28
La Jisas ngaia 'e moori la'u
(Mak 16:1-10; Luk 24:1-12; Jon 20:1-10)
'I burina nga Sabat, nga gani na mamalongaa, alata ngaia 'e kwa'aria mola 'ua na nga Sande 'usu'usugani, ni Meri fa'asia 'i Magdala, ma ni Meri ngaa'i la'u, gala ka leka te'ana nga giru gwa'u laka'u fana 'agala agasia. Ma gala lebe ma nga nununu ba'ita ngaia 'e 'asu, ma nga enselo na God 'e sifo mai fa'asia 'i langi, maka geua nga baba'e fou laka'u fa'asia maana nga giru gwa'u laka'u, maka to'oru no'o 'i fofona. Ngaia 'e sinasinalo'a maka 'ilaka'u kwangakwanga ma nga ruu aana 'e kwakwao'a te'efou no'o. Ma nga alata ni wane ni folonga gila agasia, gila ka ma'u ba'ita, ma gila ka lebelebe no'o, ma gila 'esiga, ma gila ka 'ilaka'u no'o nga wane 'e mae.
Ma nga enselo no'ona ka fata 'ilo'oo fagaa'a, “Molo sia ma'u mola. Nau ku su'aai moo'o molo aga 'ofia la Jisas laka'u gila kwa'ia na 'ai folo. Ngaia 'ame nana'i no'o 'i lo'oo. Ngaia 'e moori no'o 'ilaka'u laka'u ngaia 'e iiria famooru. Molo leka mai 'i lo'oo, ma molo ka agasia lefu laka'u ngaia 'e eeno ai. Aia, molo leka 'aferu no'o, ma molo ka kwairii 'ilo'oo te'ana fufu'iwane aana, ‘La Jisas ngaia 'e moori no'o, ma ngaia 'e leka no'o 'i na'o moru fana 'i Galili, ma tamoru agasia no'ona no'o.’ Ma molo ka manata to'ona 'ola lo'oo nau ku iiria te'amoo'o.”
Sui ma, gala ka leka 'afe'aferu no'o fa'asia giru gwa'u no'ona fe'enia ma'unga. Tafe'ua, gaa'a gala aile'a ba'ita. Ma gala ka totola no'o fana 'agala kwairii te'ana nga fufu'iwane aana.
Ma nga alata no'ona, la Jisas 'e faata'i te'agaa'a, maka fata 'ilo'oo, “Nga aloalonga 'e nana'i fe'eni 'amoo'o.” Ma gala ka leka mai te'ana, ma gala ka bobouruuru ana, ma gala gema 'i 'a'aena, ma gala ka fa'aba'ita. 10 Ma la Jisas ka fata 'ilo'oo fagaa'a, “Molo sia ma'u mola. Molo leka, ma molo ka kwairii te'ana ni wane ni futanga agu, fana 'agila leka fana 'i Galili. Mai no'ona tagila agasi nau no'o ai.”
Nga kotonga na ta'a na'ona'o
11 Nga alata rua geni lo'oo gala ori no'o suria nga tala, tani wane na ta'a ni folonga no'ona, gila leka no'o fa'asia giru gwa'u ala Jisas, ma gila ka ori no'o fani Jerusalem. Alata gila nigi na fanua ba'ita no'ona, gila ka alafuu no'o suria ni 'ola te'efou na gila agasia te'ana fataabu ba'ita. 12 Ma alata ni fataabu ba'ita, ma tani ta'a na'ona'o ngaa'i la'u 'i Jiu, gila alafuu oguogu 'e sui mola, gila ka kwatea bata ba'ita fana ta'a ni folonga lo'oo. 13 Alata gila kwatea bata lo'oo fana ta'a ni folonga lo'oo, gila ka fata 'ilo'oo, “Moru koto 'ilo'oo fana ta'a lo'oo te'efou, ‘Alata meru eeno 'ubulana logo, nga fufu'iwane ala Jisas gila leka mai, ma gila ka beria mola nga nonina.’ ” 14 Ma nga ta'a na'ona'o lo'oo, gila fata la'u mola 'ilo'oo, Lauta la Paelat ngaia 'e longoa nga 'ola lo'oo, moru sia manata 'abelo mola, suria tameru fa'aodoa te'ana, fana ngaia 'e sia ogaria mola famooru.”* Falafala na Rom, lauta nga wane ni folonga 'e eeno alata ngaia folo, ma tagila kwa'ia 'ani mae.
15 Ma alata wane ni folonga lo'oo gila ngaria bata lo'oori 'e sui mola, gila ka leka no'o, ma gila ka agea no'o ni 'ola lo'oo fataabu ba'ita ma nga ta'a na'ona'o 'i Jiu, gila iiria faga. Ma nga alafuunga lo'oo na kotonga 'e talofia te'efou no'o nga ta'a 'i Jiu, leleka maka nigi tala'ina.
La Jisas ngaia 'e faata'i fana fufu'iwane aana
(Mak 16:14-18; Luk 24:36-49; Jon 20:19-23; Wane Ni Kwairiinga 1:6-8)
16 Nga akwala ma te'e wane na fufu'iwane aana gila leka no'o fana gule'e lefu 'i Galili, fana nga busu na la Jisas 'e iiria faga fana 'agila leka fai. 17 Ma alata gila agasia la Jisas, gila ka fa'aba'ita, tafe'ua ma tani wane aga gila manata ruarua mola 'ua. 18 Ma la Jisas 'e leka mai te'aga, maka fata 'ilo'oo, “God ngaia 'e kwatea no'o nga tegelangaa te'efou 'i langi ma fofona fanua lo'oo 'i wado fagu. 19 Ngaia lo'oo, moru leka, ma moru ka fa'ananaua nga ta'a te'efou na fanua lo'oo te'efou, fana 'i gila nga ta'a ngaa'i na fufu'iwane agu la'u mola. Ma moru naruabu aga 'ania latana nga Mama'a, ma nga Wela, ma nga Anoe 'ola Abu. 20 Ma mooru fa'ananauga fana 'agila lo'o suria ni 'ola lo'oo te'efou na 'inau ku fa'ananaua mooru 'ania. Ma nau taku nana'i fe'eni amooru leleka maka nigi na nga fa'asuilana nga fanua lo'oo 'i wado.”

*28:14 Falafala na Rom, lauta nga wane ni folonga 'e eeno alata ngaia folo, ma tagila kwa'ia 'ani mae.