Tii Pwicîri: Âmu Aamwari naa na cî 1 Timotéo 4
4
O mwa ipa-imwüru pàra tàpé
Ê *Nyuâaê Pwicîri, âna é inapàpari pâ, rà o panuâ ê âji cèikî wà pàra tèpa âboro, nabàni, naa na pâ bénabwé tòotù. Â rà o pâra wiâra ê pâ autâmogòori na imwüru, na me gée goo ê pâ duée. Wà tèpa âboro bèepwiri, âna rà tèpa pwâ, ba jèe tubatiàu ê *pwâratùra-nigée-goorà, gée goo pai càcaa mu pitêre dèe kàra* Grec: Ê pwâratùra-nigée-goorà, âna jèe cîri goro paò mii (marqués au fer rouge dans leur conscience). Napwiri, âna wà tèpa pwa karapuu na pwa na rà uru, âna tòdàpa ê jè ére gée goo naparawéerà, goro paò mii, ba na câmu kâra èpà kàra.. Genèse 9.3; Roma 14.6; 1 Korénito 10.30–31Wà tàpéebà, âna rà tûâri [tà tèpa cèikî] pâ, na rà cibwaa piéa, ma rà cibwaa ija ê pâ pàra utimuru. Êco na ê pâ utimuru bèepwiri, âna muru na é tòpò wà Pwiduée, ba na jè ija.
 wàijè tèpa cèikî naa goo Kériso na jè tâmogòori ê âjupâra, âna wâdé na jè ija, ma pwaolé tà Pwiduée goo. Üu, diri ê pâ muru, na é pwa wà Pwiduée, âna nye wâdé!  nye ticè na jè o papwicîri!  jè nye tòpi diri [naa na ipwàdée] â jè ipwaolé tà Pwiduée. Ba ê pâ muru bèepwiri, âna pâ nau muru na wâdé tà Pwiduée, gée goro ê popai kêe Ê popai kêe—Pwiri Genèse naporomee 1, na é ina wà Pwiduée pâ, diri pâ muru, âna wâdé têe. ma ê pwâra pwaolé têe.
Pwi a wakè bwàti ba kà Kériso
Wâdé na gà ciburà picòo ê pâ muru bèepwiri, tà tèpa cèikî béegà. Â, naa wàrapwiri, â gà o pwi âji ênawéna kà Kériso Iésu. Â gà ciburà tòpi [naa na pwâranümagà] ê ârapupûra na âjupâra, goro ê cèikî kâjè [naa goo Iésu]. Ba gà jèe nye pâra wiâra, â wâdé mwara na o pwacèwii utimuru'gà, na diri pâ tòotù.
1 Timotéo 1.4Gà cibwaa ipacè naa goo ê pâ jèmaa na pwâ, ba ticèmuru naa goo, tà pwi âboro na é papwicîri Pwiduée. Wâdé na gà wakè taaci ba gòo, ba na gà pwi a pitòimiri, ma pwi a papwicîri Pwiduée. Ba [jè mu ina pâ]: «Ê wakè târa ma pwabwàti ê naiijè, âna muru na tàpo wâdé. Êco na ê muru na dau wâdé awé, âna ê wakè goo ê wâro kâjè, ba na o wâdé tà Pwiduée. Gée goo kaa pwiri, na jè tòpi ê *âji wâro tapoo nabà, ma dàra gòiri.»
Ê popai bèepwiri, âna âjupâra, â wâdé na rà tòpi diri ê pâ âboro. 10  1 Timotéo 2.3–4Gée goo kaa pwiri, â jè wakè ba gòo. Ba jè jèe cèikî naa goo Pwiduée na é wâro, [â na é naa wâro]. Ba wàé na é *pwi a pa-udò diri tèpa âboro; âjupâra, tà tàpé na rà cèikî naa gooé. 11 Â wàé kaa pwiri, ê majoroé ma gà nye tà ciburà pacâmurirà goo.
Ipwacôoco pai wâro'gà
12  Tito 2.15Wâdé na gà paari ê càra âboro na wâdé tà tèpa cèikî, naa na ê pwâratùra'gà, ma ê tûâ'gà, ma ê pimeaari'gà, ma ê cèikî'gà, ma ê pai pitòimirigà. Â, naa wàrapwiri, â o ticè pai pwa wèe, tà pwi jè âboro, ma é piècaarigà gée goro na gà bwaa pwi dopwa.
13 Na gà bwaa tapacîri ê pai tèepaa kôo, â wâdé na gà po tâa coo, goo pûra *Tii Pwicîri [tà tèpa pwapwicîri] Pûra…tà tèpa pwapwicîri—Rà pwâco tàpé na rà tâmogòori pûra tii..  gà pagòorà taaci, ma pacâmurirà taaci. 14  2 Timotéo 1.6Gà cibwaa ipwanauri ê âraimeai na é naa tâgà ê Nyuâaê Pwicîri, na ia rà tòpò îrà naa gògà wà tèpa pitû⧠Rà tòpò îrà naa gògà wà tèpa pitûâ—Rà wàrapwiri gée na càùru na rà pitòrigari Timotéo, ba na rà pwényunyuâariê ma pagòoé târa wakè., â na ia rà pame ê popai naa googà naa na nee Pwiduée. 15 Â wâdé na gà po tâa coo, goo pâ wakè, na ia go jèe ina tâgà.  gà ipanuâgà bwàti târa ê wakè bèepwiri, ba na rà o côo wà tèpa âboro, pâ, dau pimaina too ê pwâra wakè'gà. 16 Gà ipwacôoco ê pai wâro'gà, ma ê pai pacâmuri'gà.  gà tà tâa taaci goo.  ée mwa pa-udòwà wà Pwiduée—wâgà, ma wà tàpé na rà o tòpi ê popai'gà, [â ée mwa naa tàwà ê âji wâro jaaé].

*4:2 Grec: Ê pwâratùra-nigée-goorà, âna jèe cîri goro paò mii (marqués au fer rouge dans leur conscience). Napwiri, âna wà tèpa pwa karapuu na pwa na rà uru, âna tòdàpa ê jè ére gée goo naparawéerà, goro paò mii, ba na câmu kâra èpà kàra.

4:3 Genèse 9.3; Roma 14.6; 1 Korénito 10.30–31

4:5 Ê popai kêe—Pwiri Genèse naporomee 1, na é ina wà Pwiduée pâ, diri pâ muru, âna wâdé têe.

4:7 1 Timotéo 1.4

4:10 1 Timotéo 2.3–4

4:12 Tito 2.15

4:13 Pûra…tà tèpa pwapwicîri—Rà pwâco tàpé na rà tâmogòori pûra tii.

4:14 2 Timotéo 1.6

§4:14 Rà tòpò îrà naa gògà wà tèpa pitûâ—Rà wàrapwiri gée na càùru na rà pitòrigari Timotéo, ba na rà pwényunyuâariê ma pagòoé târa wakè.