Tii Pwicîri: Âmu Aamwari naa na cî 1 Timotéo 0
^
1 Timotéo
Ipwabwàcu
Gà pwacôoco tèpa pwa pupûra na rà tèpa pwâ
Naèà âna wâdé wiàna jè wârori
Ipwaolé tà Kériso na é pa-udòjè
Gà tà cimwü naa na cèikî
Popai goro pai pwapwicîri
Càrajè na jè pwapwicîri naima
Popai tà tèpa pitûâ naa na cèikî
Tèpa dikona
Aupitûâri kà Paulo tà Timotéo
É dau pwényuâa Kériso!
O mwa ipa-imwüru pàra tàpé
Pwi a wakè bwàti ba kà Kériso
Ipwacôoco pai wâro'gà
Pai pacâmuri na jèpapara tèpa cèikî
Pa dàpwà
Pa dàpwà na naa mwani kàra
Tèpa pitûâ
Tèpa ênawéna kîri
Bénabwé popai
Picòo na pwâ
Âji wâdé kâjè
Pàra aupitûâri tà Timotéo
Tèpa cèikî na pwa neemururà
Ipicijii