Fatalana God Rom 3
3
La God ngaia 'e kwala'imori
'Ilo'oo ma ngaia 'e le'a famooru 'amoru nana'i 'ilaka'u ta'a 'i Jiu? Ma ngaia 'e le'a fana 'amoru kwaria lofona wela wane? Kiu, ni 'ola 'e aula le'a 'e leka mai fa'asia nga 'ola lo'oori. Nga 'ola eteeta, God 'e kwatea no'o fatalana fana ta'a lo'oo 'i Jiu fana 'agila aga suria. Gwa'a tani ta'a 'i Jiu gila 'ame tagoto'o na fatalana God, ma gila ka 'oia nga fataarunga'inga aaga fe'enia God, God furifuri ngaia 'e agea 'olataa na ngaia 'e fataarunga'i fai. Du'ana God ngaia 'e kwala'imori gwa'a nga ta'a gila ka kotokoto. Suria nga Girigiringa Abu laka'u 'e fata 'ilo'oo,
“Ta'a tagila su'aai na alafuunga amu 'e odo 'e iiki,
Ma 'i'oo to'o talariufiga furifuri
alata 'i'oo sufaa na kouti.” Sam 51:4
Ma tani ta'a ngaa'i na gila Jiu gila kwaiorisi kuta ma gila ka 'ilo'oo, “Ma lauta nga rianga 'adauru 'e faata'i wataga no'o fana nga ta'a na'a God 'e odo, 'ilo'oo ma God ngaia 'e kuta alata ngaia 'e kwatea kwa'ikwa'inga fadauru?” 'Amoe no'o! Suria 'ato fana God 'ani 'ame odo, tofuna lauta ngaia 'ame odo, ngaia 'ame to'omia sufalana nga ta'a.
Ma tani ta'a 'i Jiu gila kwaiorisi kuta ma gila ka 'ilo'oo, “'Utaa, lauta goru 'oia fataarunga'inga adauru, ma nga ta'a gila aga folaa ai na God ngaia 'e dau suria fataarunga'inga aana, ma ngaia ne'e agea ta'a gila fa'aba'ita God? Lauta 'ilo'oo, 'utaa na'a God 'e sufa 'adauru fe'enia kutanga adauru?” Ma alafuunga 'ilo'oo 'e kuta 'ilaka'u la'u lauta gila iiria 'ilo'oo, “Goru abulo 'ani ria fana 'ola 'e le'a 'ani nigi mai.” Tani ta'a ngaa'i gila koto, ma gila iiria nau ku iiria ni 'ola lo'oori. Ma nga ta'a lo'oori, ngaia 'e to'omia fana God 'ani kwatea kwa'ikwa'inga faga.
Te'efuta wane 'e 'ame odo
Ma fadauru ta'a 'i Jiu, 'ilo'oo ma nga moori ladauru 'e le'a riufia nga ta'a na gila 'ame Jiu? 'Amoe! Nau ku iiria no'o na nga ta'a 'i Jiu, ma nga ta'a na gila 'ame Jiu, gila te'efou na'a gila to'oru olofana nga tegelangaa na nga rianga. 10 Nga Girigiringa Abu 'e iiria,
“Te'efuta wane 'ame odo no'o.
11 Ma te'efuta wane 'ame su'a no'o na odonga,
ma te'efuta wane 'ame siria no'o 'ani su'a na God.
12 Suria gila te'efou na gila abulo fa'asia la God,
ma gila ka leka matari,
ma ta wane 'ame agea no'o 'ola ne'e odo.” Sam 14:1-3
13 Nga alafuulaga 'e 'ilaka'u nga 'ola na ta'a gila maeria.
Gila iiria ni 'ola 'e ria ne'e 'ame kwala'imori no'o.
Ma gila ka fa'anonifiia nga ta'a 'ania fatalaga,
'ilaka'u nga waa ne'e ke'ea nga ta'a. Sam 5:9
14 Ma nga fatalaga la'u mola 'e fongu 'ania alafuunga 'e ria
fana ngadalana ta'a. Sam 10:7
15 Ma nga ta'a lo'oo gila 'aferu fana kwa'inga.
16 Ma te'efuta lefu 'i fai na'a gila leka ai, gila ngadaa ta'a,
ma gila ka kwatea no'o nonifiinga iiki fana ta'a te'efou.
17 Ma gila 'ame su'a na nga falafala na aloalonga. Aesea 59:7-8
18 Ma gila 'ame ma'unge'enia mola God. Sam 36:1
19 Mai adauru goru su'ana 'ola te'efou na'a God 'e iiria 'ubulana Tagi aana, nga 'ola fana nga ta'a lo'oo 'i Jiu na ngaia 'e kwatea faga. Ngaia na'a te'efuta wane 'e sia iiria mola ngaia 'ame agea no'o 'ola ne'e ria. God te'e sufaa ta'a te'efou suria nga rianga aaga. 20 Te'efuta wane 'ame odo 'i maana God tofuna ngaia 'e lo'o suria 'olataa lo'oo Tagi 'e iiria. Kiu, nga Tagi 'e nana'i mola fana nga ta'a 'agila su'aai na'a gila abulo 'ame le'a.
La God ne'e fa'aodoa nga ta'a 'i maana 'i talana
21 Tafe'ua nga alata lo'oo, God 'e faate'enia tala fana fa'aodolana ta'a te'efou. Ma ngaia 'e 'amoe la'u suria nga lo'onga suria nga Tagi. Nga Tagi ala Moses ma nga profet, gila giri la'u mola suria. 22 God ngaia 'e fa'aodoa nga ta'a tofuna nga tagoto'onga aaga ala Jisas Kraes. Ngaia 'e agea 'ilo'oo fana nga ta'a te'efou na'a gila tagoto'o ala Jisas Kraes, tofuna nga ta'a te'efou gila tooto'o mola 'i maana God. 23 Ta'a lo'oo te'efou gila abulo 'ame le'a, ma te'efuta wane ka 'ame leka no'o suria falafala ne'e fa'aba'ita God. 24 Tafe'ua ma tofuna nga kwailaeta'afiinga na God na ngaia 'e kwate tago mola ai, ngaia ka fa'aodo 'adauru 'i maana 'i talana, maka rube 'adauru fa'asia nga kwa'ikwa'inga na abulongaa 'ame le'a 'ania nga tabonga ala Jisas Kraes. 25 God ka kwatea mai la Jisas Kraes fana 'ani tabo 'ania nga maenga ana. Tofuna 'abuna 'e afe, God 'e 'olafanataa na nga abulongaa 'ame le'a na nga ta'a te'efou, tofuna nga tagoto'onga aaga ana. God 'e agea 'ilo'oo fana 'ani faate'enia nga kwaisufaingaa aana 'e odo 'e iiki, gwa'a ka aburu no'o mai ngaia 'ame kwatea te'efuta kwa'ikwa'inga fana nga ta'a suria nonimaabenga aana. 26 Ma la God 'e faate'enia na'a ngaia 'e odo fana sufalana rianga na nga alata ngaia 'e kwatea no'o kwa'ikwa'inga fala Jisas Kraes. Ngai na'a God 'e faate'enia ngaia 'e odo ma ka fa'aodoa nga ta'a te'efou na gila tagoto'o ala Jisas.
27 Ma 'olataa na'a tagoru fata naunau 'ania? Te'efuta 'ola 'amoe mola! Dauru goru 'ame to'omia no'o fana iirilai na dauru goru odo tofuna dauru goru lo'o suria nga tagi. Tafe'ua ma la God ne'e fa'aodo 'adauru tofuna dauru goru tagoto'o ala Jisas. 28 Goru su'aai na God 'e fa'aodoa nga ta'a te'efou tofuna nga tagoto'onga aaga, ma 'amoe la'u tofuna na nga lo'onga suria nga 'olataa na'a Tagi 'e iiria. 29 'Ilo'oo ma 'i'oo madafia iiria God ngaia 'e alafafia te'i gila ta'a 'i Jiu? 'Amoe no'o! Nga ta'a na gila 'ame Jiu, God 'e ala la'u mola fafiga. 30 God, te'i ngaia God momola, ma ngaia 'e su'asuria 'ani fa'aodoa ta'a 'i Jiu lauta gila tagoto'o, mai ngaia 'e su'asuria 'ani fa'aodoa la'u mola ta'a na gila 'ame Jiu lauta gila tagoto'o. 31 Du'ana God 'e fa'aodoa ta'a te'efou suria tagoto'onga, 'ilo'oo ma tagoru rugasia no'o nga Tagi ala Moses? 'Amoe. Alata dauru goru tagoto'o, ngaia 'e faate'enia na'a nga Tagi ngaia 'e ba'ita la'u mola.

3:4 Sam 51:4

3:12 Sam 14:1-3

3:13 Sam 5:9

3:14 Sam 10:7

3:17 Aesea 59:7-8

3:18 Sam 36:1