Tii Pwicîri: Âmu Aamwari naa na cî 1 Timotéo 3
3
Popai tà tèpa pitûâ naa na cèikî
Apostolo 20.28Wàéni ê jè pwâratùra [na jè mu ina, pâ]: «Wà pwina nümee na é pwi caa kà tèpa pitûâ kâra ê wâra pwapwicîri, âna wâdé, ba pwi wakè na âjimuru.» Nye popai na âjupâra. 2-3  Tito 1.6–9Â wà pwi âboro bèepwiri, âna wâdé na, ê wâro kêe, âna pitòimiri [na ara tèpa âboro diri]. Â wâdé na ticè na pitòtié goo. [Wàéni pâ pwina pâri ma ina naa gooé]:
 
É tâa bwàti goo tô wâdèe* É tâa bwàti goo tô wâdèe—Grec: Nye caapwi co wâdèe.;
Câé caa pwi a wâdo ma dau ija;
Câé caa pwi a putàmu, ma pwi a tòocia;
Câé caa pwi a wâdé têe mwani.
É pwi a piaabòrié;
É pwi a tùra ba moo;
É pwi a tòpi bwàti tèpa âboro na rà tèepaa mariê;
É tâmogòori ma é pacâmuri tèpa cèikî;
 é pwi a pitòimiri bwàti ê pwârawâ kêe, ba na rà pitêre dèe pâ èpo kêe naa na ipakîri.
 
Ba wiàna câé caa tâmogòori popa ê pwârawâ kêe, â é wànau târa, cè pai popa kêe, ê wâra pwapwicîri kà Pwiduée? Wà pwi a pitûâ kâra ê wâra pwapwicîri, âna càcaa wâdé na é bwaa pwi a tapoo a cèikî. Ba é péa tà pwamainaê, â péa é tà ipa-imwüruê wà *Caatana, wà Pwi âboro èpà Â péa é tà ipa-imwüruê wà Caatana… é, Â é péa pâra nau tòpi wârimuru kêe, pwacèwii Caatana, wà Pwi âboro èpà.. 2 Korénito 8.21Â jèpwi mwara: Wâdé na wâro kêe, âna wâdé tà tàpé na càra caa tèpa cèikî. Ba na, o nye ticè âboro, cèna pi-inaê ba èpà. Â o câé caa tûu, naa na ê jé, na é pwabwàti ba kêe, wà Pwi âboro èpà.
Tèpa dikona
Ipaiwà naa goo wà tèpa dikona Dikona—Naa na grec, ê popai bèeni, âna pai ina wèe pâ: Pwi ênawéna. Naa na pâbéaa kâra wâra pwapwicîri, âna wà tèpa dikona, âna rà tàpé na rà pitu tà tèpa pitûâ.. Ba wâdé na rà tèpa âboro na rà wàrani:
 
Rà tèpa pitòimirirà;
Rà tèpa âboro *tàrù, na càcaa wâru ûmemeerà;
Càra caa tèpa ipwirié;
Càra caa tèpa ciburà bu mwani.
 
 wâdé na rà pâra wiâra ê cèikî na jè pacâmurirà goo. Ba nye pwi âjupâra na é jèe paari tâjè [wà Pwiduée].  wâdé na rà pitêre dàra bwàti ê *pwâratùra-nigée-goorà. 10 Béaa kâra na jè pitòrigari pwi jè âboro, ba na é pwi dikona, âna wâdé na jè jèe mara côo bwàti ê wakè kêe, ba na o ticè cèna pâri ma o pitòtié goo.
11  Tito 2.3Napwa naa goo wà pa wâdàra dikona§ Pa wâdàra dikona—é, Pa ilàri na rà dikona., âna wâdé na rà wàrani:
 
Rà pitòimirirà;
Càra caa picocoo;
Càra caa ija ma wâdo imudi;
Rà tàrù, ma âjupâra, naa na diri pâ ére.
 
12 Wà tèpa dikona, âna wâdé na rà papwicîri pa wâdàra* Rà papwicîri pa wâdàra—Grec: Pwa caapwi piéa.. Â wâdé na rà pitòimiri bwàti ê èpo kàra, ma ê pwârawâ kàra. 13 Â wiàna rà pwa bwàti ê wakè kàra, âna jè o pipapwicîrirà. Â rà o cimwü, naa na cèikî kàra Naa na cèikî kàra—é, Na rà inapàpari ê cèikî kàra., naa goo wà Kériso Iésu.
Aupitûâri kà Paulo tà Timotéo
14 Nümoo na go jèe tàpo paé marigà. Êco na go jèe tàmara wii tâgà pwiri, 15 ba péa go tà ipwâ. Ba wâdé tôo na gà tâmogòori, cè càrajè na wâdé, naa na ê wâao kà Pwiduée. Ê wâao bèepwiri, âna êkaa ê wâra pwapwicîri kà Pwiduée, na é wâro. Â ê wâra pwapwicîri, âna é cipa ma ipwamuru ê âji ârapupûra [goo wà Kériso]. Ba é pwacèwii pwi a cipa wàra i wâ Pwi acipa wàra i wâ—Pwi ò kâra wâao naa jaajè na Kalédoni. Popai ni goo ê wâra pwapwicîri, êco na, na pàra tii, âna popai mwara goo wà Kériso. (Côo 1 Korénito 3.11; 1 Pétéru 2.4–8.).
É dau pwényuâa Kériso!
16  Ioane 1.14; 2 Pétéru 3.3; 1 Ioane 2.18Gà côo, nye dau maina ma pwényuâa kaa, ê cèikî na é wâgoojè! Ba:
 
É pa naiiri âboro
wà Iésu Kériso.
É *paâjupâraê
ê Nyuâaê Pwicîri.
Rà côoê pâ *angela.
Jè inapàparié
târa pâ Ba.
Cèikî naa gooé
pitiri gòropuu.
Dàgòtùé
naa *napwéretòotù,
naa na muugère
kà Pwiduée Caa.

3:1 Apostolo 20.28

3:2-3 Tito 1.6–9

*3:2-3 É tâa bwàti goo tô wâdèe—Grec: Nye caapwi co wâdèe.

3:6 Â péa é tà ipa-imwüruê wà Caatana… é, Â é péa pâra nau tòpi wârimuru kêe, pwacèwii Caatana, wà Pwi âboro èpà.

3:7 2 Korénito 8.21

3:8 Dikona—Naa na grec, ê popai bèeni, âna pai ina wèe pâ: Pwi ênawéna. Naa na pâbéaa kâra wâra pwapwicîri, âna wà tèpa dikona, âna rà tàpé na rà pitu tà tèpa pitûâ.

3:11 Tito 2.3

§3:11 Pa wâdàra dikona—é, Pa ilàri na rà dikona.

*3:12 Rà papwicîri pa wâdàra—Grec: Pwa caapwi piéa.

3:13 Naa na cèikî kàra—é, Na rà inapàpari ê cèikî kàra.

3:15 Pwi acipa wàra i wâ—Pwi ò kâra wâao naa jaajè na Kalédoni. Popai ni goo ê wâra pwapwicîri, êco na, na pàra tii, âna popai mwara goo wà Kériso. (Côo 1 Korénito 3.11; 1 Pétéru 2.4–8.)

3:16 Ioane 1.14; 2 Pétéru 3.3; 1 Ioane 2.18