Fatalana God Rom 4
4
La God 'e iiria la Ebraham 'e odo tofuna fito'onga aana
'Ilo'oo ma 'olataa lo'oo tagoru iiria suria la Ebraham nga wawarifu dauru nga ta'a 'i Jiu? Fe'ua lo'oo la God 'e fa'aodoa 'i maana 'i talana? Lauta God 'e iiria la Ebraham 'e odo tofuna taunga'inga le'a lo'oo ngaia 'e agea, la Ebraham 'e su'asuria 'ani fata naunau 'ania. Tafe'ua ma ngaia 'ame to'omia no'o fana 'ani fata naunau 'i maana God. Nga Girigiringa Abu 'e iiria 'ilo'oo, “La Ebraham ngaia 'e tagoto'o ala God, ma suria nga tagoto'onga aana lo'oo God 'e iiria la Ebraham ngaia 'e odo.” Jenesis 15:6
Nga alata nga wane 'e taunga'i, ngaia 'e ngaria mola foforinga. Ma nga bata na ngaia 'e ngaria, nga wane ba'ita aana ngaia 'ame kwate tago ai, tofuna nga wane ne'e taunga'i, ngaia 'e to'omia fana 'ani ngaria foforinga aana. Ma alata God 'e iiria dauru goru odo 'i maana, ngaia 'ame 'ilaka'u la'u alata wane ba'ita ne'e kwatea foforinga fana wane ni taunga'inga aana. Suria God 'e 'ame kwatea tofuna nga taunga'inga na'a Ngaia 'e iiria goru odo, tafe'ua ma tofuna goru tagoto'o ala God ne'e su'asuria 'ani fa'aodoa nga ta'a na gila ria. Ma God 'e agasia nga fito'onga adauru, ma tofuna nga 'ola lo'oori God 'e iiria dauru goru odo.
Ngai na'a la Defete 'e fata suria nga aile'anga na ta'a na'a God 'e iiria na gila odo, gwa'a gila 'ame lo'o suria nga tagi na God te'efou. La Defete ka alafuu 'ilo'oo na nga Girigiringa Abu,
“Aile'anga fana ni dai na'a God 'e 'olafanataa na rianga aaga,
ma ka lafua no'o abulongaa aaga ne'e 'ame le'a.
Kiu, aile'anga fana wane na'a God 'ame manata to'ona abulongaa aana ne'e ria.” Sam 32:1-2
'Ilo'oo ma nga aile'anga lo'oo la Defete 'e fata suria, nga 'ola mola fana te'e ta'a 'i Jiu na gila kwaria lofona wane? 'Amoe! Ngaia 'ola la'u mola fana ta'a lo'oo gila 'ame Jiu na gila 'ame kwaria lofona wane. Goru su'aai 'e sui no'o na nga Girigiringa Abu laka'u 'e fata 'ilo'oo, “La Ebraham ngaia 'e tagoto'o ala God, ma tofuna ngaia 'e tagoto'o, God 'e iiria ngaia wane 'e odo.” 10 Nga alata 'uta'i lo'oo la God 'e iiria la Ebraham ngaia 'e odo? 'I buri na lo'oo ngaia 'e kwaria lofona 'e sui, 'amoe, ngaia 'e iiria 'ua na alata ngaia 'ame kwaria 'ua lofona? 'I na'ona na'a ngaia 'e kwaria lofona, God 'e iiria ngaia wane 'e odo. 11 'I burina lo'oo God 'e iiria la Ebraham 'e odo, la Ebraham 'e bi'i kwaria lofona. Ma nga kwaringa lo'oo, 'ola nga ma'etooto fana 'ani faate'enia na God 'e iiria ngaia nga wane 'e odo suria nga tagoto'onga aana na alata ngaia 'ame kwaria 'ua lofona. Ngaia lo'oo 'e kwatea la Ebraham 'e 'ilaka'u wawarifuna ta'a 'ame Jiu na gila 'ame kwaria lofona wane, ma gila tagoto'o na God, ma ngaia 'e iiria gila ka odo. 12 Ma ngaia nga wawarifuna ta'a 'i Jiu na gila kwaria lofona wane ma gila ka tagoto'o na fataarunga'inga ala God. Ngaia na nga wawarifuga, 'amoe la'u tofuna na'a gila kwaria lofona wane, tafe'ua ma tofuna gila tagoto'o 'ilaka'u nga wawarifuga la Ebraham laka'u ngaia 'e tagoto'o 'e sui, ma ngaia bi'i kwaria lofona.
13 God ngaia 'e fataarunga'i fala Ebraham ma nga ta'a 'i orioritana na'a ngaia te'e kwatea nga fanua lo'oo 'i wado faga. God ngaia 'e fataarunga'i 'ilo'oo 'amoe la'u suria la Ebraham 'e lo'o suria nga Tagi, tafe'ua ma suria ngaia 'e fito'o, ma la God 'e iiria ngaia 'e odo. 14 Ma lauta God 'e kwatea nga fataarunga'inga aana mola fana ni dai na'a gila lo'o suria nga Tagi, 'ino'ona ma nga tagoto'onga na ta'a lo'oo ngaia 'ola 'uri'uri mola, ma nga fataarunga'inga na God ngaia 'ola 'uri'uri la'u mola. 15 Nga Tagi ne'e faate'enia nga ogarianga na God, tofuna ta'a gila mousia nga Tagi aana. Ma lauta nga Tagi ngaia 'e 'amoe, nga ta'a gila sia mousia mola nga Tagi.
16 God 'e fataarunga'i fala Ebraham tofuna nga tagoto'onga aana, fana 'ani faate'enia na nga fataarunga'inga lo'oori ngaia 'ola tofuna nga kwaimanadainga ana God na ngaia te'e kwatea fana ta'a orioritana la Ebraham. Ngaia 'ola 'e 'amoe mola fana te'e ta'a na orioritana la Ebraham na gila to'o na Tagi, ma ngaia la'u mola fana ta'a na gila orioritana tofuna gila tagoto'o 'ilaka'u la'u 'i ngaia. Tofuna la Ebraham na ngaia nga wawarifu dauru te'efou. 17 Nga 'ola lo'oo ngaia 'e kwala'imori, tofuna God 'e iiria fala Ebraham 'ubulana nga Girigiringa Abu maka 'ilo'oo, “Nau ku aru'o nga mama'a fana ta'a na fanua 'e aula.” Jenesis 17:5 Nga me'e fatanga lo'oo, God 'e fa'ato'oa no'o. La Ebraham 'e tagoto'o na God ne'e tata'ea ta'a gila mae 'ua fana mooringa, ma ka launge'enia ni 'ola fooru.
18 Na alata God 'e fataarunga'i fala Ebraham na'a ngaia nga mama'a fana ta'a na fanua 'e aula, la Ebraham 'e fito'o ai. God 'e iiria la'u mola maka 'ilo'oo, “Nga ta'a na tagila futa orioritamu te'e aula 'ilaka'u buruburu 'ubulana lalo.” Jenesis 15:5
La Ebraham ka fito'o ai, gwa'a ngaia 'e 'ato fana ni 'ola lo'oori 'ani kwala'imori. 19 Gwa'a la Ebraham ngaia gagalangi 'ani tangale'e farisi no'o, nga tagoto'onga aana 'ame waata'uta'u alata ngaia 'e manata suria nonina ne'e waata'uta'u, ma ni Sera ka 'aiwane la'u mola. 20 Ma nga tagoto'onga aana 'ame ofoto'i fa'asia, ma ngaia 'ame manata ruarua na fataarunga'inga ala God. Nga tagoto'onga aana 'e fa'ategela manatalana, ma ka taafea God. 21 Suria ngaia 'e su'a le'a ai na'a God 'e to'omia fana agelana ni 'ola lo'oo ngaia 'e fataarunga'i mai 'ania. 22 Ngaia lo'oo tofuna tagoto'onga aana, God 'e iiria ngaia no'o na nga wane 'e odo.
23 Ma nga girigiringa laka'u 'e 'ilo'oo, “God 'e iiria 'ania ngaia nga wane 'e odo” 'amoe la'u fana la Ebraham 'i talana. 24 Tafe'ua ma gila giri suria la'u mola fadauru ta'a na'a God 'e iiria dauru nga ta'a 'e odo, tofuna dauru goru tagoto'o na God ne'e tata'ea la Jisas nga Alafa adauru fa'asia nga maenga. 25 God 'e alea fana 'ingaia 'ani mae tofuna nga rianga 'adauru, ma God ka tata'ea la'u mola fana nga mooringa fana nga fa'aodo ladauru 'i maana.

4:3 Jenesis 15:6

4:8 Sam 32:1-2

4:17 Jenesis 17:5

4:18 Jenesis 15:5