Kadede Kap Pjam Akan Pjalm 47
47
KOMAIL kainok karoj lopolop o kapina Kot ki nil kaperen!
Pwe Ieowa me lapalap kaualap, a meid kalank; i Nanmarki lapalap nin jap akan karoj.
A kotin kaloedi on kitail wei kan o aramaj akan pan nä atail.
A kotin piladan kitail atail jojo, linan en Iakop, me a kotin pok on. Jela.
Kot kotida nijinij, o Ieowa ki nil en koronete kelail.
Kauli on Kot pjalm ko! Kaulki pjalm ko! Kauli on atail Nanmarki! Kakaul!
Pwe Kot Nanmarki nan jap karoj; komail kaul ki pjalm ni lolekon.
Kot Nanmarki en men liki kan; Kot kotikot pon mol a jaraui.
Jaupeidi en wei kan pokon pena wiala wein Kot en Apraam; pwe pere en mauin nin jappa me japwilim en Kot. A kotin lapalap melel.