27
Gila ngaria la Jisas
te'ala Paelat
(Mak 15:1; Luk 23:1-2; Jon 18:28-32)
Na 'usu'usugani kwa'aria mola, ni fataabu ba'ita te'efou fe'enia nga ta'a na'ona'o, gila ka fadaa no'o fana kwa'ilana la Jisas. Sui ma gila gaua, ma gila ka talaia no'o te'ala Paelat, nga wane ba'ita fa'asia 'i Rom.
La Judas ngaia 'e mae no'o
(Wane Ni Kwairiinga 1:18-19)
Ma la Judas, nga wane laka'u 'e kwatea la Jisas fana marimae aana, alata ngaia 'e su'asuria gila 'efasia no'o la Jisas fana nga maenga, ngaia ka manata fa'aburi, maka ori fe'enia nga oru akwale'e fe'e seleni laka'u te'ana ni fataabu ba'ita ma nga ta'a na'ona'o lo'oo, maka fata 'ilo'oo, “Nau ku bu'ota'i mani no'o, suria nau ku kwatea no'o wane 'e odo fana kwa'ilana.”
Ma gila lamadu'aa ma gila ka 'ilo'oo, “Nga 'abelongaa ameeru 'amoe no'o no'ona. Nga gula no'ona nga gula amu no'ona no'o.”
Ma la Judas 'e to'osia nga bata no'ona 'i 'ubulana nga 'Ifi Abu na God, maka leka no'o. Ngaia 'e leka kau 'i maa, maka ri'o no'o 'i talana.
Ma ni fataabu ba'ita laka'u, gila ka ngaria nga bata no'ona, ma gila ka fata 'ilo'oo, “Ngaia 'ame odo na tagi adauru fana 'aguru arua no'o bata lo'oo fe'enia nga bata na nga 'Ifi Abu na God, tofuna bata lo'oo nga bata na kwa'ilana wane lo'oo.” Ma gila alafuu 'e sui mola, ma gila ka ala fafia 'agila foria 'ania nga me'e wado, nga me'e wado na te'e wane ne'e launge'enia kakao. Ma gila ka bulote'enia wado lo'oo fana lefu fana arulana ta'a 'e mae na gila 'ame Jiu ai. Tofuna gila foria wado lo'oori 'ania nga bata na gila ngaria fana kwa'ilana nga ta'a, gila ka fa'alataa wado lo'oo 'ania, ‘Wado na 'Abu’ leleka maka nigi tala'ina.
Lo'oo, gila fa'ato'oa alafuunga na profet la Jeremaea laka'u 'e fata 'ilo'oo,
‘Gila ngaria no'o oru akwale'e fe'e seleni laka'u,
nga bata laka'u na ta'a 'i Israel
gila foria 'ania nga wane,
10 ma gila ka kwatea fana forilana nga wado
na wane 'e launge'enia kakao,
'ilaka'u God ngaia 'e iiria fagu.’ Jeremaea 32:6-9; Sekaraea 11:12-13
La Paelat ngaia
'e sufaa la Jisas
(Mak 15:2-15; Luk 23:3-5,13-25; Jon 18:33—19:16)
11 Ma la Jisas ka ula 'i na'ona la Paelat, nga wane ba'ita fa'asia 'i Rom. Ma la Paelat ka orisia maka 'ilo'oo, “'I'oo nga Kiingi 'i Jiu lo'oo?”
La Jisas 'e lamadu'aa maka 'ilo'oo, “Ngaia no'ona 'i'oo iiria no'o.”
12 Alata ni fataabu ba'ita lo'oo, ma nga ta'a na'ona'o, gila aole'ekwala fafia la Jisas, ngaia 'ame lamadu'aga 'ania te'efuta alafuunga.
13 Sui ma la Paelat ka fata 'ilo'oo fana, “'I'oo 'ame longoa mola ni 'ola 'e ria aula lo'oo gila aole'ekwala 'ania fafi'o?”
14 Ma la Jisas ngaia 'ame lamadu'aga mola 'ania te'efuta alafuunga. Ngaia na'a la Paelat 'e 'alefo ba'ita.
15 Aia, na nga Fafangalaa na Tala Riunga, wane ba'ita fa'asia 'i Rom, ngaia furifuri 'e rubea te'e wane 'i Jiu na gila siria fa'asia nga lokafu. 16 Ma nga alata no'ona, te'e wane 'e ria 'e nana'i la'u mola 'ubulana 'ifi na lokafu na latana la Barabas, nga ta'a te'efou gila su'ana. 17 Ngaia lo'oo, alata na ta'a lo'oo gila ogu mai, la Paelat 'e orisiga maka 'ilo'oo, “Ni dai na'a moru siria 'aku rubea famooru, la Barabas, 'amoe mala Jisas na gila fa'alataa 'ania nga Kraes?” 18 Ngaia 'e fata 'ilo'oo, suria ngaia 'e su'aai nga ta'a na'ona'o 'i Jiu, gila kwatea la Jisas te'ana tofuna gila kwaifii'i mola ana.
19 Ma alata la Paelat ngaia 'e nana'i na lefu fana kwaisufaingaa, nga noni aana 'e kwatea nga alafuunga te'ana maka 'ilo'oo, “'I'oo sia agea mola te'efuta 'ola na nga wane 'e odo no'ona. Suria nau ku eeno bole suria, ma kua nonifii ba'ita suria 'ubulana fe'e logo laka'u 'e sui.”
20 Ma ni fataabu ba'ita, ma nga ta'a na'ona'o, gila alafuu 'i mangona nga ta'a lo'oo, fana 'agila soea la Paelat fana rubelana la Barabas, maka arua la Jisas fana maenga. 21 Ma la Paelat 'e orisia nga oguogunga lo'oori la'u mola maka 'ilo'oo, “Ni dai na rua wane lo'oo na moru siria fana 'aku rubea?”
Ma gila o'omae ma gila ka 'ilo'oo, “La Barabas!”
22 La Paelat ka orisia 'ilo'oo, “Ma 'olataa na nau taku agea ala Jisas, na gila fa'alataa 'ania nga Kraes?”
Gila te'efou gila ka lamadu'aa 'ilo'oo, “'Oi mudu'ia na 'ai folo!”
23 Ma la Paelat ka fata 'ilo'oo la'u, “'Olataa 'e ria na ngaia 'e agea?”
Sui ma gila ka o'omae ba'ita ma gila ka 'ilo'oo, “Mudu'ia na 'ai folo!”
24 Ma alata la Paelat 'e agasia ngaia 'e 'ato no'o fana 'ani agea no'o te'efuta 'ola, ma nga fununga 'e galangi ka eta no'o, ngaia 'e ngaria ka'o, maka narufia nga nimana 'i na'oga te'efou,* Falafala aga, lauta wane 'e narufia nga nimana 'ilo'oo, ngaia ka faate'enia na ngaia 'ame agea 'ola 'e ria. maka fata 'ilo'oo, “Nau ku 'ame siria nga maenga na wane lo'oo. Gula amooru no'ona no'o.”
25 Nga ta'a te'efou gila lamadu'aa, ma gila ka 'ilo'oo, “Nga maenga aana te'e nana'i fafi 'ameeru, ma fafia nga ru'uru'ua ameeru.”
26 Aia, mala Paelat ka rubea kau la Barabas faga, maka alea nga ta'a ni fununga aana 'agila labusia la Jisas. Ma ngaia ka kwatea fana 'agila mudu'ia na nga 'ai folo.
Nga ta'a ni fununga
gila doo ala Jisas
(Mak 15:16-20; Jon 19:2-3)
27 Ma nga ta'a na fununga ala Paelat, gila talaia la Jisas 'ubulana nga 'ifi ala Paelat, ma nga ta'a ni mae auaula no'ona gila te'efou, gila ka ogu mai 'afuia la Jisas. 28 Ma gila ka ka'aia nga ruu aana, ma gila ka fa'aruufia 'ania ruu mekumeku'a. 29 Sui ma gila ka ngaria nga 'elegou na kwalo ngangala'a, ma gila ka arua 'i gouna, ma gila ka kwatea nga lalana 'ai fana 'ani gema ai 'ania gule'e nima le'a aana, 'ilaka'u ngaia nga kiingi. Ma gila ka bobouruuru ana, ma gila ka doodoo ana, ma gila ka 'ilo'oo, “'I'oo momoori firi nga Kiingi 'i Jiu.” 30 Ma gila ka ngisufia, ma gila ka ngaria nga lalana 'ai laka'u, ma gila ka kwa'ia na gouna. 31 Alata gila doodoo ana 'e sui, gila ka ka'aia la'u mola nga ruu mekumeku'a laka'u, ma gila ka fa'aruufia la'u 'ania ruu aana, sui ma gila ka talaia kau fana nga mudu'ilana na 'ai folo.
Gila mudu'ia la Jisas
na 'ai folo
(Mak 15:21-32; Luk 23:26-43; Jon 19:17-27)
32 Ma alata gila leka no'o kau fa'asia 'i Jerusalem, gila ka agasia te'e wane fa'asia 'i Saerin, na latana la Saemon. Ma nga ta'a ni fununga lo'oo, gila ka su'unge'enia 'ani ngaria nga 'ai folo lo'oo ala Jisas. 33 Sui ma gila nigi na lefu gila fa'alataa 'ania 'i Golgota. (Nga fa'aladamilana alafuunga lo'oo 'e 'ilo'oo, ‘Nga lefu na gouna wane 'e mae.’) 34 'I no'ona, gila kwatea nga waeni na gila dolaa 'ania 'ai ukwala Ngaia nga 'ai ukwala na gila dolaa fe'enia waeni fana fa'agwarilana nonifiinga. fana la Jisas. Ma la Jisas ka go'u to'ona, ma ngaia 'ame onomia no'o.
35 Sui ma gila ka mudu'ia na 'ai folo, ma gila ka masa 'ania nga 'ola 'ilaka'u daisi fana 'agila to'ole'enia nga ruu aana. 36 Sui ma gila ka to'oru 'i wado, ma gila ka aga aga mola 'afuia. 37 Ma 'i gouna nga 'ai folo gila arua nga girigiringa 'ilo'oo, “Nga wane na la Jisas, nga Kiingi 'i Jiu.” 38 Sui ma gila ka mudu'ia la'u mola rua wane beriberi na rua 'ai folo ngaa'i, nga wane ngaa'i na gula le'a, ma nga wane ngaa'i na gula moori aana.
39 Ma nga ta'a lo'oo gila riu, ma gila ka 'asua gouga, ma gila ka fata sifo no'o ala Jisas, ma gila ka fata 'ilo'oo, 40 “'I'oo iiria 'i'oo to'o osia nga 'Ifi Abu na God, moko launga'i fooru la'u mola ai 'ubulana oru maa'e gani. Aia, lauta 'i'oo nga Wela na God, 'oi fa'amoori'o madi 'i talamu, moko sifo mai fa'asia nga 'ai folo no'ona.”
41 Ma ni fataabu ba'ita gila ka doodoo la'u mola ana 'ilo'oo, fe'enia nga ta'a ni kwaifa'ananaunga na tagi, ma nga ta'a na'ona'o, 42 “Ngaia laka'u 'e fa'amooria nga ta'a matari, ma ngaia 'ame to'omia 'ani fa'amooria mola ngaia 'i talana. Lauta ngaia nga kiingi adauru ta'a 'i Jiu, ngaia 'ani sifo mai fa'asia nga 'ai folo, fana 'aguru tagoto'o ana. 43 Ngaia 'e tagoto'o na God, maka fata 'ilo'oo, ‘Nau na nga Wela na God.’ Goru aga aga madi fana 'agoru agasia lauta God te'e fa'amooria ta'ua.”
44 Ma nga rua wane ria na gila mudu'i 'agaa'a fe'enia, gala ka fata sifo la'u mola ana.
Maenga ala Jisas
(Mak 15:33-41; Luk 23:44-49; Jon 19:28-30)
45 'E 'ita na dalototo'o na gani, leleka maka nigi oruna mae'ola na sina laulafi, nga logo 'e logo fafia nga fanua te'efou 'i Israel. 46 Ma laulafi, la Jisas 'e o'omae ba'ita maka 'ilo'oo, “'Ilae, 'Ilae, lema sabakatani.” Nga manatangaa fai ngaia 'e 'ilo'oo, “God agu, God agu, 'uta'i na 'i'oo rugasi nau?”
47 Ma tani ta'a na gila nana'i galangia, gila longoa, ma gila ka fata 'ilo'oo, “Ngaia 'e soea la Elaeja.” 48 Ma tani wane aga gila totola no'o ma gila ka ngaria mai nga 'ola 'ilaka'u nga ruu ne'e ogute'enia nga ka'o, maka fa'afongua 'ania nga waeni ukwala, maka arua na 'ai, maka kwatea fana, 'ani go'ufia.
49 Ma tani ta'a ngaa'i la'u gila ka 'ilo'oo, “Dauru goru mamanoto madi, 'aguru agasia lauta la Elaeja ngaia te'e nigi mai fana fa'amoorilana ta'ua.”
50 Sui ma, la Jisas ka o'omae ba'ita la'u, maka mae no'o.
51 Ma ruu ba'ita ne'e bokota nga tofi 'ifi abu 'ubulana 'Ifi Abu na God 'e gaa na rua gule'e 'ola, 'ita mai 'i gouna leleka ka nigi 'i wado. Ma nga nununu ka 'asu, ma nga fou ka foga, 52 ma tani giru gwa'u ngaa'i gila ka 'ulasi, ma nga ta'a 'e aula na ta'a na God na gila mae, gila ka moori la'u. 53 Ma gila ka ru'u fa'asia giru gwa'u aaga. Ma burina la Jisas 'e tata'e la'u, ma gila ka ru'u 'ubulana fanua 'i Jerusalem. Ma nga ta'a 'e aula gila ka agasiga.
54 Ma nga wane na'ona'o na ta'a ni fununga, fe'enia nga ta'a ni fununga aana na gila aga 'afuia la Jisas, na alata gila agasia nga nununu, ma ni 'ola kwaitatari te'efou lo'oo 'e lau, gila ka ma'u ba'ita ma gila ka fata 'ilo'oo, “Ngaia to'o no'o, ngaia nga Wela na God.”
55 Ma ni noni 'e aula la'u mola na gila leka 'i burina la Jisas 'ita mai 'i Galili ma gila kwaibooni ana, gila nana'i la'u mola 'i no'ona, ma gila ka aga aga lalau la'u mola mai. 56 Te'e noni aga ni Meri fa'asia 'i Magdala, ma ni Meri nga tete'e ala Jemes ma la Josef, ma noni ala Sebedi, ma tani noni ngaa'i la'u.
Gila kwaiatoa la Jisas
(Mak 15:42-47; Luk 23:50-56; Jon 19:38-42)
57 Nga alata ngaia 'e laulafi no'o maka galangi 'ani logo no'o, te'e wane dari'ola'a ngaia 'e leka mai. Ngaia nga wane fa'asia fanua 'i Arimetea, ma nga latana la Josef. Ma ngaia nga wane na fufu'iwane ala Jisas la'u mola. 58 Ma ngaia 'e leka te'ala Paelat, maka soea nga nonina la Jisas. Ma la Paelat ka iiria 'agila kwatea fana. 59 Ma la Josef ka ngaria no'o nonina la Jisas, maka 'afua 'ania nga ruu kwakwao'a fooru. 60 Sui ma ngaia ka arua 'ubulana nga giru gwa'u fooru aana na gila takwea 'i 'ubulana nga fou ba'ita. Sui ma ngaia ka bokota no'o maana nga giru gwa'u no'ona 'ania nga baba'e fou ba'ita, sui maka leka no'o. 61 Ni Meri fa'asia 'i Magdala, ma ni Meri ngaa'i la'u, gala nana'i 'i maa na nga giru gwa'u no'ona.
62 Ma na fe'e gani 'i burina, nga Sabat, ni fataabu ba'ita, ma ni Farasii, gila ogu fana fatanga fe'enia la Paelat. 63 Ma gila ka fata 'ilo'oo fana, “Welakau, 'imeeru meru manata to'ona alata wane ni kotonga lo'oo ngaia 'e momoori 'ua, ngaia 'e fata 'ilo'oo, ‘Nau taku moori la'u na oruna gani.’ 64 Aia, 'Oi kwairii te'ana ni wane amu 'agila leka, ma gila ka folo 'afuia nga giru gwa'u na wane mae lo'oo leleka maka nigi na oruna gani. Ngaia 'ame le'a fana nga fufu'iwane aana 'agila ngaria nga nonina, ma gila ka na'agonia, ma gila ka kotofia ta'a, ma gila ka iiria la Jisas ngaia 'e moori la'u mola. Lauta gila koto 'ilo'oo, ngaia te'e ria 'e riufia nga kotonga laka'u ngaia 'e iiria mai na'o.”
65 Ma la Paelat ka 'ilo'oo te'aga, “Lauta 'ino'ona, tamooru eefasia tani wane ni fununga lo'oo agu, fana 'agila leka ma gila ka folo 'afuia, ma gila ka folo le'a 'afuia nga giru gwa'u no'ona.”
66 Ma nga alata fataabu ba'ita, ma ni Farasii gila longoa ni 'ola lo'oori, gila ka sasari agau no'o, ma gila ka leka no'o fana nga giru gwa'u no'ona. Ma alata gila nigi te'ana giru gwa'u no'ona, gila ka arua no'o maa'e tooto na giru gwa'u no'ona, fana lauta te'efuta wane 'idua nga baba'e fou na giru gwa'u no'ona, ma gila ka su'aai. Na nga alata no'ona la'u mola, gila ka arua no'o ta'a ni folonga ai.

27:10 Jeremaea 32:6-9; Sekaraea 11:12-13

*27:24 Falafala aga, lauta wane 'e narufia nga nimana 'ilo'oo, ngaia ka faate'enia na ngaia 'ame agea 'ola 'e ria.

27:34 Ngaia nga 'ai ukwala na gila dolaa fe'enia waeni fana fa'agwarilana nonifiinga.