru na miiri na rà pwa wà pàra tèpa âboro wê. Â dau tòina ê pwâranümee goo, ba é côo pâ muru na càcaa *tàrù na ara Pwiduée. Â gée goo kaa pwiri, â wà Pwiduée, âna é upaé jii ê ânye.
Guwà côo, é nye tâmogòori wà Pwi Ukai cè pai upa tàpé na rà papwicîriê, jii ê pâ aré kàra. Â napwa naa goo tèpa âboro èpà, âna é tòpòrà naa na karapuu§ É tòpòrà naa na karapuu—é, É naa wârimuru tàra naa na karapuu., tapacîri pwi tòotù na ée mwa bàra pitèi ê gòropuu diri. 10  Jude 1.7-8, Jude 1.16Â o dau maina ê wârimuru, na ée mwa naa tà tàpé na rà wâro wiâra ê pâ câbawâdé kàra na èpà, ma pwa pâ tûâ na miiri goro naiirà. Â ipaiwà naa goo wà tàpé na rà câbapiticèmuru naa goo ê pitûâ kêe.
Rà tèpa maina nüma
[Rà wàrapwiri wà tèpa pwa pupûra na rà tèpa pwâ.] Ba rà tèpa maina nüma, â rà nye pwa diri kaa ê pâ na pwâra èpà. Â càra caa piwâ na rà ina ba èpà tàpé na pwa pàtàmarà* Tàpé na pwa pàtàmarà—Grec: Tàpé na rà pwényuâa. Pwiri tèpa angela, é, tèpa ênawéna kà tèpa angela, é, tèpa duée, é, tèpa âboro na rà pitûâ naani gòropuu. (Côo Jude 8.). 11  Jude 1.9Â guwà côo, wà tèpa angela, na dau pwa nii ma pàtàmarà jiirà Jiirà; Tàpéebà—Pwiri tèpa pwa pupûra na rà tèpa pwâ, é, pwiri tèpa pitûâ na pwényuâa., âna càra caa niimiri pâ, na rà pinabaèpà tàpéebà na ara wà Pwiduée! 12  Jude 1.10Êco na wà tèpa pacâmu-bà, âna càcaa wâgotàra na rà piècaari ê pâ muru [na dau piwéna jiirà] na ticè na rà tâmogòori naa goo.
Napwa naa goo ê wâro kàra, âna rà pwacèwii ê pâ macii a piugà, na ticè nümarà, na rà tâa ni gòropuu, ba na o capwârirà ma pòtàmwararà. Â ê pâ tûâ kàra na miiri, âna poparà dàra ê wârimuru dàra gòiri Wârimuru dàra gòiri—Grec: Pwâra bà.. 13 Â o tubaèpà tàra, pwacèwii pai tubaèpà kàra tà pàra tàpé.
Wà tèpa âboro-bà, âna rà pwâgàriwà, wâguwà [tèpa âji a cèikî] ba rà tâmogòori pwàniri èpà kàra, na rà tâa na pi-ija kàwà, â rà tubatòri ê picaatâa kàwà, ma tubakamuwà. Ba:
 
Rà pwa pàpari ê pâ muru na miiri;
14 Rà ciburà ucâri pa ilàri, â èpà pwâranümarà goo;
Rà nye tà nümarà dàra pwa taaci pâ câbawâdé na èpà;
Rà mudàra taaci pâ muru na rà iari;
Rà picàù dà tàpé na càcaa cimwü ê cèikî kàra, ba na rà pwa na èpà.
 
Gée goo kaa diri pwiri, â é jèe tojiirà wà Pwiduée, â ée mwa naa tàra ê wârimuru na dau maina. 15-16  Nombres 22.7; Jude 1.11; Auinapàpari 2.14 Nombres 22.28–35Ba rà jèe pàgà jii ê naigé na tàrù, â rà pwaduwà kà Balaam biu, wà pwina naî wà Béor§ Béor—é, Bosor.. Ba wàé pwi *péroféta a pwâ, â dau wâdé têe pai tòpi mwani târa pwa na èpà. Êco na wà Pwiduée, âna é pwaé, goro ê pâ tûâ kêe na èpà. Â é pacooé jii ê pwina é niimiri na ée mwa pwa goro pai ticè nümee. Ba é nama é patùraé ê buriko kêe, goro ê pwâratùra kà pwi jè âboro!
Rà tèpa ênawéna kîri kâra èpà
17  Jude 1.12–13Wà tèpa pwa pupûra na rà tèpa pwâ, âna [ticè muru na wâdé na rà pame]. Rà pwacèwii pâ pwârajawé na ticè jawé na, ma pâ nee na pòtòrà ê pwéretòotù—po duu [êco na ticè popaa na]. Wà tàpéebà, âna é wéaari ê autâa kàra wà Pwiduée, naa na bàutê, na nye cikautê kaa.
18 Maina nümarà ma maina pwârà, â rà pi-ina kàra goro pâ nyakâra pwâratùra na ticè êreê. Â rà cètùu tàpé na rà me jii ê pai wâro na èpà, ba na rà pwa côwâ diri ê pâ càrarà na miiri. Ba rà ina tàra pâ, wâdé na jè pâra wiâra diri pâ câbawâdé kâra naiiri âboro.
19 Ba rà ina pâ rà tipiwà jii ê pwina piiwà, [ba na o câguwà caa tèpa ênawéna kîri kâra cè pâ naèà]. Caapwi co na wàilà, âna [piirà goro pâ tûâ kàra na miiri] ma tèpa ênawéna kîri kâra pâ càrarà, na rà gére poparà dàra ê pai tubatiàurà! Ba wà pwi jè âboro, âna é pwi ênawéna kîri kâra ê pwina pa pitûâ naa gòé.
20  Mataio 12.45Béaa, âna rà tâmogòori Pwi Ukai kâjè ma *pwi a pa-udòjè, wà Iésu Kériso. Â é jèe tipirà jii ê pâ tûâ na miiri kà tèpa âboro gòropuu. Êco na rà wâjué côwâ, ba na rà tèpa ênawéna kîri côwâ kâra ê èpà. Dau pwaée kàra! Ba rà jèe dau èpà jii béaa!
21  Luka 12.47–48Béaa, âna rà tòpi ê aupitûâri na pwicîri [jii Pwi Ukai] â rà tâmogòori ê naigé na tàrù. Êco na rà tétâjii diri, â bwaa nye wâdé naa goorà wiàna càra caa tâmogòori ê âjupâra! 22  Proverbes 26.11Jè côo naa goorà pâ, nye âjupâra ê du ârailu auina bèeni: É ija côwâ i wéregaa kêe i akàna.Proverbes 26.11 Â «Jè nuwa i puàkà, â é wâjué côwâ naa na dùuru.»

2:1 Mataio 24.11; Jude 1.4

*2:1 Pâ péroféta na rà pwâ—Rà ina pâ, rà pame pâ popai naa na nee Pwiduée, êco na rà tèpa pwâ.

2:1 5e phrase—Grec: Rà pame popai na nama tiàu (doctrines de perdition).

2:4 Jude 1.6

2:5 Genèse 6–8; Hébéru 11.7; 2 Pétéru 3.6

2:6 Genèse 19.24; Jude 1.7

2:7-8 Genèse 19.1–16

2:7-8 Lota—Pwi niaa goo wà Abéraama. (Côo note goo Luka 17.28.)

§2:9 É tòpòrà naa na karapuu—é, É naa wârimuru tàra naa na karapuu.

2:10 Jude 1.7-8, Jude 1.16

*2:10 Tàpé na pwa pàtàmarà—Grec: Tàpé na rà pwényuâa. Pwiri tèpa angela, é, tèpa ênawéna kà tèpa angela, é, tèpa duée, é, tèpa âboro na rà pitûâ naani gòropuu. (Côo Jude 8.)

2:11 Jude 1.9

2:11 Jiirà; Tàpéebà—Pwiri tèpa pwa pupûra na rà tèpa pwâ, é, pwiri tèpa pitûâ na pwényuâa.

2:12 Jude 1.10

2:12 Wârimuru dàra gòiri—Grec: Pwâra bà.

2:15-16 Nombres 22.7; Jude 1.11; Auinapàpari 2.14

2:15-16 Nombres 22.28–35

§2:15-16 Béor—é, Bosor.

2:17 Jude 1.12–13

2:20 Mataio 12.45

2:21 Luka 12.47–48

2:22 Proverbes 26.11