Fatalana God Rom 5
5
To'orunga na aloalonga fe'enia God suria la Jisas Kraes
Alata lo'oo, dauru goru tagoto'o ala Jisas Kraes, ma la God ne'e fa'aodo ladauru 'i maana. Ngai lo'oo, 'agoru to'oru 'ania nga aloalonga fe'enia la God, tofuna nga taunga'inga ala Jisas Kraes nga Alafa adauru. Ma suria nga tagoto'onga adauru, la Jisas Kraes ngaia 'e ngari 'adauru te'ana God, fana 'ani kwaimange'eni 'adauru ma ka nanamate'eni 'adauru. Ma tofuna nga 'ola 'ilo'oo, dauru goru aile'a ba'ita tofuna goru mamania alata fana 'agoru lado fe'enia God na nga foufounga aana. Ma goru sia aile'a mola fafia te'e ni 'ola 'e le'a, tafe'ua ma goru aile'a la'u mola na alata na 'ato'atolanga, tofuna dauru goru su'aai na nga 'ato'atolanga ngaia 'ola fana fa'ategela ladauru, ma ka kwatea 'agoru nana'i 'ani ngasi. Ma lauta goru babato'o 'ilo'oo, God te'e aile'a fe'eni 'adauru. Ma nga alata God 'e aile'a fe'eni 'adauru 'ilo'oo, ngaia 'e kwaibooni fana fito'onga adauru 'ani tegela'a la'u na fataarunga'inga ana. Ma fito'onga 'ilo'oo 'ame kwatea 'agoru kwaimamani tago mola, tofuna God ngaia 'e faate'enia nga kwaimaanga ba'ita aana 'ania nga Anoe 'ola Abu na ngaia 'e kwatea fadauru.
Na alata God ngaia 'e firia, Kraes ngaia 'e mae 'usi 'adauru ta'a goru ria na ngaia 'e 'ato no'o fana 'agoru booni 'adauru taladauru. Ngaia 'e 'ato no'o fana te'efuta wane 'ani 'uri 'ani mae fana boonilana ta wane ngaa'i 'e odo. Tafe'ua ma bala tani wane ngaa'i gila 'uri 'agila mae fana boonilana wane ne'e le'a. Tafe'ua ma God ngaia 'e faate'enia no'o nga kwaimaanga aana fadauru 'ilo'oo, na alata nga moori ladauru 'e ria 'ua, la Jisas Kraes 'e mae 'usi 'adauru. God 'e fa'aodo 'adauru no'o tofuna la Jisas Kraes ngaia 'e mae no'o 'usi adauru. Tofuna ngaia 'e 'ilo'oo, dauru goru su'a kwala'imori ai na la Jisas Kraes te'e fa'amoori 'adauru fa'asia nga kwa'ikwa'inga na God. 10 Mai na'o, dauru nga maarimae na God, tafe'ua ma alata lo'oo ngaia wane ni kwaimaanga adauru tofuna nga maenga na nga Wela aana. Ma tofuna na'a dauru ta'a ni kwaimaanga na God, goru su'a kwala'imori ai na ngaia te'e fa'amooria dauru suria la Jisas Kraes ngaia 'e moori la'u. 11 Kiu, ma te'e 'ola lo'oo mola 'amoe na'a 'aguru aile'a tofuna. Tafe'ua ma goru aile'a la'u mola suria nga 'olataa na'a la God 'e agea 'ania la Jisas Kraes nga Alafa adauru ne'e orite'eni 'adauru fana 'i dauru ta'a ni kwaimaanga na God.
La Adam fe'enia la Jisas Kraes
12 La Adam ngaia 'e agea rianga ma rianga na ngaia 'e agea, ngaia ka ngaria mai maenga fana fanua lo'oo 'i wado. Ma tofuna ngaia 'e 'ilo'oo, nga maenga 'e nigi mai na ta'a te'efou, tofuna gila abulo 'ame le'a no'o. 13 Na'ona God 'e kwatea nga Tagi fala Moses, nga rianga ngaia 'e nana'i no'o fofona fanua lo'oo 'i wado, tafe'ua ma God ngaia 'ame manadaia te'efuta rianga na ta'a alata Tagi ngaia 'e 'amoe 'ua. 14 Tafe'ua ma eta mai na alata ala Adam leleka maka nigi na alata ala Moses, ta'a te'efou gila mae, gwa'a gila 'ame 'oia nga tagi ne'e leka no'o mai fa'asia God 'ilaka'u la Adam.
La Adam 'e 'ilaka'u nga nununa nga Kraes ne'e nigi mai 'i buri. 15 Nga rua wane lo'oori gala 'ame tooto'o, tofuna nga 'ola 'e le'a na'a la Kraes ngaia 'e agea fadauru 'ame 'ilaka'u nga 'ola 'e ria na'a la Adam 'e agea. Ngaia 'e kwala'imori nga ta'a 'e aula gila mae tofuna nga abulongaa 'ame le'a ala Adam. Ma ngaia ka kwala'imori iiki na nga kwaimaanga ala God, ma nga kwakwatenga tago ana God 'e iiki maka ba'ita la'u mola fana nga ta'a te'efou suria la Jisas Kraes ma nga kwailaeta'afiinga aana. 16 Ma tani kwaitataringa ngaa'i la'u ne'e to'oru 'i laloana nga kwakwatenga na God ma nga rianga na la Adam 'e agea. Suria 'i burina nga rianga ala Adam, God 'e kwatea kwa'ikwa'inga. Ma 'i tofuna nga 'ola 'e le'a lo'oo God 'e kwatea te'efou ai fadauru 'ania la Jisas, ngaia 'e fa'aodoa ta'a 'e aula 'i maana, gwa'a gila agea ni 'ola 'e aula ne'e ria. 17 Aia, ngaia 'e kwala'imori na ta'a te'efou gila mae tofuna nga abulongaa 'ame le'a na te'e wane momola. Ma ka kwala'imori iiki la'u mola, ni dai na'a gila ngaria nga kwaimaanga ala God fe'enia nga kwakwatenga aana 'ania nga odonga, gila to'o na mooringa firi tofuna la Jisas Kraes.
18 Ngaia lo'oo, te'e wane momola la Adam 'e agea 'ola ne'e ria, ma God ka kwatea kwa'ikwa'inga fana ta'a te'efou. Ma ka 'ilo'oo la'u mola, te'e wane ngaa'i la Jisas ngaia 'e agea te'e 'ola 'e le'a, ma God ka fa'aodoa nga ta'a te'efou, ma ngaia ka kwatea no'o mooringa firi faga. 19 Ma ta'a te'efou gila ka to'oru 'ania abulongaa 'ame le'a, suria nga falafala na te'e wane ngaa'i. Ma ngaia 'e 'ilo'oo la'u mola, tofuna nga lo'onga ana te'e wane momola, ta'a 'e aula gila odo 'i maana God.
20 God 'e kwatea no'o Tagi ala Moses fana nga ta'a 'agila su'a na ni 'ola 'e aula na gila agea ne'e kuta. Tafe'ua ma alata na'a ta'a gila agea ni 'ola 'e aula ne'e ria, God bi'i faate'enia kwaimaanga ba'ita aana. 21 Ngaia lo'oo, 'ua mai na'o, nga abulongaa 'ame le'a 'e ba'ita no'o fafia nga ta'a fana maenga. Ma ka 'ilo'oo na nga alata lo'oo, nga kwailaeta'afiinga ala God ngaia 'e ba'ita no'o fafia nga ta'a fana 'agila odo. Ma ngaia ne'e agea ma goru ka ngaria no'o mooringa firi tofuna nga 'ola lo'oo la Jisas Kraes nga Alafa ngaia 'e agea fadauru.